fbpx
» Dla mieszkańca » Edukacja » Rekrutacja do klas I publicznych szkół podstawowych na rok szkolny 2023/2024 prowadzonych przez Gminę Miasto Mysłowice

Rekrutacja do klas I publicznych szkół podstawowych na rok szkolny 2023/2024 prowadzonych przez Gminę Miasto Mysłowice

Szanowni Państwo,

w roku szkolnym 2023/2024 postępowanie rekrutacyjne do klas I publicznych szkół podstawowych rozpoczyna się 3 kwietnia 2023 r.

Terminy rekrutacji określa Zarządzenie nr 24/23 Prezydenta Miasta Mysłowice z dnia 23 stycznia 2023 r. w sprawie określenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów na rok szkolny 2023/2024 do klas I publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasto Mysłowice.

 

Lp. Rodzaj czynności Termin
w postępowaniu rekrutacyjnym
Termin
w postępowaniu uzupełniającym
1. Składanie wniosków o przyjęcie
do klasy I publicznej szkoły podstawowej wraz z wymaganymi dokumentami
od 3 kwietnia 2023 r.

do 19 kwietnia 2023 r.

godz. 8:00 – 15:00

od 29 maja 2023 r.

do 2 czerwca 2023 r.

godz. 8:00 – 15:00

2. Przeprowadzenie próby sprawności fizycznej, o której mowa w art. 137
ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe(dotyczy rekrutacji do
Szkoły Podstawowej Sportowej)
do 24 kwietnia 2023 r. do 7 czerwca 2023 r.
3. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych
i kandydatów niezakwalifikowanych
w postępowaniu rekrutacyjnym
28 kwietnia 2023 r. 14 czerwca 2023 r.
4. Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia
do danej szkoły
do 9 maja 2023 r.

do godz. 15:00

do 23 czerwca 2023 r.

do godz. 15:00

5. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych
i kandydatów nieprzyjętych
w postępowaniu rekrutacyjnym
12 maja 2023 r. 28 czerwca 2023 r.

W celu zapisania dziecka należy udać się do danej szkoły.

Kryteria rekrutacji do klas I publicznych szkół podstawowych wraz z liczbą punktów możliwą do uzyskania za poszczególne kryteria dla dzieci zamieszkałych poza obwodem danej szkoły podane są w Uchwale nr VI/90/19 Rady Miasta Mysłowice z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do klas I publicznych szkół podstawowych, dla których Miasto Mysłowice jest organem prowadzącym:

Lp. Kryterium Liczba punktów Dokument potwierdzający

spełnianie kryterium

1. W danej szkole obowiązek szkolny spełnia rodzeństwo dziecka

13

Oświadczenie rodziców /

opiekunów prawnych

2. W obwodzie szkoły zamieszkują członkowie rodziny wspierający rodziców /

opiekunów prawnych w zapewnieniu należytej opieki dziecku

7

Oświadczenie rodziców /

opiekunów prawnych

3. Kandydat jest absolwentem przedszkola znajdującego się w obwodzie szkoły

3

Oświadczenie rodziców /

opiekunów prawnych

4. Miejsce pracy co najmniej jednego rodzica / opiekuna prawnego znajduje się bliżej wybranej szkoły, niż szkoły obwodowej

2

Oświadczenie rodziców /

opiekunów prawnych

Obwody szkół wskazane są w załączniku do Uchwały nr XXXVII/552/21 Rady Miasta Mysłowice z dnia 25 marca 2021 r., który określa plan sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasto Mysłowice, a także granice obwodów publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasto Mysłowice od dnia 1 września 2021 r.

Kontakt

Urząd Miasta Mysłowice
ul. Powstańców 1, 41-400 Mysłowice
Telefon: (+48) 32 317 11 00
Fax: (+48) 32 222 25 65
E-mail: um@myslowice.pl

Formularz kontaktowy