» Dla mieszkańca » Gospodarka odpadami » Podstawy prawne

Podstawy prawne

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

  • Uchwała Nr LXI/962/09Rady Miasta Mysłowice z dnia 30.12.2009 r. w sprawie określenia górnych stawek opłat za usługi odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych na terenie miasta Mysłowice
  • UCHWAŁA NR XXXI/464/20 RADY MIASTA MYSŁOWICE z dnia 10 grudnia 2020 r. w sprawie dokonania wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty, a także ustalenia stawki opłaty za pojemnik lub worek o określonej pojemności
  • UCHWAŁA NR XXX/456/20 RADY MIASTA MYSŁOWICE z dnia 26 listopada 2020 r. w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują rodziny wielodzietne, o których mowa w ustawie z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1348)
  • UCHWAŁA NR XXX/457/20 RADY MIASTA MYSŁOWICE z dnia 26 listopada 2020 r. w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym
  • UCHWAŁA NR XXX/458/20 RADY MIASTA MYSŁOWICE z dnia 26 listopada 2020 r.w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz warunków i trybu jej składania
  • Uchwała nr XXVIII/416/20 w sprawie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli niektórych nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne
  • Uchwała nr XXXV/531/21 w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie miasta Mysłowice
  • Uchwała nr XLIV/647/21 w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Mysłowice
  • Uchwała nr XLIV/648/21 w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie miasta Mysłowice

Komunikaty Urzędu Miasta

Środa

08.12.2021

Jakość powietrza

WCZK 2021.12.08

Kontakt

Urząd Miasta Mysłowice
ul. Powstańców 1, 41-400 Mysłowice
Telefon: (+48) 32 317 11 00
Fax: (+48) 32 222 25 65
E-mail: um@myslowice.pl

Formularz kontaktowy