» Dla mieszkańca » Gospodarka odpadami

Gospodarka odpadami

Lista najczęściej zadawanych pytań i odpowiedzi dot. gospodarki odpadami komunalnymi

CZY MUSZĘ SKŁADAĆ NOWĄ DEKLARACJĘ JAK ZMIENIA SIĘ STAWKA ZA ODPADY ?

NIE. Właściciele nieruchomości, którzy są objęci gminnym systemem gospodarowania odpadami komunalnymi nie muszą składać nowych deklaracji. Wynika to z art. 6m ust. 2a ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, który stanowi o obowiązku zawiadomienia właścicieli nieruchomości o wysokości nowych stawek w przypadku uchwalenia nowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (podczas gdy metoda naliczania opłaty nie ulega zmianie).

KIEDY MUSZĘ ZŁOŻYĆ DEKLARACJĘ?

W przypadku nowo zamieszkałego budynku (nowy dom lub przeprowadzka do zakupionej nieruchomości), właściciel jest zobowiązany do złożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie 14 dni od dnia zamieszkania pierwszego mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych.

W przypadku zmiany danych dotyczących np. liczby osób zamieszkujących nieruchomość, właściciel nieruchomości zobowiązany jest złożyć zmianę deklaracji w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana. Przykładowo, deklarację za luty należy składać do 10 marca  i analogicznie w następnych miesiącach. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zmienionej wysokości uiszcza się za miesiąc, w którym nastąpiła zmiana.

W PRZYPADKU ZGONU:

Istnieje możliwość złożenia deklaracji zmniejszającej wysokość zobowiązania z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie do 6 miesięcy wstecz od dnia tego zdarzenia.

GDZIE ZNAJDĘ AKTUALNY WZÓR DEKLARACJI O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI ORAZ ZAŁĄCZNIKI DO DEKLARACJI?

Na stronie Urzędu Miasta Mysłowice (Dla mieszkańca » Gospodarka odpadami » Deklaracje):

https://www.myslowice.pl/dla-mieszkanca/gospodarka-odpadami/deklaracje/

GDZIE ZŁOŻYĆ DEKLARACJĘ O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI?

– w Urzędzie Miasta Mysłowice ul. Powstańców 1,

– za pośrednictwem poczty tradycyjnej na adres : Urząd Miasta Mysłowice ul. Powstańców 1 41-400 Mysłowice.

CZY PRZEDSIĘBIORCOM BĘDĄ WYSTAWIANE FAKTURY ZA OPŁATĘ ZA ODBIÓR ODPADÓW?

NIE. Miasto nie będzie wystawiać ani rachunków, ani faktur. Osoba składająca deklarację musi sama pamiętać aby dokonać płatności.

Opłatę za odbiór odpadów w wysokości zgodnej ze złożoną przez Państwa deklaracją, na  indywidualny numer rachunku bankowego do ostatniego dnia każdego miesiąca.

Zmiana liczby zamieszkujących osób / wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi nie skutkuje nowym zawiadomieniem – numer rachunku bankowego pozostaje ten sam.

KTO SKŁADA DEKLARACJĘ O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI?

Obowiązek złożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi mają właściciele nieruchomości, przez których rozumie się także współwłaścicieli, użytkowników wieczystych oraz jednostki organizacyjne i osoby posiadające nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu, a także inne podmioty władające nieruchomością.

Uwaga! W sytuacji, gdy na terenie nieruchomości jednorodzinnej zamieszkują dwie lub więcej rodzin, obowiązek złożenia deklaracji spoczywa na właścicielu nieruchomości, który w imieniu wszystkich mieszkańców musi złożyć jedną deklarację – nie ma możliwości złożenia dwóch lub więcej odrębnych deklaracji z podziałem na gospodarstwa domowe.

JESTEM MIESZKAŃCEM BLOKU, CZY POWINIENEM ZŁOŻYĆ DEKLARACJE O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI?

NIE. W przypadku zabudowy wielorodzinnej deklarację w imieniu wszystkich lokatorów składa zarządca lub inny podmiot władający nieruchomością np. spółdzielnia mieszkaniowa, wspólnota itp.

ZAKUPIŁEM DOM, A POPRZEDNI WŁAŚCICIEL ZŁOŻYŁ DEKLARACJĘ, CZY MUSZĘ SKŁADAĆ NOWĄ DEKLARACJĘ?

TAK. Należy złożyć deklarację, jako nowy właściciel nieruchomości. Poprzedni właściciel nieruchomości musi również złożyć deklarację tzw. „zerową”, jeśli w pierwszej deklaracji wykazane były osoby zamieszkujące tą nieruchomość.

ILE WYNOSI OPŁATA ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI?

Stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosi 31,80 zł miesięcznie na mieszkańca. Opłata stanowi iloczyn liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość oraz stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

CZY W DEKLARACJI NALEŻY WPISAĆ OSOBY ZAMELDOWANE, CZY FAKTYCZNIE MIESZKAJĄCE W DANYM GOSPODARSTWIE?

 Należy wpisać osoby faktycznie przebywające w danym gospodarstwie. Liczba osób zameldowanych nie musi się zgadzać z liczbą osób stale przebywających. A w kontekście systemu zagospodarowania odpadów najważniejsza jest informacja, ile osób wytwarza odpady.

ILE WYNOSI ZNIŻKA DLA WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI ZABUDOWANYCH BUDYNKAMI MIESZKALNYMI JEDNORODZINNYMI KOMPOSTUJĄCYCH BIOODPADY STANOWIĄCE ODPADY KOMUNALNE W KOMPOSTOWNIKU PRZYDOMOWYM?

3,74 zł od miesięcznej stawki obowiązującej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przypadającej na każdą osobę zamieszkującą daną nieruchomość

KTO MOŻE SKORZYSTAĆ ZE ZNIŻKI ZA KOMPOSTOWANIE?

właściciel nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym kompostujący bioodpady w przydomowym kompostowniku.

CO TRZEBA ZROBIĆ, ŻEBY OTRZYMAĆ ZNIŻKĘ ZA KOMPOSTOWANIE?

Warunkiem otrzymania zniżki jest złożenie przez właściciela nieruchomości pierwszej lub nowej deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w której właściciel nieruchomości deklaruje posiadanie kompostownika przydomowego i w którym są kompostowane bioodpady stanowiące odpady komunalne

CZY ZAKŁAD OCZYSZCZANIA MIASTA BĘDZIE ODBIERAĆ BIOODPADY, w związku z zadeklarowaniem przez właściciela nieruchomości kompostowania bioodpadów stanowiących odpady komunalne w kompostownikach przydomowych na terenie nieruchomości ?

Nie. Właściciele nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi, na których kompostowane są bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym zwolnieni są z obowiązku posiadania pojemnika lub worka na bioodpady. Skutkować to również będzie brakiem oddania bioodpadów w Punktach selektywnego zbierania odpadów komunalnych.

CZY JEST WPROWADZONA ZNIŻKA DLA RODZIN POSIADAJĄCYCH KARTĘ DUŻEJ RODZINY?

TAK. Częściowe zwolnienie przysługuje właścicielowi nieruchomości, na której zamieszkują rodziny wielodzietne.

CO MUSZĘ ZROBIĆ, ABY OTRZYMAĆ ZNIŻKĘ Z POWODU POSIADANIA KARTY DUŻEJ RODZINY ORAZ ILE WYNOSI ZNIŻKA?

Warunkiem otrzymania zniżki jest złożenie pierwszej lub nowej deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w której zadeklarowana będzie ilość członków rodziny wielodzietnej wraz z wnioskiem o przyznanie zwolnienia.

Możliwe jest uzyskanie zniżki w wysokości 30% opłaty dla rodzin wielodzietnych.

UWAGA !

Jeżeli nieruchomość jest zabudowana budynkiem wielolokalowym deklarację oraz wniosek o przyznanie zwolnienia podpisuje wspólnota mieszkaniowa lub spółdzielnia mieszkaniowa.

CZY WSZYSCY MAJĄ OBOWIĄZEK SEGREGACJI ODPADÓW KOMUNALNYCH?

TAK. SEGREGACJA ODPADÓW TO OBOWIĄZEK KAŻDEGO Z NAS!

Od stycznia 2021 roku segregacja nie jest już wyborem, a powinnością wszystkich.

Zgodnie ze zmianą ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, właściciele nieruchomości mają OBOWIĄZEK zbierania w sposób SELEKTYWNY powstałych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych.

WSZYSCY właściciele nieruchomości zamieszkałych, którzy do chwili obecnej gromadzili odpady w sposób nieselektywny, zobowiązani są do złożenia nowej deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, deklarując, że odpady na nieruchomości będą zbierane w sposób selektywny

W JAKI SPOSÓB SEGREGOWAĆ ODPADY KOMUNALNE?

1.Do pojemnika na odpady niesegregowane (zmieszane)należy wrzucać odpady komunalne, które nie są odpadem niebezpiecznym, a których nie można umieścić w pozostałych pojemnikach, np.:

-mięso,
-kości,
-zużyte pieluszki,
– zużyte chusteczki higieniczne,
– żwirek z odchodami zwierząt,
– popiół

Nie należy wrzucać:

– odpadów niebezpiecznych,
– odpadów zielonych,
– zużytych baterii i akumulatorów,
– zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego,
– mebli i innych odpadów wielkogabarytowych,
– odpadów budowlanych i rozbiórkowych,
– zużytych opon i części samochodowych

2. Do pojemnika na bioodpady należy wrzucać wszystko co jest organiczne i podlega rozkładowi, np.:

– odpadki warzywne i owocowe (w tym obierki itp.)
– resztki jedzenia (bez mięsa)
– fusy po kawie i herbacie
-skorupki po jajkach
– opakowania i reklamówki oznaczone jako biodegradowalne

– skoszoną trawę, chwasty, liście, kwiaty
– pocięte gałęzie drzew i krzewów, trociny i korę drzew

Nie należy wrzucać:

– mięsa
-kości i ości
– odchodów zwierząt
– żwirku z odchodami zwierząt
– ziemi i kamieni
– popiołu

3. Do pojemnika na SZKŁO należy wrzucać:

-puste butelki po napojach i żywności ze szkła bezbarwnego i kolorowego
– szklane znicze bez zawartości
– puste szklane opakowania po kosmetykach
– puste słoiki

Nie należy wyrzucać:
– opakowań szklanych z zawartością
-ceramiki, doniczek, porcelany,
-szyb
-luster
– szkła zbrojonego
-żarówek, świetlówek
– kineskopów
– termometrów
– zakrętek i kapsli

4. Do pojemnika na metale i tworzywa sztuczne należy wrzucać:

– puste butelki po napojach wykonane z tworzyw sztucznych
– puste opakowania po środkach czystości, kosmetykach, żywności
– nakrętki, kapsle, zakrętki od słoików
– puste kartony po napojach, mleku
– puszki po napojach i żywności
– folię aluminiową
– metale kolorowe
– torebki foliowe, worki foliowe, reklamówki
– wiadra, miski

Nie należy wrzucać:
– opakowań z zawartością
– puszek po farbach i lakierach
– produktów z PCV, wykładzin
– zużytych baterii i akumulatorów
– rur kanalizacyjnych
– styropianu
– paneli
– rynien

5. Do pojemnika na papier należy wrzucać:

– opakowania z papieru i tektury, pudełka kartonowe
– papier, gazety, czasopisma, ulotki
– zeszyty
– torebki papierowe, papier pakowy
Nie należy wyrzucać:
– odpadów higienicznych
– kartonów po mleku i napojach
– papieru lakierowanego i powleczonego folią
– tapet, papierów fotograficznych, fotoczułych
– naczyń jednorazowych
– papieru mocno zabrudzonego, zatłuszczonego
– papierowych worków po nawozach i materiałach budowlanych

 

Na czym polega kontrola selektywnego zbierania odpadów komunalnych ?

Pracownicy Urzędu Miasta oraz funkcjonariusze Straży Miejskiej kontrolują wypełnianie obowiązku selektywnej zbiórki odpadów przez mieszkańców. Kontroli podlega zarówno zawartość poszczególnych pojemników na odpady jak i wypełnienie przez właściciela konkretnej nieruchomości obowiązków w zakresie stworzenia mieszkańcom odpowiednich warunków do prowadzenia selektywnej zbiórki odpadów. Pracownicy Zakładu Oczyszczania Miasta Mysłowice zobowiązani są do sporządzenia dokumentacji fotograficznej oraz przekazania jej pracownikom Wydziału Ochrony Środowiska Zespołu Gospodarki Odpadami Komunalnymi.

KIEDY ZOSTANIE PODWYŻSZONA OPŁATA ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI?

W przypadku niedopełnienia przez właściciela nieruchomości obowiązku selektywnego zbierania odpadów komunalnych, podmiot odbierający odpady komunalne przyjmuje je jako niesegregowane (zmieszane) i powiadamia o tym prezydenta miasta oraz właściciela nieruchomości. Na tej podstawie wszczyna się postępowanie w sprawie określenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. W drodze decyzji prezydent miasta określa wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za miesiąc lub miesiące, w których nie dopełniono obowiązku selektywnego zbierania odpadów komunalnych, stosując wysokość stawki opłaty podwyższonej.

CZY SEGREGACJA ODPADÓW W ZABUDOWIE WIELORODZINNEJ OBARCZONA JEST ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ZBIOROWĄ?

TAK. Jeżeli nieruchomość jest zabudowana budynkiem wielolokalowym, w którym ustanowiono odrębną własność lokalu, obowiązki właściciela nieruchomości wspólnej oraz właściciela lokalu obciążają wspólnotę mieszkaniową albo spółdzielnię mieszkaniową , a osoba, której służy spółdzielcze prawo do lokalu, lub osoba faktycznie zamieszkująca lokal należący do spółdzielni mieszkaniowej nie jest obowiązana do wykonywania obowiązków właściciela nieruchomości wynikających z ustawy. W konsekwencji, decyzja określająca wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w podwyższonej wysokości powinna zostać wydana wobec wspólnoty mieszkaniowej, albo spółdzielni mieszkaniowej jako jednolitego podmiotu, niezależnie od tego, że tylko część mieszkańców naruszyła obowiązek selektywnego zbierania odpadów.

KTO JEST ZOBOWIĄZANY DO ZŁOŻENIA DEKLARACJI W PRZYPADKU NIERUCHOMOŚCI MIESZANEJ? (rozumie się przez to nieruchomość w części zamieszkałą, a w części niezamieszkałą)

Deklarację za przedsiębiorcę złoży właściciel nieruchomości. Przedsiębiorca objęty gminnym systemem gospodarowania odpadami komunalnymi nie będzie już zawierał umowy na odbiór odpadów komunalnych, opłatę będzie miał naliczaną w deklaracji naliczającej wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. W przypadku zabudowy wielorodzinnej deklarację za przedsiębiorcę złoży Wspólnota Mieszkaniowa lub Spółdzielnia Mieszkaniowa

JAKIE RODZAJE ODPADÓW POWSTAJĄ U PRZEDSIĘBIORCÓW?

– odpady komunalne powstające w wyniku bytności pracowników – te odpady u określonej grupy przedsiębiorców zostaną objęte odbiorem w ramach gminnego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

UWAGA! Przedsiębiorcy także są zobowiązani do gromadzenia 5 frakcji odpadów komunalnych: szkło, metale i tworzywa sztuczne, papier, bioodpady oraz odpady niesegregowane (zmieszane)

– odpady powstające w wyniku prowadzonej działalności – przedsiębiorca musi zapewnić odbiór tych odpadów we własnym zakresie (należy podpisać umowę na odbiór odpadów z jednym z przedsiębiorców wpisanych do rejestru działalności regulowanej w mieście Mysłowice).

 

Gdzie znajdę aktualny harmonogram Z TERMINAMI WYWOZU ODPADÓW KOMUNALNYCH?

Mieszkańcy Mysłowic mogą skorzystać z ,,Eco Harmonogramu”. Jest to darmowa aplikacja mobilna, która umożliwia mieszkańcom Gminy łatwy dostęp do zawsze aktualnego harmonogramu wywozu odpadów oraz do różnego rodzaju dodatkowych informacji i powiadomień związanych z odpadami.

https://zomm.pl/eco-harmonogram/

GDZIE ZNAJDĘ aktualny HARMONOGRAM WYWOZU ODPADÓW KOMUNALNYCH?

– na stronie internetowej UM Mysłowice: https://www.myslowice.pl/dla-mieszkanca/gospodarka-odpadami/harmonogram-odbioru-odpadow-komunalnych/

– na stronie internetowej Zakładu Oczyszczania Miasta Mysłowice: https://zomm.pl/do-pobrania/

GDZIE W MYSŁOWICACH ZNAJDĘ PUNKT SELEKTYWNEGO ZBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH?

W Mysłowicach znajdują się dwa Punkty Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych:

1.PSZOK MYSŁOWICE PÓŁNOC

ul. Karola Miarki 38, 41-400 Mysłowice

  • 32 222 22 18
  • 32 222 22 19

2. PSZOK MYSŁOWICE POŁUDNIE

ul. Piaskowa, 41-400 Mysłowice

  • 882 682 983

GDZIE ZNAJDĘ ZASADY FUNKCJONOWANIA GMINNEGO SYSTEMU GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI?

Wszystkie zasady funkcjonowania gminnego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi wynikają z przepisów prawa miejscowego. Uchwały znajdują się na stronie UM Mysłowice (Dla mieszkańca » Gospodarka odpadami » Podstawy prawne ) https://www.myslowice.pl/dla-mieszkanca/gospodarka-odpadami/podstawy-prawne/

Co można zawieźć na PSZOK ?

Punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych w ramach uiszczonej przez właściciela nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przyjmą następujące rodzaje odpadów :

1) papier,
2) metale,
3) tworzyw sztucznych,
4) szkła,
5) odpadów opakowaniowych wielomateriałowych,
6) bioodpadów,
7) odpadów niebezpiecznych,
8) przeterminowanych leków i chemikaliów,
9) odpadów niekwalifikujących się do odpadów medycznych powstałych w gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, w szczególności igieł i strzykawek,
10) zużytych baterii i akumulatorów,
11) zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego,
12) mebli i innych odpadów wielkogabarytowych,
13) zużytych opon,
14) odpadów budowlanych i rozbiórkowych,
15) odpadów tekstyliów i odzieży.

 

 

Kontakt

Urząd Miasta Mysłowice
ul. Powstańców 1, 41-400 Mysłowice
Telefon: (+48) 32 317 11 00
Fax: (+48) 32 222 25 65
E-mail: um@myslowice.pl

Formularz kontaktowy