» Dla mieszkańca » Władze Miasta » Rada Miasta

Rada Miasta

Zadania i uprawnienia rady miasta

Zadania i uprawnienia rady miasta określa w art. 18 Ustawa z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym.

Do właściwości rady miasta należą wszystkie sprawy pozostające w zakresie działania gminy, o ile przepisy nie stanowią inaczej.

Ustawa o samorządzie gminnym określa, jakie sprawy należą do właściwości rady miasta. Są to:

 1. uchwalanie statutu gminy;
 2. ustalanie wynagrodzenia prezydenta miasta, stanowienie o kierunkach jego działania oraz przyjmowanie sprawozdań z jego działalności;
 3. powoływanie i odwoływanie skarbnika gminy, który jest głównym księgowym budżetu – na wniosek prezydenta miasta;
 4. uchwalanie budżetu gminy, rozpatrywanie sprawozdania z wykonania budżetu oraz podejmowanie uchwały w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium prezydentowi miasta z tego tytułu;
 5. uchwalanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego;
 6. uchwalanie programów gospodarczych;
 7. ustalanie zakresu działania jednostek pomocniczych, zasad przekazywania im składników mienia do korzystania oraz zasad przekazywania środków budżetowych na realizację zadań przez te jednostki;
 8. podejmowanie uchwał w sprawach podatków i opłat w granicach określonych w odrębnych ustawach;
 9. podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych gminy, przekraczających zakres zwykłego zarządu, dotyczących:
  • określania zasad nabycia, zbycia i obciążenia nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż trzy lata, o ile ustawy szczególne nie stanowią inaczej; do czasu określenia zasad prezydent miasta może dokonywać tych czynności wyłącznie za zgodą rady miejskiej;
  • emitowania obligacji oraz określania zasad ich zbywania, nabywania i wykupu przez prezydenta miasta;
  • zaciągania długoterminowych pożyczek i kredytów;
  • ustalania maksymalnej wysokości pożyczek i kredytów krótkoterminowych zaciąganych przez prezydenta miasta w roku budżetowym;
  • zobowiązań w zakresie podejmowania inwestycji i remontów o wartości przekraczającej granicę ustalaną corocznie przez radę miejską;
  • tworzenia i przystępowania do spółek i spółdzielni oraz rozwiązywania i występowania z nich;
  • określania zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów i akcji przez prezydenta miasta;
  • tworzenia, likwidacji i reorganizacji przedsiębiorstw, zakładów i innych gminnych jednostek organizacyjnych oraz wyposażania ich w majątek;
  • ustalania maksymalnej wysokości pożyczek i poręczeń udzielanych przez prezydenta miasta w roku budżetowym;
 10. określanie wysokości sumy, do której prezydent miasta może samodzielnie zaciągać zobowiązania;
 11. podejmowanie uchwał w sprawie przyjęcia zadań z zakresu właściwości powiatu oraz zadań z zakresu właściwości województwa na podstawie porozumień z tymi jednostkami samorządu terytorialnego;
 12. podejmowanie uchwał w sprawach współdziałania z innymi gminami oraz wydzielanie na ten cel odpowiedniego majątku;
 13. podejmowanie uchwał w sprawach współpracy ze społecznościami lokalnymi i regionalnymi innych państw oraz przystępowania do międzynarodowych zrzeszeń społeczności lokalnych i regionalnych;
 14. podejmowanie uchwał w sprawach: herbu gminy, nazw ulic i placów publicznych oraz wznoszenia pomników;
 15. nadawanie honorowego obywatelstwa gminy;
 16. podejmowanie uchwał w sprawie zasad udzielania stypendiów dla uczniów i studentów;
 17. stanowienie w innych sprawach zastrzeżonych ustawami do kompetencji rady miasta.

Komunikaty Urzędu Miasta

Środa

05.10.2022

Jakość powietrza

WCZK 2022.10.05

Wtorek

04.10.2022

Jakość powietrza

WCZK 2022.10.04

Poniedziałek

03.10.2022

Jakość powietrza

WCZK 2022.10.03(2)

Kontakt

Urząd Miasta Mysłowice
ul. Powstańców 1, 41-400 Mysłowice
Telefon: (+48) 32 317 11 00
Fax: (+48) 32 222 25 65
E-mail: um@myslowice.pl

Formularz kontaktowy