fbpx
» Dla mieszkańca » Gospodarka odpadami » Podstawy prawne

Podstawy prawne


 • UCHWAŁA NR XXX/456/20 RADY MIASTA MYSŁOWICE z dnia 26 listopada 2020 r. w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują rodziny wielodzietne, o których mowa w ustawie z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1348)
 • UCHWAŁA NR XXX/457/20 RADY MIASTA MYSŁOWICE z dnia 26 listopada 2020 r. w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym
 • Uchwała nr XXVIII/416/20 w sprawie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli niektórych nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne
 • Uchwała nr XLIV/647/21 w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Mysłowice
 • Uchwała nr XLIV/648/21  w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie miasta Mysłowice
 • Uchwała NR L/766/21 Rady Miasta Mysłowice z dnia 21 grudnia 2021 r. w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy pozbywają się z terenu nieruchomości nieczystości ciekłych oraz właścicieli nieruchomości, którzy nie obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz Miasta Mysłowice
 • Uchwała nr LII/794/22 Rady Miasta Mysłowice z dnia 24 lutego 2022 r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie miasta Mysłowice

 • Uchwała nr LXI/1005/22 w sprawie w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz warunków i trybu jej składania

 • Uchwała nr LV/853/22 Rady Miasta Mysłowice z dnia 26 maja 2022 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty za pojemnik lub worek o określonej pojemności

 • Uchwała nr LIX/953/22 RADY MIASTA MYSŁOWICE z dnia 27 października 2022 r.
  w sprawie zmiany Uchwały Nr XLIV/648/21 Rady Miasta Mysłowice z dnia 26 sierpnia 2021 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie miasta Mysłowice
 • UCHWAŁA NR LIX/952/22 RADY MIASTA MYSŁOWICE z dnia 27 października 2022 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XLIV/647/21 Rady Miasta Mysłowice z dnia 26 sierpnia 2021 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Mysłowice

Kontakt

Urząd Miasta Mysłowice
ul. Powstańców 1, 41-400 Mysłowice
Telefon: (+48) 32 317 11 00
Fax: (+48) 32 222 25 65
E-mail: um@myslowice.pl

Formularz kontaktowy