fbpx
» Biznes » Wsparcie dla przedsiębiorców » Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności

Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności

INFORMACJA PREZYDENTA MIASTA MYSŁOWICE O PRZEKSZTAŁCENIU PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO GRUNTÓW GMINY ORAZ SKARBU PAŃSTWA POŁOŻONYCH NA TERENIE GMINY MYSŁOWICE, ZABUDOWANYCH NA CELE MIESZKANIOWE W PRAWO WŁASNOŚCI TYCH GRUNTÓW,
NA MOCY USTAWY Z DNIA 20 LIPCA 2018

INFORMACJA DLA PRZEDSIĘBIORCÓW
w zakresie pomocy publicznej de minimis
Prezydent Miasta Mysłowice

  • Informuje, że w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów, zgodnie z art. 14 ust. 1  tej ustawy (Dz. U. 2018 poz. 1716 z późn. zm.) właściciel gruntu będący przedsiębiorcą, w odniesieniu do nieruchomości wykorzystywanej do prowadzenia działalności gospodarczej w rozumieniu art. 3 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców (Dz. U. poz. 646, 1479, 1629, 1633 i 2212), podlega przepisom o pomocy publicznej.Udzielenie pomocy publicznej wymaga spełnienia warunków udzielenia pomocy de minimis, określonych w szczególności w rozporządzeniu Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 roku, w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013, str. 1). Każdy użytkownik wieczysty (przedsiębiorca), będący właścicielem lokalu wykorzystywanego do działalności zarobkowej, związanego z gruntem podlegającym przekształceniu na mocy niniejszej ustawy, jest zobowiązany niezwłocznie złożyć  niezbędną dokumentację dostępną na stronie urzędu www.myslowice.pl w zakładce Dla Biznesu/ Wsparcie dla Przedsiębiorców lub Urzędzie Miasta – Mysłowice ul. Powstańców 1, pok. 105 w celu przeprowadzenia postępowania w zakresie udzielenia pomocy de minimis. Nieprzedłożenie dokumentów we wskazanym terminie, może oznaczać dla organu, że właściciel lokalu nie podlega przepisom o pomocy publicznej a przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nastąpi na zasadach ogólnych. Podanie nieprawdziwych lub niepełnych informacji może pociągnąć za sobą negatywne skutki finansowe dla właściciela nieruchomości.
  • Dodatkowo informuję, że zgodnie z art.7 ust.6a wymienionej ustawy przedsiębiorca, może w terminie 3 miesięcy od dnia przekształcenia złożyć właściwemu organowi oświadczenie o zamiarze wnoszenia opłaty z tytułu przekształcenia przez okres: (poza wyjątkami określonymi w ustawie termin ten upływa w dniu 31.03.2019 roku)

a) 99 lat, licząc od dnia przekształcenia, jeżeli stawka procentowa opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego, o której mowa w ust. 2, wynosi 1% albo
b) 50 lat, licząc od dnia przekształcenia, jeżeli stawka procentowa opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego, o której mowa w ust. 2, wynosi 2% albo
c) 33 lat, licząc od dnia przekształcenia, jeżeli stawka procentowa opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego, o której mowa w ust. 2, wynosi 3% albo
d) w którym suma opłat nie przekroczy wartości rynkowej nieruchomości stanowiącej podstawę ustalenia opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego, o której mowa w ust. 2 – jeżeli stawka procentowa opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego, o której mowa w ust. 2, jest wyższa niż 3%.

W przypadku złożenia w wymagalnym terminie oświadczenia wskazanego w pkt. 2, przedsiębiorca nie będzie podlegał przepisom o pomocy publicznej de minimis.

Komunikaty Urzędu Miasta

Środa

12.06.2024

Jakość powietrza

WCZK 2024.06.12

Piątek

07.06.2024

Informacja o przedstawieniu do konsultacji projektu uchwały w sprawie stwierdzenia utraty mocy obowiązującej Uchwały LVI/1058/14 z dnia 26 czerwca 2014 r. w sprawie wysokości, zasad ustalania i rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na terenie Miasta Mysłowice z późn. zm.

ogłoszenie o konsultacjach

Projekt Uchwały

Zarządzenie o konsultacjach społecznych dot. dotacji

Piątek

07.06.2024

Informacja o przedstawieniu do konsultacji projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr LV/857/22 Rady Miasta Mysłowice z dnia 26 maja 2022 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za pobyt dziecka w żłobku lub klubie dziecięcym utworzonym przez Gminę Miasto Mysłowice albo u dziennego opiekuna zatrudnionego przez Gminę Miasto Mysłowice

ogłoszenie o konsultacjach dot. uchwały żłobek

Projekt Uchwały

Zarządzenie o konsultacjach społecznych dot. żłobka

Piątek

07.06.2024

Informacja o przedstawieniu do konsultacji projektu uchwały w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania, a także szczegółowych warunków przyznawania usług sąsiedzkich, wymiaru i zakresu usług sąsiedzkich oraz sposobu rozliczania takich usług.

informacja o konsultacjach – suo

projekt uchwały 13

Piątek

07.06.2024

Meldunek SWO nr 1 z dnia 07.06.2024 – burze

2024-06-07 Ostrzeżenie hydrologiczne nr 222 – gwałtowne wzrosty stanów wod…emsza)

Piątek

07.06.2024

Meldunek SWO nr 1 z dnia 07.06.2024 – burze

SLW_2470_BU_20240607040652120

Piątek

07.06.2024

Jakość powietrza

WCZK 2024.06.07

Poniedziałek

27.05.2024

Wyniki Otwartego Konkursu Ofert na dotacje z budżetu miasta na realizację zadań publicznych w roku 2024 w zakresie: „Organizacja wypoczynku letniego obejmująca realizację programu profilaktycznego w zakresie przeciwdziałania narkomanii oraz programu profilaktycznego w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi w formie obozu lub kolonii poza miejscem zamieszkania, na terenie całego kraju w terminie od 22 czerwca 2024 r. do 31 sierpnia 2024 r.”

Wyniki otwartych konkursów ofert 24 – Letni wypoczynek

Poniedziałek

13.05.2024

Ogłoszenie o organizowaniu pisemnego przetargu ograniczonego na najem powierzchni użytkowej Biura Obsługi Mieszkańców w budynku biurowym stanowiącym własność Gminy Mysłowice, położonym w Mysłowicach przy ul. Powstańców 1, z przeznaczeniem pod świadczenie usług w zakresie ubezpieczeń osobowych i majątkowych wraz z prowadzeniem odpłatnego punktu usług kserograficznych dla klientów Urzędu Miasta Mysłowice.

OGŁOSZENIE O ORGANIZOWANIU PISEMNEGO PRZETARGU OGRANICZONEGO_2024

Kontakt

Urząd Miasta Mysłowice
ul. Powstańców 1, 41-400 Mysłowice
Telefon: (+48) 32 317 11 00
Fax: (+48) 32 222 25 65
E-mail: um@myslowice.pl

Formularz kontaktowy