fbpx
» Biznes » Wsparcie dla przedsiębiorców » Pomoc de minimis

Pomoc de minimis

Jest to pomoc wyłączona z obowiązku notyfikacji – czyli z obowiązku zatwierdzenia przez Komisję Europejską projektowanej decyzji o przyznaniu pomocy. Udzielenie ulgi w ramach pomocy de minimis jest możliwe tylko wówczas, gdy ogólna kwota pomocy przyznana dowolnemu podmiotowi gospodarczemu nie przekracza:

  • Rozporządzenie Komisji (UE) Nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis – 200.000 euro dla przemysłu i drogowego transportu pasażerskiego oraz 100.000 euro dla drogowego transportu towarowego;
  • Rozporządzenie Komisji (UE) Nr 1408/2013 z dnia 27 czerwca 2014 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze rolnym – 15.000 euro;
  • Rozporządzenie Komisji (UE) Nr 717/2014 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze rybołówstwa i akwakultury – 30.000 euro;
  • Rozporządzenie Komisji (UE) Nr 360/2012 z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis przyznawanej przedsiębiorstwom wykonującym usługi świadczone w ogólnym interesie gospodarczym – 500.000 euro.

Przedsiębiorca ubiegający się przyznanie pomocy de minimis zobowiązany jest:

  • do złożenia wniosku o udzielenie pomocy;
  • do złożenia informacji dotyczącej pomocy otrzymanej w ciągu ostatnich trzech lat budżetowych poprzedzających dzień wystąpienia z wnioskiem o udzielenie pomocy lub informacji o nie korzystaniu z pomocy w ciągu trzech ostatnich lat budżetowych poprzedzających dzień wystąpienia z wnioskiem;
  • do złożenia formularza informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis – załącznik do Rozporządzenia Rady Ministrów z dn. 29.03.2010 r. (Dz. U. z 2010 r. nr 53, poz. 311 z późn. zm.).

We wniosku o udzielenie pomocy de minimis, przedsiębiorca powinien wskazać przyczyny uzasadniające prośbę o udzielenie pomocy publicznej, w szczególności przedstawić swoją sytuację finansową popartą stosownymi dokumentami.

Kontakt

Urząd Miasta Mysłowice
ul. Powstańców 1, 41-400 Mysłowice
Telefon: (+48) 32 317 11 00
Fax: (+48) 32 222 25 65
E-mail: um@myslowice.pl

Formularz kontaktowy