fbpx
» Biznes » Mysłowicka Rada Biznesu

Mysłowicka Rada Biznesu

Mysłowicka Rada Biznesu została utworzona dnia 01.04.2019 r. (Zarządzenie Prezydenta Miasta numer 132/22). W dniu 17.05.2019 r. przyjęto Zarządzeniem Prezydenta Miasta Mysłowice nr 223/19 Regulamin Mysłowickiej Rady Biznesu, który szczegółowo określa zadania, zasady i tryb funkcjonowania MRB.

Mysłowicka Rada Biznesu jest to dobrowolne zrzeszenie przedsiębiorców, działających na terenie Mysłowic. Działalność Rady opiera się na społecznej pracy. Rada współdziała z władzami miejskimi i stanowi forum dyskusji nad najważniejszymi tematami gospodarczymi dotyczącymi miasta oraz regionu. Mysłowicka Rada Biznesu to organ opiniodawczo – doradczy powołany na czas trwania kadencji Prezydenta Miasta Mysłowice. Prezydent powołuje i odwołuje członków rady w formie odrębnego zarządzenia.

Celem Rady Biznesu jest:
• współpraca z władzami miasta,
• kształtowanie polityki gospodarczej miasta,
• wymiana poglądów i kontaktów między samorządem a środowiskiem gospodarczym,
• podejmowanie działań (inicjatyw) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej 
i inwestycyjnej,
• tworzenie innowacyjnych programów sprzyjających rozwojowi gospodarczemu miasta.

Zadania rady:
• wyrażanie opinii na temat inicjatyw, decyzji, strategicznych przedsięwzięć Prezydenta Miasta Mysłowice dotyczących przedsiębiorczości i polityki gospodarczej,
• wspieranie rozwoju i przedsiębiorczości,
• opiniowanie polityki finansowej, planów naprawczych miasta Mysłowice,
• rekomendowanie zmian aktów prawa miejskiego.

Mysłowicka Rada Biznesu może:
• lobbować na rzecz tworzenia nowych inwestycji i miejsc pracy,
• informować o funkcjonowaniu przedsiębiorców, ich problemach oraz wyrażać opinie na temat stanu rozwoju gospodarczego miasta,
• wspólnie promować środowisko przedsiębiorców, wzmacniać jego prestiż, wyróżniać najlepsze firmy w różnych dziedzinach,
• propagować idee społecznej odpowiedzialności biznesu,
• wspierać działalność gospodarczą, promocyjną, naukową i kulturalną.

Organizacja i koordynacja pracy Mysłowickiej rady Biznesu należy do Przewodniczącego MBR wybranego w jawnym głosowaniu przez powołanych członków. Organem kierowniczym jest Prezydium, również wybierane spośród członków w jawnym głosowaniu zwykłą większością głosów.

Prezydium działa w składzie 7 osób:
• Przewodniczący MRB (Koordynuje prace Rady, przewodniczy posiedzeniom, reprezentuje Rade na zewnątrz),
• wiceprzewodniczący,
• sekretarz (sporządza protokoły z posiedzeń),
• czterech członków Prezydium.

Prezydium jest wybierane na czas kadencji MRB i może funkcjonować w składzie niepełnym. Głównym zadaniem Prezydium jest: koordynacja tematyki prac MRB, opracowywanie rocznego harmonogramu prac MRB i wytyczanie kierunków jej działalności.

Mysłowicka Rada Biznesu może zapraszać na spotkania oraz do udziału w pracy MRB ekspertów, rzeczoznawców, przedstawicieli organów administracji państwowej, organizacji pozarządowych, jednostki samorządu terytorialnego. Posiedzenia powinny odbywać się co najmniej raz na kwartał, są otwarte dla mieszkańców. Zaproszenie na posiedzenie należy wysłać wszystkim zainteresowanym, co najmniej 7 dni przed wyznaczonym terminem. W przypadku posiedzenia nadzwyczajnego, Przewodniczący może je zwołać 5 dni przed wyznaczonym terminem. Rada podejmuje decyzje w formie uchwały.

Rada zrzesza 39 członków w tym Członkowie Prezydium Mysłowickiej Rady Biznesu w składzie – Przewodniczący, Wiceprzewodniczący, Sekretarz oraz czterech Członków Prezydium.

Aktualny skład Rady Biznesu:

1. Adamowicz Marta
2. Bartnicka Bożena
3. Bartniczek Grzegorz
4. Bautista Mauricio – Sekretarz
5. Borowiec Lucyna – Przewodnicząca
6. Chowaniec Aleksander
7. Długaj Edward
8. Fersztorowski Maciej
9. Filar Jerzy
10. Golonka Ewa – Wiceprzewodnicząca
11. Gornig Kajetan
12. Grodzka–Haba Sylwia
13. Gryt Michał
14. Gruszka Zbigniew
15. Jaskółka Adam
16. Klimek Wojciech
17. Kuc Jerzy
18. Loska Grzegorz
19. Machowski Mirosław
20. Markowicz Bartłomiej
21. Nowiński Andrzej
22. Olej Sławomir
23. Olesch Norbert
24. Olesiak Marek
25. Pałka Piotr
26. Pilszek Adam
27. Podsiadło Marcin
28. Sagan Jakub
29. Seredyński Krzysztof
30. Sikora Maciej – Członek Prezydium
31. Słowikowski Krzysztof. – Członek Prezydium
32. Szulc Krystian
33. Szwajcok Andrzej
34. Słowikowska Marta
35. Wrona Marcin
36. Wróbel Marek
37. Wszołek Stanisław – Członek Prezydium
38. Zagurba Krystyna
39. Zając Ewa
40. Zarzycki Jakub

Kontakt

Urząd Miasta Mysłowice
ul. Powstańców 1, 41-400 Mysłowice
Telefon: (+48) 32 317 11 00
Fax: (+48) 32 222 25 65
E-mail: um@myslowice.pl

Formularz kontaktowy