» Biznes » Wsparcie dla przedsiębiorców » Pomoc indywidualna

Pomoc indywidualna

Pomoc indywidualna nie udzielona w ramach pomocy de minimis, wyłączeń grupowych lub programu pomocowego, zawsze będzie związane z obowiązkiem notyfikacji (czyli zatwierdzenia pomocy przez Komisję Europejską).Procedura notyfikacyjna została uregulowana w ustawie z 30 kwietnia 2004r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej.

Przedsiębiorca ubiegający się o przyznanie pomocy zobowiązany jest do:

  • złożenia wniosku o udzielenie pomocy;
  • przedstawienia informacji o otrzymanej pomocy innej niż de minimis.

Występując z wnioskiem o udzielenie pomocy, wnioskodawca powinien wskazać na przyczyny uzasadniające prośbę o udzielenie pomocy publicznej, w szczególności przedstawić swoją sytuację finansową, popartą stosowymi dowodami (np. sprawozdaniem F-01, bilansem czy rachunkiem wyników, wykazem środków trwałych wraz z informacją o ciążących na nich prawach osób trzecich (np. zastaw, hipoteka), zestawieniem należności i zobowiązań cywilnoprawnych oraz informacją o ciążących na wnioskodawcy zobowiązaniach publicznoprawnych).
Ponieważ – jak wyżej wspomniano, udzielenie pomocy w analizowanym przypadku będzie wymagało notyfikacji (zatwierdzenia przez Komisję WE), a zatem również uprzedniej opinii Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów ( art. 12 ust. 1 ustawy o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej), stąd wdrożenie procedury notyfikacyjnej, powinno zostać poprzedzone przesłaniem przez podmiot udzielający pomocy, informacji o której mowa w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 26 października 2004r (Dz.U. Nr 246, poz. 2467). W związku z powyższym, w celu przyspieszenia procedury notyfikacyjnej – co niewątpliwe pozostaje w interesie wnioskodawcy, zasadnym jest podanie we wniosku o udzielenie pomocy publicznej, danych wyszczególnionych w § 3 ust. 1 w/w rozporządzenia.

Stosownie do zapisu art. 37 ust. 5 ustawy o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej, podmiot ubiegający się o pomoc zobligowany jest do przedstawienia informacji o otrzymanej pomocy publicznej oraz informacji, zawierającej w szczególności wskazanie dnia i podstawy prawnej jej udzielenia, formy i przeznaczenia, albo informacji o nieotrzymaniu pomocy. W Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. (Dz. U. z 2010 r. Nr 53, poz. 312 z późn. zm.), określono wzór formularza tej informacji.

Komunikaty Urzędu Miasta

Środa

05.10.2022

Jakość powietrza

WCZK 2022.10.05

Wtorek

04.10.2022

Jakość powietrza

WCZK 2022.10.04

Poniedziałek

03.10.2022

Jakość powietrza

WCZK 2022.10.03(2)

Kontakt

Urząd Miasta Mysłowice
ul. Powstańców 1, 41-400 Mysłowice
Telefon: (+48) 32 317 11 00
Fax: (+48) 32 222 25 65
E-mail: um@myslowice.pl

Formularz kontaktowy