» Kwalifikacja Wojskowa w Mysłowicach w kwietniu 2022 roku

Kwalifikacja Wojskowa w Mysłowicach w kwietniu 2022 roku

W Mysłowicach kwalifikacja wojskowa rozpoczyna się:
4 kwietnia i potrwa do 22 kwietnia 2022 roku.

O terminie stawiennictwa do kwalifikacji wojskowej mieszkańcy Mysłowic zostaną powiadomieni w Obwieszczeniu Wojewody Śląskiego z dnia 21 marca 2022 r. o kwalifikacji wojskowej w 2022 r. oraz dodatkowo za pomocą wezwań imiennych wysłanych odpowiednio z wyprzedzeniem.

Nieotrzymanie wezwania imiennego nie zwalnia osoby podlegającej kwalifikacji wojskowej od obowiązku stawienia się
w terminie i miejscu wskazanym w pkt. 3 obwieszczenia Wojewody Śląskiego z dnia 21 marca 2022 roku o kwalifikacji wojskowej w 2022 roku tj. w Mysłowickim Ośrodku Kultury przy ul. Olbrychta Strumieńskiego 6, w godz. od 7:30 do 14:30

1. Do stawienia się do kwalifikacji wojskowej w 2022 r. wzywa się:

 1. mężczyzn urodzonych w 2003 roku;

 2. mężczyzn urodzonych w latach 1998 – 2002, którzy nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej;

 3. osoby urodzone w latach 2001 – 2002, które:

  1. zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej;

  2. zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej ze względu ma stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa po zakończeniu kwalifikacji wojskowej, i złożyły, w trybie art. 28 ust. 4
   i 4b ustawy z dnia 21 listopada1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczpospolitej Polskiej, wniosek o zmianę kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej.

 4. kobiety urodzone w latach 1998 – 2003, posiadające kwalifikacje przydatne do czynnej służby wojskowej, oraz kobiety pobierające naukę w celu uzyskania tych kwalifikacji, które w roku szkolnym lub akademickim 2021/2022 kończą naukę
  w szkołach lub uczelniach medycznych i weterynaryjnych oraz na kierunkach psychologicznych, albo będące studentkami lub absolwentkami szkół lub kierunków, o których mowa w § 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 kwietnia 2017 r.
  w sprawie wskazania grup kobiet poddawanych obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji wojskowej (Dz. U. poz. 944);

 5. osoby, które ukończyły 18 lat życia i zgłosiły się ochotniczo do kwalifikacji wojskowej do końca roku kalendarzowego,
  w którym kończą 24 lata życia, jeżeli nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej.

2. Osoba stawiajaca się do kwalifikacji wojskowej po raz pierwszy, przedstawia:

 1. dowód osobisty lub inny dokument pozwalający na ustalenie tożsamości;

 2. dokument potwierdzający przyczyny niestawienia się do kwalifikacji wojskowej na otrzymane wezwanie;

 3. posiadaną dokumentację medyczną tylko oryginały lub potwierdzone kopie), w tym wyniki badań specjalistycznych przeprowadzonych w okresie 12 miesięcy przed dniem stawienia się do kwalifikacji wojskowej;

 4. aktualną fotografię o wymiarach 3 x 4 cm bez nakrycia głowy;

 5. dokumenty potwierdzające poziom wykształcenia lub pobieranie nauki oraz posiadane kwalifikacje zawodowe.

3. Osoba, która stawała już do kwalifikacji wojskowej i ubiega się o zmianę kategorii zdolności do służby woj, przedstawia:

 1. dowód osobisty lub inny dokument pozwalający na ustalenie tożsamości;

 2. dokument potwierdzający przyczyny niestawienia się do kwalifikacji wojskowej na otrzymane wezwanie;

 3. posiadaną dokumentację medyczną (tylko oryginały lub potwierdzone kopie), w tym wyniki badań specjalistycznych przeprowadzonych w okresie 12 miesięcy przed dniem stawienia się do kwalifikacji wojskowej;

 4. książeczkę wojskową, dokumenty potwierdzające poziom wykształcenia lub pobieranie nauki oraz posiadane kwalifikacje zawodowe.

Osoba podlegająca kwalifikacji wojskowej, która z ważnych przyczyn nie może stawić się do kwalifikacji wojskowej
w wyznaczonym terminie i miejscu, obowiązana jest zawiadomić o tym Prezydenta Miasta Mysłowice za pośrednictwem Naczelnika Wydziału Spraw Obywatelskich, najpóźniej w dniu, w którym była obowiązana stawić się do kwalifikacji wojskowej.

Osoba ta zawiadomienie powinna zgłosić najpóźniej w dniu, w którym była obowiązana stawić się do kwalifikacji wojskowej, dołączając jednocześnie dokumenty potwierdzające przyczyny niestawienia się. Po ustaniu przyczyn niestawiennictwa osoba podlegająca kwalifikacji wojskowej powinna niezwłocznie zgłosić się do Prezydenta Miasta Mysłowice, który wyznacza jej termin
i miejsce stawienia się do kwalifikacji wojskowej.

4. W razie niestawienia się do kwalifikacji wojskowej bez uzasadnionej przyczyny, Prezydent Miasta Mysłowice z urzędu albo na wniosek Przewodniczącego Powiatowej Komisji Lekarskiej dla miasta Mysłowice lub Wojskowego Komendanta Uzupełnień w Katowicach nakłada na osobę podlegającą kwalifikacji wojskowej grzywnę w celu przymuszenia albo zarządza przymusowe doprowadzenie przez Policję do kwalifikacji wojskowej w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

5. Niestawienie się do kwalifikacji wojskowej przed Prezydentem Miasta Mysłowice, przed Powiatową Komisją Lekarską dla miasta Mysłowice lub Wojskowym Komendantem Uzupełnień w Katowicach w określonym terminie w Mysłowickim Ośrodku Kultury lub odmowa poddania się badaniom lekarskim albo nieprzedstawienie dokumentów, których przedstawienie zostało nakazane, podlega grzywnie albo karze ograniczenia wolności (art. 224 ustawy z dnia
21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczpospolitej Polskiej).

5. Powiatowa Komisja Lekarska pracować będzie w:

Mysłowickim Ośrodku Kultury, ul. Olbrychta Strumieńskiego 6;

tel. 32 31-71-199 – czynny od 4 kwietnia do 22 kwietnia 2022 r. od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 14:30 (tj. tylko w dniach i godzinach trwania kwalifikacji wojskowej).

6. Szczegółowe informacje dotyczące kwalifikacji wojskowej:

tel. 32 31-71-199 lub k. 509 478 911 – czynny w godzinach pracy Urzędu Miasta.

7, Więcej informacji:

Obwieszczenie Wojewody Śląskiego z dnia 21 marca 2022 roku o kwalifikacji wojskowej w 2022 roku.

Kontakt

Urząd Miasta Mysłowice
ul. Powstańców 1, 41-400 Mysłowice
Telefon: (+48) 32 317 11 00
Fax: (+48) 32 222 25 65
E-mail: um@myslowice.pl

Formularz kontaktowy