fbpx
» Dla mieszkańca » Władze Miasta » Rada Miasta

Rada Miasta

Zadania i uprawnienia rady miasta

Zadania i uprawnienia rady miasta określa w art. 18 Ustawa z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym.

Do właściwości rady miasta należą wszystkie sprawy pozostające w zakresie działania gminy, o ile przepisy nie stanowią inaczej.

Ustawa o samorządzie gminnym określa, jakie sprawy należą do właściwości rady miasta. Są to:

 1. uchwalanie statutu gminy;
 2. ustalanie wynagrodzenia prezydenta miasta, stanowienie o kierunkach jego działania oraz przyjmowanie sprawozdań z jego działalności;
 3. powoływanie i odwoływanie skarbnika gminy, który jest głównym księgowym budżetu – na wniosek prezydenta miasta;
 4. uchwalanie budżetu gminy, rozpatrywanie sprawozdania z wykonania budżetu oraz podejmowanie uchwały w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium prezydentowi miasta z tego tytułu;
 5. uchwalanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego;
 6. uchwalanie programów gospodarczych;
 7. ustalanie zakresu działania jednostek pomocniczych, zasad przekazywania im składników mienia do korzystania oraz zasad przekazywania środków budżetowych na realizację zadań przez te jednostki;
 8. podejmowanie uchwał w sprawach podatków i opłat w granicach określonych w odrębnych ustawach;
 9. podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych gminy, przekraczających zakres zwykłego zarządu, dotyczących:
  • określania zasad nabycia, zbycia i obciążenia nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż trzy lata, o ile ustawy szczególne nie stanowią inaczej; do czasu określenia zasad prezydent miasta może dokonywać tych czynności wyłącznie za zgodą rady miejskiej;
  • emitowania obligacji oraz określania zasad ich zbywania, nabywania i wykupu przez prezydenta miasta;
  • zaciągania długoterminowych pożyczek i kredytów;
  • ustalania maksymalnej wysokości pożyczek i kredytów krótkoterminowych zaciąganych przez prezydenta miasta w roku budżetowym;
  • zobowiązań w zakresie podejmowania inwestycji i remontów o wartości przekraczającej granicę ustalaną corocznie przez radę miejską;
  • tworzenia i przystępowania do spółek i spółdzielni oraz rozwiązywania i występowania z nich;
  • określania zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów i akcji przez prezydenta miasta;
  • tworzenia, likwidacji i reorganizacji przedsiębiorstw, zakładów i innych gminnych jednostek organizacyjnych oraz wyposażania ich w majątek;
  • ustalania maksymalnej wysokości pożyczek i poręczeń udzielanych przez prezydenta miasta w roku budżetowym;
 10. określanie wysokości sumy, do której prezydent miasta może samodzielnie zaciągać zobowiązania;
 11. podejmowanie uchwał w sprawie przyjęcia zadań z zakresu właściwości powiatu oraz zadań z zakresu właściwości województwa na podstawie porozumień z tymi jednostkami samorządu terytorialnego;
 12. podejmowanie uchwał w sprawach współdziałania z innymi gminami oraz wydzielanie na ten cel odpowiedniego majątku;
 13. podejmowanie uchwał w sprawach współpracy ze społecznościami lokalnymi i regionalnymi innych państw oraz przystępowania do międzynarodowych zrzeszeń społeczności lokalnych i regionalnych;
 14. podejmowanie uchwał w sprawach: herbu gminy, nazw ulic i placów publicznych oraz wznoszenia pomników;
 15. nadawanie honorowego obywatelstwa gminy;
 16. podejmowanie uchwał w sprawie zasad udzielania stypendiów dla uczniów i studentów;
 17. stanowienie w innych sprawach zastrzeżonych ustawami do kompetencji rady miasta.

Komunikaty Urzędu Miasta

Poniedziałek

27.05.2024

Wyniki Otwartego Konkursu Ofert na dotacje z budżetu miasta na realizację zadań publicznych w roku 2024 w zakresie: „Organizacja wypoczynku letniego obejmująca realizację programu profilaktycznego w zakresie przeciwdziałania narkomanii oraz programu profilaktycznego w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi w formie obozu lub kolonii poza miejscem zamieszkania, na terenie całego kraju w terminie od 22 czerwca 2024 r. do 31 sierpnia 2024 r.”

Wyniki otwartych konkursów ofert 24 – Letni wypoczynek

Poniedziałek

27.05.2024

Ostrzeżenie hydrologiczne nr 168 gwałtowne wzrosty stanów wody

2024-05-27 Ostrzeżenie hydrologiczne nr 168 gwałtowne wzrosty stanów wody …Soła)1

Poniedziałek

27.05.2024

Jakość powietrza

WCZK 2024.05.27

Piątek

17.05.2024

Informacja dot. kontroli umów i rachunków dot. nieczystości ciekłych oraz oświadczenia o urządzeniach odprowadzających ścieki bytowe i wody opadowe z posesji

Druk oświadczenia.

Informacja prasowa 2024r.

Poniedziałek

13.05.2024

Ogłoszenie o organizowaniu pisemnego przetargu ograniczonego na najem powierzchni użytkowej Biura Obsługi Mieszkańców w budynku biurowym stanowiącym własność Gminy Mysłowice, położonym w Mysłowicach przy ul. Powstańców 1, z przeznaczeniem pod świadczenie usług w zakresie ubezpieczeń osobowych i majątkowych wraz z prowadzeniem odpłatnego punktu usług kserograficznych dla klientów Urzędu Miasta Mysłowice.

OGŁOSZENIE O ORGANIZOWANIU PISEMNEGO PRZETARGU OGRANICZONEGO_2024

Wtorek

23.04.2024

Prezydent Miasta Mysłowice ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego miasta Mysłowice w obszarze przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w 2024 roku.

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert – pdf

Kontakt

Urząd Miasta Mysłowice
ul. Powstańców 1, 41-400 Mysłowice
Telefon: (+48) 32 317 11 00
Fax: (+48) 32 222 25 65
E-mail: um@myslowice.pl

Formularz kontaktowy