» Dla mieszkańca » Załatw sprawę » Informacje podstawowe

Informacje podstawowe

Urząd Miasta Mysłowice
ul. Powstańców 1, 41-400 Mysłowice
Telefon: (+48) 32 317 11 00
Fax: (+48) 32 222 25 65
E-mail: um@myslowice.pl
Wejście do Urzędu od strony ul. Powstańców poprzez Biuro Obsługi Mieszkańca. Każdy klient powinien posiadać środki ochrony osobistej tzn. mieć zasłonięta usta i nos oraz rękawiczki (ewentualnie zdezynfekować ręce po wejściu do Urzędu).

Jednocześnie informujemy, że klient chcący pozostawić dokumenty (bez rozmowy z pracownikiem Urzędu) pozostawia je w specjalnie przygotowanym do tego celu pojemniku tuż przy wejściu do Biura Obsługi Mieszkańca (wewnątrz BOM-u).

Powyższe obowiązuje aż do odwołania.

Osoba do kontaktu z mediami: Anna Górny, tel.: 600 281 847, mail: rzecznik@myslowice.pl

Gmina Miasto Mysłowice:
NIP 222-00-12-288
REGON 276255393

Urząd Miasta Mysłowice:
NIP 222-08-96-057

Elektroniczna Skrzynka Podawcza (ESP) – adresy: /2470011/skrytka, /2470011/SkrytkaESP

Urząd Miasta Mysłowice jest czynny:

 • w poniedziałek od 7.30 do 17.00
 • we wtorek, środę, czwartek w godz. od 7.30 do 15.30
 • w piątek od 7.30 do 14.00
Kasa czynna w godzinach pracy Urzędu Miasta.
W kasie Urzędu można dokonywać płatności kartą płatniczą.

Informacja o numerach rachunków

Obsługę bankową Urzędu Miasta Mysłowice prowadzi ING Bank Śląski SA z siedzibą
w Katowicach
., ul. Sokolska 34, 40-086 Katowice. W związku z powyższym od 26 lipca 2016 r. obowiązują niżej wymienione numery rachunków bankowych:

 1. Rachunek podatków i opłat lokalnych: 

57 1050 1214 1000 0023 5654 7055

ING BANK ŚLĄSKI,

na który dokonywane będą wpłaty z tytułu:

 • podatków lokalnych (podatek od nieruchomości, rolny, leśny, od środków transportowych)
 • opłaty skarbowej (m.in. za: wniosek, upoważnienie, zaświadczenie, akt USC);
 • opłaty targowej;
 • opłaty eksploatacyjnej.

Podatki lokalne tj. podatek od nieruchomości, podatek rolny, podatek leśny
i podatek od środków transportowych należy wpłacać na rachunek indywidualny dla każdego podatnika znajdujący się w decyzji podatkowej lub w indywidualnym zawiadomieniu.

 1. Rachunek dochodów niepodatkowych: 

02 1050 1214 1000 0023 5651 8072

ING BANK ŚLĄSKI

na który dokonywane będą m.in. wpłaty z tytułu:

 • dzierżawy, najmu i bezumownego korzystania z gruntu należącego do Gminy;
 • wieczystego użytkowania, trwałego zarządu i służebności gruntów Gminy;
 • wykupu nieruchomości należących do Gminy;
 • przekształcenia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości Gminy w prawo własności;
 • opłat geodezyjno-kartograficznych;
 • opłat komunikacyjnych;
 • opłat za wydanie prawa jazdy; legitymacji instruktora;
 • opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych;
 • mandatów karnych nakładanych przez Straż Miejską;
 • wydawania dzienników budowy;
 • opłat za koncesje i licencje;
 • opłat za wydanie karty wędkarskiej;
 • opłat i kar za korzystanie ze środowiska (m.in. opłaty za wycinkę drzew);
 • opłat adiacenckich i renty planistycznej;
 • kar umownych i grzywien pieniężnych;

Opłat z tytułu powyższych należności można dokonywać na indywidualny numer rachunku bankowego znajdujący się w fakturze lub w indywidualnym zawiadomieniu.

 1. Rachunek dochodów Skarbu Państwa: 

22 1050 1214 1000 0023 5654 7006

ING BANK ŚLĄSKI,

na który dokonywane będą m.in. wpłaty z tytułu:

 • dzierżawy, najmu i bezumownego korzystania z gruntu należącego do Skarbu Państwa;
 • wieczystego użytkowania gruntów Skarbu Państwa;
 • wykupu nieruchomości należących do Skarbu Państwa;
 • przekształcenia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości Skarbu Państwa
  w prawo własności;

Opłat z tytułu powyższych należności można dokonywać na indywidualny numer rachunku bankowego znajdujący się w fakturze lub w indywidualnym zawiadomieniu.

 1. Rachunek egzekucji administracyjnej:

20 1050 1214 1000 0023 5698 9265

ING BANK ŚLĄSKI

na który będą dokonywane wyłącznie wpłaty z tytułu administracyjnego postępowania egzekucyjnego, prowadzonego przez Organ Egzekucyjny.

 1. Rachunek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi:

Właściciel nieruchomości zamieszkałej oraz zarządca nieruchomości wspólnej zamieszkałej otrzymuje zawiadomienie o indywidualnym numerze konta bankowego  w przypadku:

złożenia pierwszej deklaracji,

 • zmiany właściciela lub zarządcy nieruchomości.

Zmiana:

 • ilości zamieszkujących osób,
 • wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

nie skutkuje nowym zawiadomieniem – numer rachunku bankowego pozostaje ten sam.

Do dnia otrzymania w/w nr konta opłatę można wpłacać na następujący nr konta bankowego Urzędu Miasta:

18 1050 1214 1000 0023 9868 2035

ING BANK ŚLĄSKI

podając w tytule „OPŁATA ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI” oraz adres nieruchomości, której opłata dotyczy.

Płatności gotówkowe na rachunki bankowe Urzędu Miasta Mysłowice (bez ponoszenia dodatkowych kosztów) można zrealizować w:

 • dowolnym oddziale ING Bank Śląski SA gdzie są otwarte kasy,
 • we wszystkich urzędach pocztowych, filiach urzędu pocztowego, agencjach pocztowych w godzinach ich pracy,
 • kasach Urzędu Miasta Mysłowice, które mieszczą się w Biurze Obsługi Mieszkańca w budynku głównym Urzędu przy ul. Powstańców 1 (kasy czynne w godzinach pracy Urzędu Miasta). W kasach Urzędu Miasta można realizować płatności gotówkowe oraz bezgotówkowe z wykorzystaniem kart płatniczych.

 

Kontakt

Urząd Miasta Mysłowice
ul. Powstańców 1, 41-400 Mysłowice
Telefon: (+48) 32 317 11 00
Fax: (+48) 32 222 25 65
E-mail: um@myslowice.pl

Formularz kontaktowy