fbpx
» Biznes » Wsparcie dla przedsiębiorców

Wsparcie dla przedsiębiorców

W związku z licznymi zapytaniami i wątpliwościami kierowanymi do Naszego Urzędu, dotyczącymi stosowania przepisów o pomocy publicznej, udzielanej przedsiębiorcom, wychodząc naprzeciw potrzebom potencjalnych beneficjentów tej pomocy, niniejszym przedstawiamy kilka ważnych informacji, z którymi warto się zapoznać przed zainicjowaniem właściwej procedury.

Z dniem 1 maja 2004 r. staliśmy się członkami Unii Europejskiej. Od tego momentu, warunki dopuszczalności i zasady nadzorowania pomocy publicznej określają przepisy prawa wspólnotowego oraz zintegrowane z nimi przepisy prawa krajowego. W dacie akcesji, organem nadzorującym pomoc publiczną w Polsce, stała się Komisja Europejska. Podstawowe warunki udzielania przez Państwa Członkowskie pomocy publicznej regulują przepisy Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE). W myśl art. 107 ust. 1 TFUE, wparcie dla przedsiębiorcy traktowane jest jako pomoc publiczna – a tym samym podlega stosownym regulacjom prawnym, jeśli spełnione są jednocześnie następujące przesłanki:

  1. pomoc przyznawana jest przez Państwo lub ze środków państwowych;
  2. udzielenie pomocy zakłóca lub grozi zakłóceniem konkurencji na wspólnym rynku w zakresie, w jakim wpływa na wymianę handlową między Państwami Członkowskimi;
  3. ma charakter selektywny, bowiem przynosi korzyści niektórym tylko przedsiębiorcom lub dotyczy produkcji niektórych towarów.

W przypadku, jeśli którakolwiek z w/w przesłanek nie została spełniona, przedsiębiorca może ubiegać się o udzielenie wsparcia na ogólnych zasadach. W tym przypadku – wnioskodawca, powinien wraz z podaniem o udzielenie ulgi, wskazać przesłanki wyłączające wsparcie, o które się ubiega, z reguł pomocy publicznej.

Zakwalifikowanie pomocy, o którą w konkretnym przypadku ubiega się wnioskodawca, do pomocy publicznej, pociąga za sobą dalsze implikacje – w szczególności związane z koniecznością zastosowania specjalnej procedury, uregulowanej w ustawie z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publiczne (tekst jedn. z 2016 r. poz. 1808) Powołana ustawa przewiduje następujące rodzaje wsparcia dla przedsiębiorcy:

  • Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności
  • Uwaga przedsiębiorcy!
  • Pomoc de minimis
  • Programy pomocowe
  • Pomoc indywidualna
  • Pomoc indywidualna na restrukturyzacje
  • Pomoc publiczna w sektorze rolnictwa lub rybołówstwa

 

Kontakt

Urząd Miasta Mysłowice
ul. Powstańców 1, 41-400 Mysłowice
Telefon: (+48) 32 317 11 00
Fax: (+48) 32 222 25 65
E-mail: um@myslowice.pl

Formularz kontaktowy