fbpx
» Dla mieszkańca » Załatw sprawę » Informacje podstawowe

Informacje podstawowe

Urząd Miasta Mysłowice
41-400 Mysłowice ul. Powstańców 1
Telefon: (+48) 32 317 11 00
Fax: (+48) 32 222 25 65
E-mail: um@myslowice.pl

UWAGA – wskazany adres mailowy jest adresem wyłącznie do korespondencji elektronicznej (email), nie jest adresem do doręczeń elektronicznych.
Na adres um@myslowice.pl można dostarczyć dokument podpisany bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą kwalifikowanego certyfikatu poprzez pocztę elektroniczną, jednak nie zapewnia to  uzyskania urzędowego poświadczenia odbioru. Takie poświadczenie można uzyskać przekazując dokument na platformie ePUAP.
Urząd Miasta Mysłowice informuje, że zgodnie z art. 63 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego (dalej: K.p.a.) podania utrwalone w postaci elektronicznej wnosi się na adres do doręczeń elektronicznych lub za pośrednictwem konta w systemie teleinformatycznym organu administracji publicznej.

Elektroniczna Skrzynka Podawcza (ESP) – adresy:

/2470011/SkrytkaESP
/2470011/skrytka

Zgodnie z art. 63 § 1 K.p.a. podania (żądania, wyjaśnienia, odwołania, zażalenia) wnosi się na piśmie, za pomocą telefaksu lub ustnie do protokołu. Jeżeli przepisy odrębne nie stanowią inaczej, podania wniesione na adres poczty elektronicznej organu administracji publicznej pozostawia się bez rozpoznania.

Podanie, zgodnie z art. 63 § 2 K.p.a. powinno zawierać co najmniej wskazanie osoby, od której pochodzi, jej adres (również w przypadku złożenia podania w postaci elektronicznej) i żądanie oraz czynić zadość innym wymaganiom ustalonym w przepisach szczególnych. Zgodnie z art. 63 § 3 K.p.a. podanie wniesione na piśmie albo ustnie do protokołu powinno być podpisane przez wnoszącego, a protokół ponadto przez pracownika, który go sporządził. Gdy podanie wnosi osoba, która nie może lub nie umie złożyć podpisu, podanie lub protokół podpisuje za nią inna osoba przez nią upoważniona, czyniąc o tym wzmiankę obok podpisu.

Zgodnie z art. 63 § 3a K.p.a., podanie wniesione na adres do doręczeń elektronicznych zawiera dane w ustalonym formacie, zawartym we wzorze podania określonym w odrębnych przepisach, jeżeli te przepisy nakazują wnoszenie podań według określonego wzoru.

Zgodnie z art. 64 § 1 i 2 K.p.a. jeżeli w podaniu nie wskazano adresu wnoszącego i nie ma możności ustalenia tego adresu na podstawie posiadanych danych, podanie pozostawia się bez rozpoznania. Jeżeli natomiast podanie nie spełnia innych wymagań ustalonych w przepisach prawa, należy wezwać wnoszącego do usunięcia braków w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż siedem dni, z pouczeniem, że nieusunięcie tych braków spowoduje pozostawienie podania bez rozpoznania.

Osoba do kontaktu z mediami: Anna Górny, tel.: 600 281 847, mail: rzecznik@myslowice.pl.

Gmina Miasto Mysłowice:
NIP 222-00-12-288
REGON 276255393
Urząd Miasta Mysłowice:
NIP 222-08-96-057

Urząd Miasta Mysłowice jest czynny:

 • w poniedziałek od 7.30 do 17.00
 • we wtorek, środę, czwartek w godz. od 7.30 do 15.30
 • w piątek od 7.30 do 14.00
Kasa czynna w godzinach pracy Urzędu Miasta.
W kasie Urzędu można dokonywać płatności kartą płatniczą.

Informacja o numerach rachunków

Obsługę bankową Urzędu Miasta Mysłowice prowadzi ING Bank Śląski SA z siedzibą
w Katowicach
., ul. Sokolska 34, 40-086 Katowice. W związku z powyższym od 26 lipca 2016 r. obowiązują niżej wymienione numery rachunków bankowych:

 1. Rachunek podatków i opłat lokalnych: 

57 1050 1214 1000 0023 5654 7055

ING BANK ŚLĄSKI,

na który dokonywane będą wpłaty z tytułu:

 • podatków lokalnych (podatek od nieruchomości, rolny, leśny, od środków transportowych)
 • opłaty skarbowej (m.in. za: wniosek, upoważnienie, zaświadczenie, akt USC);
 • opłaty targowej;
 • opłaty eksploatacyjnej.

Podatki lokalne tj. podatek od nieruchomości, podatek rolny, podatek leśny
i podatek od środków transportowych należy wpłacać na rachunek indywidualny dla każdego podatnika znajdujący się w decyzji podatkowej lub w indywidualnym zawiadomieniu.

 1. Rachunek dochodów niepodatkowych: 

02 1050 1214 1000 0023 5651 8072

ING BANK ŚLĄSKI

na który dokonywane będą m.in. wpłaty z tytułu:

 • dzierżawy, najmu i bezumownego korzystania z gruntu należącego do Gminy;
 • wieczystego użytkowania, trwałego zarządu i służebności gruntów Gminy;
 • wykupu nieruchomości należących do Gminy;
 • przekształcenia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości Gminy w prawo własności;
 • opłat geodezyjno-kartograficznych;
 • opłat komunikacyjnych;
 • opłat za wydanie prawa jazdy; legitymacji instruktora;
 • opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych;
 • mandatów karnych nakładanych przez Straż Miejską;
 • wydawania dzienników budowy;
 • opłat za koncesje i licencje;
 • opłat za wydanie karty wędkarskiej;
 • opłat i kar za korzystanie ze środowiska (m.in. opłaty za wycinkę drzew);
 • opłat adiacenckich i renty planistycznej;
 • kar umownych i grzywien pieniężnych;

Opłat z tytułu powyższych należności można dokonywać na indywidualny numer rachunku bankowego znajdujący się w fakturze lub w indywidualnym zawiadomieniu.

 1. Rachunek dochodów Skarbu Państwa: 

22 1050 1214 1000 0023 5654 7006

ING BANK ŚLĄSKI,

na który dokonywane będą m.in. wpłaty z tytułu:

 • dzierżawy, najmu i bezumownego korzystania z gruntu należącego do Skarbu Państwa;
 • wieczystego użytkowania gruntów Skarbu Państwa;
 • wykupu nieruchomości należących do Skarbu Państwa;
 • przekształcenia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości Skarbu Państwa
  w prawo własności;

Opłat z tytułu powyższych należności można dokonywać na indywidualny numer rachunku bankowego znajdujący się w fakturze lub w indywidualnym zawiadomieniu.

 1. Rachunek egzekucji administracyjnej:

20 1050 1214 1000 0023 5698 9265

ING BANK ŚLĄSKI

na który będą dokonywane wyłącznie wpłaty z tytułu administracyjnego postępowania egzekucyjnego, prowadzonego przez Organ Egzekucyjny.

 1. Rachunek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi:

Właściciel nieruchomości zamieszkałej oraz zarządca nieruchomości wspólnej zamieszkałej otrzymuje zawiadomienie o indywidualnym numerze konta bankowego  w przypadku:

złożenia pierwszej deklaracji,

 • zmiany właściciela lub zarządcy nieruchomości.

Zmiana:

 • ilości zamieszkujących osób,
 • wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

nie skutkuje nowym zawiadomieniem – numer rachunku bankowego pozostaje ten sam.

Do dnia otrzymania w/w nr konta opłatę można wpłacać na następujący nr konta bankowego Urzędu Miasta:

18 1050 1214 1000 0023 9868 2035

ING BANK ŚLĄSKI

podając w tytule „OPŁATA ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI” oraz adres nieruchomości, której opłata dotyczy.

Płatności gotówkowe na rachunki bankowe Urzędu Miasta Mysłowice (bez ponoszenia dodatkowych kosztów) można zrealizować w:

 • dowolnym oddziale ING Bank Śląski SA gdzie są otwarte kasy,
 • we wszystkich urzędach pocztowych, filiach urzędu pocztowego, agencjach pocztowych w godzinach ich pracy,
 • kasach Urzędu Miasta Mysłowice, które mieszczą się w Biurze Obsługi Mieszkańca w budynku głównym Urzędu przy ul. Powstańców 1 (kasy czynne w godzinach pracy Urzędu Miasta). W kasach Urzędu Miasta można realizować płatności gotówkowe oraz bezgotówkowe z wykorzystaniem kart płatniczych.

 

Kontakt

Urząd Miasta Mysłowice
ul. Powstańców 1, 41-400 Mysłowice
Telefon: (+48) 32 317 11 00
Fax: (+48) 32 222 25 65
E-mail: um@myslowice.pl

Formularz kontaktowy