» Dla mieszkańca » Gospodarka odpadami » Podstawy prawne

Podstawy prawne

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

  • UCHWAŁA NR XXX/456/20 RADY MIASTA MYSŁOWICE z dnia 26 listopada 2020 r. w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują rodziny wielodzietne, o których mowa w ustawie z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1348)
  • UCHWAŁA NR XXX/457/20 RADY MIASTA MYSŁOWICE z dnia 26 listopada 2020 r. w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym
  • UCHWAŁA NR XXX/458/20 RADY MIASTA MYSŁOWICE z dnia 26 listopada 2020 r.w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz warunków i trybu jej składania
  • Uchwała nr XXVIII/416/20 w sprawie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli niektórych nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne
  • Uchwała nr XLIV/647/21 w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Mysłowice
  • Uchwała nr XLIV/648/21 w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie miasta Mysłowice
  • Uchwała NR L/766/21 Rady Miasta Mysłowice z dnia 21 grudnia 2021 r. w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy pozbywają się z terenu nieruchomości nieczystości ciekłych oraz właścicieli nieruchomości, którzy nie obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz Miasta Mysłowice
  • Uchwała nr LII/794/22 Rady Miasta Mysłowice z dnia 24 lutego 2022 r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie miasta Mysłowice

  • Uchwała nr LII/793/22 Rady Miasta Mysłowice z dnia 24 lutego 2022 r. w sprawie zmiany Uchwały nr XXX/458/20 Rady Miasta Mysłowice z dnia 26 listopada 2020 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz warunków i trybu jej składania

  • Uchwała nr LV/853/22 Rady Miasta Mysłowice z dnia 26 maja 2022 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty za pojemnik lub worek o określonej pojemności

Kontakt

Urząd Miasta Mysłowice
ul. Powstańców 1, 41-400 Mysłowice
Telefon: (+48) 32 317 11 00
Fax: (+48) 32 222 25 65
E-mail: um@myslowice.pl

Formularz kontaktowy