» Dla mieszkańca » Edukacja » Rekrutacja do klas I publicznych szkół podstawowych na rok szkolny 2022/2023 prowadzonych przez Gminę Miasto Mysłowice

Rekrutacja do klas I publicznych szkół podstawowych na rok szkolny 2022/2023 prowadzonych przez Gminę Miasto Mysłowice

Rekrutacja do klas I publicznych szkół podstawowych

na rok szkolny 2022/2023 prowadzonych przez Gminę Miasto Mysłowice

Szanowni Państwo,

w roku szkolnym 2022/2023 postępowanie rekrutacyjne do klas I publicznych szkół podstawowych rozpoczyna się 4 kwietnia 2022 r.

Terminy rekrutacji określa Zarządzenie nr 32/22 Prezydenta Miasta Mysłowice z dnia 28 stycznia 2022 r. w sprawie określenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów na rok szkolny 2022/2023 do klas I publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasto Mysłowice.

Lp.

Rodzaj czynności

Termin
w postępowaniu rekrutacyjnym

Termin
w postępowaniu uzupełniającym

1.

Składanie wniosków o przyjęcie
do klasy I publicznej szkoły podstawowej wraz z wymaganymi dokumentami

od 4 kwietnia 2022 r.

do 20 kwietnia 2022 r.

godz. 8:00 – 15:00

od 16 maja 2022 r.

do 23 maja 2022 r.

godz. 8:00 – 15:00

2.

Przeprowadzenie próby sprawności fizycznej, o której mowa w art. 137
ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe

(dotyczy rekrutacji do
Szkoły Podstawowej Sportowej)

do 22 kwietnia 2022 r.

do 27 maja 2022 r.

3.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych
i kandydatów niezakwalifikowanych
w postępowaniu rekrutacyjnym

do 27 kwietnia 2022 r.

1 czerwca 2022 r.

4.

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia
do danej szkoły

do 6 maja 2022 r.

do godz. 15:00

do 8 czerwca 2022 r.

do godz. 15:00

5.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych
i kandydatów nieprzyjętych
w postępowaniu rekrutacyjnym

11 maja 2022 r.

15 czerwca 2022 r.

 

W celu zapisania dziecka należy udać się do danej szkoły.

Kryteria rekrutacji do klas I publicznych szkół podstawowych wraz z liczbą punktów możliwą do uzyskania za poszczególne kryteria dla dzieci zamieszkałych poza obwodem danej szkoły podane są w Uchwale nr VI/90/19 Rady Miasta Mysłowice z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do klas I publicznych szkół podstawowych, dla których Miasto Mysłowice jest organem prowadzącym:

Lp.

Kryterium

Liczba punktów

Dokument potwierdzający

spełnianie kryterium

1.

W danej szkole obowiązek szkolny spełnia rodzeństwo dziecka

13

Oświadczenie rodziców /

opiekunów prawnych

2.

W obwodzie szkoły zamieszkują członkowie rodziny wspierający rodziców /

opiekunów prawnych w zapewnieniu należytej opieki dziecku

7

Oświadczenie rodziców /

opiekunów prawnych

3.

Kandydat jest absolwentem przedszkola znajdującego się w obwodzie szkoły

3

Oświadczenie rodziców /

opiekunów prawnych

4.

Miejsce pracy co najmniej jednego rodzica / opiekuna prawnego znajduje się bliżej wybranej szkoły, niż szkoły obwodowej

2

Oświadczenie rodziców /

opiekunów prawnych

Obwody szkół wskazane są w załączniku do Uchwały nr XXXVII/552/21 Rady Miasta Mysłowice z dnia 25 marca 2021 r., który określa plan sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasto Mysłowice, a także granice obwodów publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasto Mysłowice od dnia 1 września 2021 r.

5. ZAŁĄCZNIKI:

Załącznik nr 1: wniosek o przyjęcie dziecka spoza obwodu

Załącznik nr 2: zarządzenie nr 32/22 ws. terminów postępowania rekrutacyjnego

Załącznik nr 3: uchwała w sprawie kryteriów

Załącznik nr 4: uchwała dotycząca obwodów szkół

Kontakt

Urząd Miasta Mysłowice
ul. Powstańców 1, 41-400 Mysłowice
Telefon: (+48) 32 317 11 00
Fax: (+48) 32 222 25 65
E-mail: um@myslowice.pl

Formularz kontaktowy