fbpx
» Dla mieszkańca » Decyduj o mieście » Inicjatywa lokalna

Inicjatywa lokalna

Masz pomysł na inwestycję w swoim otoczeniu? Jesteś gotowy zaangażować się w jej realizację? Zbierz grupę osób i złóżcie wniosek o inicjatywę lokalną.

Budowa piaskownicy, zagospodarowanie terenu zielonego przed blokiem, organizacja imprezy czy wolontariat, to tylko niewielki fragment zadań, które możesz zrealizować w ramach inicjatywy lokalnej.

Twój współudział w realizacji inwestycji może polegać na zaoferowaniu Twojej pracy, wkładzie finansowym lub rzeczowym. Przykładem wkładu osobowego może być prowadzenie zajęć, prace podwórkowe, remonty w pustostanach, wykonywanie projektów graficznych lub pomoc przy odrabianiu lekcji. Wkładem pieniężnym są wpłaty na rachunek gminy przeznaczone na realizację danego przedsięwzięcia. Wkładem rzeczowym mogą być na przykład nagrody, ławki zakupione przez inicjatorów, dokumentacja budowlana wykonana na zlecenie mieszkańców, która posłuży do zrealizowania inwestycji.

Z wnioskiem o inicjatywę lokalną zwracasz się do Urzędu Miasta, który wesprze Cię rzeczowo, organizacyjnie lub finansowo.

 • Nabór wniosków trwa do 31 lipca każdego roku.
 • Kontakt: Martyna Urban, e-mail: m.urban@um.myslowice.pl, tel. (32) 31 71 234 Kancelaria Prezydenta Miasta pokój 225.

Wniosek o inicjatywę lokalną powinien zawierać:

 • nazwę i opis inicjatywy,
 • podstawowe informacje o grupie inicjatywnej,
 • termin realizacji,
 • miejsce wykonania zadania,
 • cel inicjatywy i wskazanie jego spójności ze strategią rozwoju miasta,
 • określenie wkładu własnego wnioskodawcy (finansowego, rzeczowego, osobistego),
 • wysokość przyszłych nakładów na utrzymanie zrealizowanego przedsięwzięcia przez miasto Mysłowice,
 • określenie liczby osób, którym będzie służyć inicjatywa lokalna,
 • zakres rzeczowy zadania wraz z podziałem zadań i propozycją harmonogramu realizacji,
 • informację o wnioskowanym wsparciu rzeczowym, organizacyjnym, finansowym od miasta Mysłowice,
 • kalkulację przewidywanych kosztów realizacji inicjatywy,
 • opis dotychczas wykonanych prac, które przyczyniają się do osiągnięcia celu inicjatywy,
 • informacje na temat dotychczas zrealizowanych zadań we współpracy z administracją publiczną.

Do wniosku można dołączyć dokumenty stosowne do rodzaju podejmowanej inicjatywy, które są w posiadaniu wnioskodawców np.: kosztorys inwestorski, projekty budowlane, decyzje o pozwoleniu na budowę lub zgłoszenie realizacji zadania.

Zadania, które mogą być realizowane poprzez inicjatywę lokalną obejmują zakres:

 • budowa, rozbudowa lub remont dróg, kanalizacji, sieci wodociągowej, budynków oraz obiektów architektury stanowiących własność miasta;
 • działalność charytatywna,
 • podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej,
 • pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej,
 • działalność na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego, kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego,
 • promocja i organizacja wolontariatu,
 • edukacja, oświata i wychowanie,
 • działalność w sferze kultury fizycznej i turystyki, ochrony przyrody, w tym zieleni w miastach i wsiach, porządku i bezpieczeństwa publicznego.

Zarządzenie Prezydenta Miasta Mysłowice w sprawie wprowadzenia Regulaminu trybu realizacji zadań publicznych w ramach inicjatywy lokalnej oraz wprowadzenia wzoru wniosku i sprawozdania dotyczących realizacji zadań publicznych w ramach inicjatywy lokalnej

Uchwała w sprawie inicjatywy lokalnej

Kontakt

Urząd Miasta Mysłowice
ul. Powstańców 1, 41-400 Mysłowice
Telefon: (+48) 32 317 11 00
Fax: (+48) 32 222 25 65
E-mail: um@myslowice.pl

Formularz kontaktowy