» Dla mieszkańca » Edukacja » Rekrutacja do klas I publicznych szkół podstawowych na rok szkolny 2022/2023 prowadzonych przez Gminę Miasto Mysłowice

Rekrutacja do klas I publicznych szkół podstawowych na rok szkolny 2022/2023 prowadzonych przez Gminę Miasto Mysłowice

Rekrutacja do klas I publicznych szkół podstawowych

na rok szkolny 2022/2023 prowadzonych przez Gminę Miasto Mysłowice

Szanowni Państwo,

w roku szkolnym 2022/2023 postępowanie rekrutacyjne do klas I publicznych szkół podstawowych rozpoczyna się 4 kwietnia 2022 r.

Terminy rekrutacji określa Zarządzenie nr 32/22 Prezydenta Miasta Mysłowice z dnia 28 stycznia 2022 r. w sprawie określenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów na rok szkolny 2022/2023 do klas I publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasto Mysłowice.

Lp.

Rodzaj czynności

Termin
w postępowaniu rekrutacyjnym

Termin
w postępowaniu uzupełniającym

1.

Składanie wniosków o przyjęcie
do klasy I publicznej szkoły podstawowej wraz z wymaganymi dokumentami

od 4 kwietnia 2022 r.

do 20 kwietnia 2022 r.

godz. 8:00 – 15:00

od 16 maja 2022 r.

do 23 maja 2022 r.

godz. 8:00 – 15:00

2.

Przeprowadzenie próby sprawności fizycznej, o której mowa w art. 137
ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe

(dotyczy rekrutacji do
Szkoły Podstawowej Sportowej)

do 22 kwietnia 2022 r.

do 27 maja 2022 r.

3.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych
i kandydatów niezakwalifikowanych
w postępowaniu rekrutacyjnym

do 27 kwietnia 2022 r.

1 czerwca 2022 r.

4.

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia
do danej szkoły

do 6 maja 2022 r.

do godz. 15:00

do 8 czerwca 2022 r.

do godz. 15:00

5.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych
i kandydatów nieprzyjętych
w postępowaniu rekrutacyjnym

11 maja 2022 r.

15 czerwca 2022 r.

 

W celu zapisania dziecka należy udać się do danej szkoły.

Kryteria rekrutacji do klas I publicznych szkół podstawowych wraz z liczbą punktów możliwą do uzyskania za poszczególne kryteria dla dzieci zamieszkałych poza obwodem danej szkoły podane są w Uchwale nr VI/90/19 Rady Miasta Mysłowice z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do klas I publicznych szkół podstawowych, dla których Miasto Mysłowice jest organem prowadzącym:

Lp.

Kryterium

Liczba punktów

Dokument potwierdzający

spełnianie kryterium

1.

W danej szkole obowiązek szkolny spełnia rodzeństwo dziecka

13

Oświadczenie rodziców /

opiekunów prawnych

2.

W obwodzie szkoły zamieszkują członkowie rodziny wspierający rodziców /

opiekunów prawnych w zapewnieniu należytej opieki dziecku

7

Oświadczenie rodziców /

opiekunów prawnych

3.

Kandydat jest absolwentem przedszkola znajdującego się w obwodzie szkoły

3

Oświadczenie rodziców /

opiekunów prawnych

4.

Miejsce pracy co najmniej jednego rodzica / opiekuna prawnego znajduje się bliżej wybranej szkoły, niż szkoły obwodowej

2

Oświadczenie rodziców /

opiekunów prawnych

Obwody szkół wskazane są w załączniku do Uchwały nr XXXVII/552/21 Rady Miasta Mysłowice z dnia 25 marca 2021 r., który określa plan sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasto Mysłowice, a także granice obwodów publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasto Mysłowice od dnia 1 września 2021 r.

5. ZAŁĄCZNIKI:

Załącznik nr 1: wniosek o przyjęcie dziecka spoza obwodu

Załącznik nr 2: zarządzenie nr 32/22 ws. terminów postępowania rekrutacyjnego

Załącznik nr 3: uchwała w sprawie kryteriów

Załącznik nr 4: uchwała dotycząca obwodów szkół

Komunikaty Urzędu Miasta

Piątek

23.09.2022

Jakość powietrza

WCZK 2022.09.23

Czwartek

22.09.2022

Jakość powietrza

WCZK 2022.09.22

Środa

21.09.2022

Jakość powietrza

WCZK 2022.09.21

Kontakt

Urząd Miasta Mysłowice
ul. Powstańców 1, 41-400 Mysłowice
Telefon: (+48) 32 317 11 00
Fax: (+48) 32 222 25 65
E-mail: um@myslowice.pl

Formularz kontaktowy