fbpx
» Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

Wstęp deklaracji

Urząd Miasta Mysłowice zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Urzędu Miasta Mysłowice.

Data publikacji i aktualizacji

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

Treści niezgodne

 • Nie wszystkie zdjęcia i grafiki mają tekst alternatywny.
 • Nie wszystkie filmy, które zamieszczamy w naszym serwisie, mają napisy rozszerzone i audiodeskrypcję.
 • Część plików (w szczególności dokumenty zewnętrzne, np. oświadczenia majątkowe, oferty) dostępne są w postaci skanów.
 • Fokus klawiatury nie jest widoczny.
 • Niektóre elementy stron serwisu mają zbyt niski kontrast.
 • Niepełny mechanizm sprawdzający poprawność wprowadzonych danych w formularzach brak jednoznacznej informacji połączonej z sugestią w jaki sposób mogącej pomóc rozwiązać problem. Brak informacji o obowiązkowym wypełnieniu poszczególnych pól, jak również o ich ewentualnym formacie, typie, jeśli to konieczne.
 • Strona nie zawiera alternatywnego rozwiązania powodującego pełną dostępność elementów związanych z mechanizmem CAPTCHA.
 • Brak mapy serwisu.
 • Wyszukiwarka nie jest dostępna z poziomu klawiatury.

Wyłączenia

 • Multimedia nadawane na żywo.
 • Multimedia opublikowane przed 23 września 2020 r.
 • Treści od innych podmiotów, które nie zostały przez Nas lub dla Nas wykonane lub nabyte, albo do których modyfikacji nie jesteśmy uprawnieni.
 • Mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności.

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki, np:

TAB – przechodzenie między aktywnymi elementami strony

ENTER – wybór aktywnego elementu strony

Ctrl + + – Powiększenie strony

Ctrl + – – Pomniejszenie strony

Ctrl + 0 – Przywróć pierwotny rozmiar

F11 – Włącz/wyłącz tryb pełnoekranony

Home – Przejdź na początek strony

End – Przejdź na koniec strony

PageUp – Przesuń o jeden ekran do góry

Spacja/PageDown – Przesuń o jeden ekran w dół

Spacja – zaznaczanie i odznaczanie pola typu checkbox

F5 – Odśwież

Ctrl + F – Znajdź

Standardowe skróty klawiaturowe mogą się różnić w zależności od używanej przeglądarki internetowej.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt.

Osobą kontaktową jest Agnieszka Sawicka, dostepnosc@um.myslowice.pl.

Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 32 31 71 313.

Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

Organ nadzorujący: Prezydent Miasta Mysłowice

Adres: ul. Powstańców 1, 41-400 Mysłowice

E-mail: um@myslowice.pl

Telefon: 32 31 71 100

Informacje na temat procedury opisanej w art. 18 ustawy o dostępności cyfrowej

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp.
Żądanie powinno zawierać:
– dane osoby zgłaszającej żądanie,
– wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi,
– sposób kontaktu,
– wskazanie alternatywnego sposobu dostępu (jeżeli dotyczy).

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej do Prezydenta Miasta Mysłowice. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich

Dostępność architektoniczna

Siedziba główna: Urząd Miasta Mysłowice, ul. Powstańców 1

Pozostałe wydziały urzędu znajdują się:

ul. Strażacka 7 – Zespół Administracji Drogowej Wydziału Przygotowania i Realizacji Inwestycji,

ul. Olbrychta Strumieńskiego 5 – Urząd Stanu Cywilnego, Wydział Ochrony Środowiska,

ul. Mikołowska 50 – Wydział Bezpieczeństwa Publicznego i Reagowania Kryzysowego.

ul. Pl. Wolności 5 – Wydział Podatków i Opłat lokalnych oraz Egzekucji, Wydział Budżetu, Wydział Geodezji, Wydział Budownictwa, Wydział Infrastruktury Miejskiej, Wydział Architektury Planowania i Strategii, Wydział Przygotowania i Realizacji Inwestycji.

Dostępność architektoniczna budynku przy ul. Powstańców 1:

* Do budynku prowadzi 6 wejść, w tym od:

 • ul. Powstańców 1 dwa wejścia,
 • ul. Plac Wolności 5 jedno wejście,
 • ul. Strażackiej 1 na dziedzińcu wewnętrznym 3 wejścia.

* Do budynku i wszystkich pomieszczeń dostępnych dla klientów urzędu można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

* Osoby ze szczególnymi potrzebami, w przypadku braku możliwości dotarcia do odpowiedniego wydziału, w celu załatwienia sprawy w Urzędzie proszone są o kontakt z właściwym merytorycznie wydziałem poprzez pracownika Punktu Informacyjnego lub portierni. Pracownik danej komórki zejdzie do osoby zainteresowanej, czekającej przy Punkcie Informacyjnym lub portierni.

* Dla osób na wózkach dostępne jest Biuro Obsługi Mieszkańca z toaletą dla osób niepełnosprawnych od wejścia A oraz każde piętro dostępne z windy przy wejściu D.

* W budynku występują architektoniczne bariery pionowe w postaci kolumn.

* W przejściach pomiędzy poszczególnymi częściami urzędu na każdym piętrze znajdują się schody.

* W budynku nie ma:

 • – oznaczeń w alfabecie Braille’a,
 • – tabliczek informacyjnych dotyczących kierujących m.in. do toalet, windy, punktu informacyjnego,
 • – informacji na temat rozkładu pomieszczeń w sposób wizualny i dotykowy.

Wejście A od ul. Powstańców 1 – wejście główne:

Wejście główne do Urzędu Miasta Mysłowice

* Do wejścia prowadzą schody, dostępny jest podjazd dla wózków.

* Do wejścia prowadzi przedsionek, który zawiera 2 pary drzwi jednoskrzydłowych bez progów, w tym jedną parę drzwi automatycznych otwieranych na zewnątrz.

* Wchodzi się bezpośrednio do Biura Obsługi Mieszkańca, w którym na wprost wejścia znajduje się Punkt Informacyjny.

W punkcie można skorzystać z tłumacza Polskiego Języka Migowego online, pętli indukcyjnej, oraz w razie potrzeby zostanie udzielona informacja, gdzie można załatwić konkretną sprawę lub zostanie wezwany pracownik odpowiedniego wydziału merytorycznego, którego dotyczy sprawa klienta.

* Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na poziomie Biura Obsługi Mieszkańca korytarzem po lewej stronie za drzwiami jednoskrzydłowymi lekkim, otwieranymi do środka, bez progu.

* Miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych znajduje się po przy podjeździe dla wózków.

Wejście B od ul. Powstańców 1:

Wejście B do urzędu

* Do wejścia prowadzą schody, brak udogodnień dla osób niepełnosprawnych.

* Do wejścia prowadzą duże dwuskrzydłowe, jednostronne drzwi otwierane do środka, za którymi znajdują się kolejne schody z poręczą po lewej stronie, prowadzące przez wahadłowe drzwi dwuskrzydłowe bez progu na korytarz główny.

* Na wprost wejścia znajduje się portiernia, w której można uzyskać informacje, gdzie załatwić konkretną sprawę lub zostanie wezwany pracownik odpowiedniego wydziału merytorycznego, którego dotyczy sprawa klienta.

* Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na końcu korytarza po 2 schodach (z poręczą po prawej stronie), na lewo, przed drzwiami prowadzącymi do Biura Obsługi Mieszkańca.

* Miejsca parkingowe (2) dla osób niepełnosprawnych znajdują się na ogólnodostępnym parkingu przy ul. Plac Wolności w niewielkiej odległości od wejścia.

Wejście C od ul. Plac Wolności 5:

Wejście C do urzędu

* Do wejścia prowadzą 2 schody oraz dwuskrzydłowe drzwi jednostronnie otwierane na zewnątrz, za którymi znajdują się kolejne schody prowadzące przez wahadłowe drzwi dwuskrzydłowe na korytarz główny i do windy, która znajduje się po prawej stronie.

* Toalety dla osób niepełnosprawnych znajdują się na lewo od wejścia, na końcu korytarza po prawej stronie.

Wejście D na dziedzińcu wewnętrznym od ul. Strażackiej 1:

Wejście D do urzędu stanowiące wyjście ewakuacyjne

* Wejście D stanowi wyjście ewakuacyjne.

Wejście E na dziedzińcu wewnętrznym od ul. Strażackiej 1:

Wejście E do urzędu

* Do wejścia prowadzą łamane schody o śliskiej nawierzchni, z barierką po stronie zewnętrznej i poręczą przy ścianie.

* Do wejścia prowadzą jednoskrzydłowe drzwi otwierane na zewnątrz z domofonem, za którymi znajdują się schody prowadzące na korytarz główny jak przy wejściu B. Domofon znajduje się po lewej stronie na znacznej wysokości (około 140 cm).

* Po lewej stronie od wejścia znajduje się portiernia, w której można uzyskać informacje gdzie załatwić konkretną sprawę lub zostanie wezwany pracownik odpowiedniego wydziału merytorycznego, którego dotyczy sprawa klienta.

* Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na końcu korytarza po 2 schodach, po lewej stronie, przed drzwiami prowadzącymi do Biura Obsługi Mieszkańca.

* Miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych znajduje się bezpośrednio przy wejściu F.

Osoby ze szczególnymi potrzebami, korzystające z tego miejsca parkingowego, w celu skorzystania z możliwości załatwienia sprawy w Urzędzie proszone są o kierowanie się do Wejścia Głównego ( wejście A ) od ulicy Powstańców 1.

Wejście F na dziedzińcu wewnętrznym od ul. Strażackiej 1:

* Wejście znajduje się po lewej stronie na końcu dziedzińca.

* Do wejścia prowadzą jednoskrzydłowe drzwi otwierane na zewnątrz, za którymi znajduje się pokój 05A przeznaczony do obsługi osób ze szczególnymi potrzebami.

Osoby ze szczególnymi potrzebami w celu skorzystania z możliwości załatwienia sprawy w pokoju 05A proszone są o wcześniejsze umówienie terminu spotkania z pracownikiem właściwego merytorycznie wydziału.

* Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się przy wejściu, po lewej stronie, przed pokojem 05A.

* Miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych znajduje się bezpośrednio przy wejściu.

Dostępność architektoniczna budynku przy ul. Strażackiej 7:

* Wejście do Zespołu Administracji Drogowej (ZAD) Wydziału Przygotowania i Realizacji Inwestycji znajduje się na terenie ogrodzonym Straży Miejskiej z wejściem przez automatycznie otwieraną bramę.

* Do wejścia ZAD prowadzą łamane schody o śliskiej nawierzchni, z barierką po obu stronach.

* Do wejścia prowadzą jednoskrzydłowe drzwi otwierane na zewnątrz, za którymi znajdują się schody prowadzące na piętro do pomieszczeń ZAD.

* Pomieszczenia nie posiadają udogodnień dla osób ze szczególnymi potrzebami, w tym toalety dla osób niepełnosprawnych.

* Do budynku i wszystkich pomieszczeń dostępnych dla klientów urzędu można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

* Osoby ze szczególnymi potrzebami w celu skorzystania z możliwości załatwienia sprawy w Zespole Administracji Drogowej proszone są o wcześniejsze, indywidualne umówienie terminu spotkania z pracownikiem.

* W budynku nie ma:

 • – pętli indukcyjnych,
 • – oznaczeń w alfabecie Braille’a,
 • – tabliczek informacyjnych dotyczących kierujących m.in. do toalet, windy, punktu informacyjnego,
 • – informacji na temat rozkładu pomieszczeń w sposób wizualny i dotykowy.

Dostępność architektoniczna budynku przy ul. Olbrychta Strumieńskiego 5:

* Do budynku prowadzą 2 wejścia, w tym od:

 • ul. Strumieńskiego 5,
 • ul. Strumieńskiego 7 (dojazd do bloku).

* Do budynku i wszystkich pomieszczeń dostępnych dla klientów urzędu można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

* Osoby ze szczególnymi potrzebami w celu skorzystania z możliwości załatwienia sprawy w Urzędzie Stanu Cywilnego lub Wydziale Ochrony Środowiska proszone są o wcześniejsze, indywidualne umówienie terminu spotkania z pracownikiem.

* Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się przy Sali Ślubów.

* W budynku nie ma:

 • – pętli indukcyjnych,
 • – oznaczeń w alfabecie Braille’a,
 • – tabliczek informacyjnych dotyczących kierujących m.in. do toalet, windy, punktu informacyjnego,
 • – informacji na temat rozkładu pomieszczeń w sposób wizualny i dotykowy.

Wejście od ul. Strumieńskiego 5 – wejście główne:

* Do wejścia prowadzą jednoskrzydłowe drzwi z niewielkim progiem otwierane na zewnątrz, za którymi znajdują się schody prowadzące na pierwsze piętro do Sali Ślubów. Dostępna jest platforma dla wózków.

* Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się przy Sali Ślubów.

* Miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych znajduje się przy wejściu na teren przy budynku.

Wejście od ul. Strumieńskiego 7 – Sala Ślubów:

* Do wejścia prowadzą schody, brak udogodnień dla osób niepełnosprawnych.

Dostępność architektoniczna budynku przy ul. Mikołowskiej 50:

* Wejście do pomieszczeń Wydziału Bezpieczeństwa Publicznego i Reagowania Kryzysowego znajduje się na parterze budynku, na terenie ogrodzonym Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Mysłowicach z wjazdem przez automatycznie otwieraną bramę.

* Do wejścia prowadzą 2 rodzaje drzwi:

 • – szklane, jednoskrzydłowe drzwi otwierane do środka,
 • – szklane drzwi rozsuwane.

* Brak barier architektonicznych poziomych i pionowych.

* Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się w korytarzu po lewej stronie.

* Miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych znajduje się bezpośrednio przy wejściu do budynku.

* Do budynku i pomieszczeń Wydziału Bezpieczeństwa Publicznego i Reagowania Kryzysowego można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Urząd Miasta Mysłowice, ul. Plac Wolności 5, 41-400 Mysłowice

Tel. 32 31 71 100

Budynek jest dostępny dla osób z niepełnosprawnością – dogodne dojście do windy od dziedzińca wewnętrznego Urzędu.
Winda posiada system głośnomówiący i oznaczenia numerów pięter w alfabecie Braille’a.
Na dziedzińcu wewnętrznym Urzędu znajduje się jedno miejsce parkingowe dla osób z niepełnosprawnością.
Toalety dla osób z niepełnosprawnością i/lub poruszających się na wózku znajdują się na wszystkich piętrach budynku.
Jest możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego online w Biurze Obsługi Mieszkańców ( wejście od ulicy Powstańców 1 ).
Istnieje możliwość wstępu z psem asystującym.

Kontakt

Urząd Miasta Mysłowice
ul. Powstańców 1, 41-400 Mysłowice
Telefon: (+48) 32 317 11 00
Fax: (+48) 32 222 25 65
E-mail: um@myslowice.pl

Formularz kontaktowy