» Biznes » Wsparcie dla przedsiębiorców » Pomoc de minimis

Pomoc de minimis

Jest to pomoc wyłączona z obowiązku notyfikacji – czyli z obowiązku zatwierdzenia przez Komisję Europejską projektowanej decyzji o przyznaniu pomocy. Udzielenie ulgi w ramach pomocy de minimis jest możliwe tylko wówczas, gdy ogólna kwota pomocy przyznana dowolnemu podmiotowi gospodarczemu nie przekracza:

  • Rozporządzenie Komisji (UE) Nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis – 200.000 euro dla przemysłu i drogowego transportu pasażerskiego oraz 100.000 euro dla drogowego transportu towarowego;
  • Rozporządzenie Komisji (UE) Nr 1408/2013 z dnia 27 czerwca 2014 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze rolnym – 15.000 euro;
  • Rozporządzenie Komisji (UE) Nr 717/2014 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze rybołówstwa i akwakultury – 30.000 euro;
  • Rozporządzenie Komisji (UE) Nr 360/2012 z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis przyznawanej przedsiębiorstwom wykonującym usługi świadczone w ogólnym interesie gospodarczym – 500.000 euro.

Przedsiębiorca ubiegający się przyznanie pomocy de minimis zobowiązany jest:

  • do złożenia wniosku o udzielenie pomocy;
  • do złożenia informacji dotyczącej pomocy otrzymanej w ciągu ostatnich trzech lat budżetowych poprzedzających dzień wystąpienia z wnioskiem o udzielenie pomocy lub informacji o nie korzystaniu z pomocy w ciągu trzech ostatnich lat budżetowych poprzedzających dzień wystąpienia z wnioskiem;
  • do złożenia formularza informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis – załącznik do Rozporządzenia Rady Ministrów z dn. 29.03.2010 r. (Dz. U. z 2010 r. nr 53, poz. 311 z późn. zm.).

We wniosku o udzielenie pomocy de minimis, przedsiębiorca powinien wskazać przyczyny uzasadniające prośbę o udzielenie pomocy publicznej, w szczególności przedstawić swoją sytuację finansową popartą stosownymi dokumentami.

Komunikaty Urzędu Miasta

Środa

05.10.2022

Jakość powietrza

WCZK 2022.10.05

Wtorek

04.10.2022

Jakość powietrza

WCZK 2022.10.04

Poniedziałek

03.10.2022

Jakość powietrza

WCZK 2022.10.03(2)

Kontakt

Urząd Miasta Mysłowice
ul. Powstańców 1, 41-400 Mysłowice
Telefon: (+48) 32 317 11 00
Fax: (+48) 32 222 25 65
E-mail: um@myslowice.pl

Formularz kontaktowy