fbpx
» Kwalifikacja Wojskowa w Mysłowicach w kwietniu 2023 roku

Kwalifikacja Wojskowa w Mysłowicach w kwietniu 2023 roku

W Mysłowicach kwalifikacja wojskowa rozpoczyna się:
3 lipca i potrwa do 19 lipca 2023 roku.

O terminie stawiennictwa do kwalifikacji wojskowej mieszkańcy Mysłowic zostaną powiadomieni w Obwieszczeniu Wojewody Śląskiego z 31 marca 2023 r. o kwalifikacji wojskowej w 2023 r. oraz dodatkowo za pomocą wezwań imiennych wysłanych odpowiednio z wyprzedzeniem.

Nieotrzymanie wezwania imiennego nie zwalnia osoby podlegającej kwalifikacji wojskowej od obowiązku stawienia się
w terminie i miejscu wskazanym w pkt. 3 obwieszczenia Wojewody Śląskiego z dnia 31 marca 2023 roku o kwalifikacji wojskowej w 2023 roku tj. w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji (sala sportowa) przy ul. Powstańców 23, w godz. od 7:30 do 15:30

1. Do stawienia się do kwalifikacji wojskowej w 2023 r. wzywa się:

  1. mężczyzn urodzonych w 2004 roku,

  2. mężczyzn urodzonych w latach 1999 – 2003, którzy nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej,

  3. osoby, które w latach 2021 – 2022:

 • zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej,

 • zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do służby wojskowej ze względu ma stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa po zakończeniu kwalifikacji wojskowej, i złożyły wniosek o zmianę kategorii zdolności, o którym mowa w art. 64 ust. 4 ustawy z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny, przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej,

  1. kobiety urodzone w latach 1999 – 2004, posiadające kwalifikacje przydatne do służby wojskowej oraz kobiety pobierające naukę w celu uzyskania tych kwalifikacji, które w roku szkolnym lub akademickim 2022/2023 kończą studia na kierunkach lub kończą naukę w zawodach, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 60 ust. 7 ustawy z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny,

  2. osoby, które ukończyły 18 lat życia i zgłosiły się ochotniczo do kwalifikacji wojskowej do końca roku kalendarzowego,
   w którym kończą 60 lat życia, jeżeli nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej.

2. Osoba stawiająca się do kwalifikacji wojskowej po raz pierwszy, przedstawia:

 1. wójtowi lub burmistrzowi (prezydentowi miasta): – dowód osobisty lub inny dokument pozwalający na ustalenie tożsamości, dokument potwierdzający przyczyny niestawienia się do kwalifikacji wojskowej, jeśli stawienie się do kwalifikacji wojskowej w terminie określonym w wezwaniu nie było możliwe,

 2. powiatowej komisji lekarskiej – dokumentację medyczną, o której mowa w art. 62 ust. 3 ustawy, albo wypis z treści orzeczenia stwierdzającego niezdolność lub niepełnosprawność, o których mowa w art. 62 ust. 4 ustawy,

 3. szefowi wojskowego centrum rekrutacji – dokumenty potwierdzające poziom wykształcenia lub pobieranie nauki oraz posiadane kwalifikacje zawodowe, potwierdzenie zgłoszenia się do rejestracji w przypadku wprowadzenia takiego obowiązku.

3. Osoba, która stawała już do kwalifikacji wojskowej lub osoba ubiegająca się o zmianę kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej przedstawia:

 1. wójtowi lub burmistrzowi (prezydentowi miasta): dowód osobisty lub inny dokument pozwalający na ustalenie tożsamości, dokument potwierdzający przyczyny niestawienia się do kwalifikacji wojskowej, jeśli stawienie się do kwalifikacji wojskowej w terminie określonym w wezwaniu nie było możliwe,

 2. powiatowej komisji lekarskiej – dokumentację medyczną, o której mowa w art. 62 ust. 3 ustawy, albo wypis z treści orzeczenia stwierdzającego niezdolność lub niepełnosprawność, o których mowa w art. 62 ust. 4 ustawy,

 3. szefowi wojskowego centrum rekrutacji – wojskowy dokument osobisty w przypadku jego wydania oraz dokumenty potwierdzające poziom wykształcenia lub pobieranie nauki oraz posiadane kwalifikacje zawodowe,

Osoba podlegająca kwalifikacji wojskowej, która z ważnych przyczyn nie może stawić się do kwalifikacji wojskowej
w wyznaczonym terminie, obowiązana jest zawiadomić o tym Prezydenta Miasta Mysłowice za pośrednictwem Naczelnika Wydziału Spraw Obywatelskich, do dnia, w którym była obowiązana stawić się do kwalifikacji wojskowej, oraz przedstawi dokument potwierdzający przyczyny niestawienia się. Prezydent Miasta Mysłowice, wyznacza tej osobie inny niż w wezwaniu termin stawienia się do kwalifikacji wojskowej.

4. W razie niestawienia się do kwalifikacji wojskowej bez uzasadnionej przyczyny, Prezydent Miasta Mysłowice z urzędu albo na wniosek Przewodniczącego Powiatowej Komisji Lekarskiej dla miasta Mysłowice lub Szefa Wojskowego Centrum Rekrutacji w Katowicach nakłada na osobę podlegającą kwalifikacji wojskowej grzywnę w celu przymuszenia albo zarządza przymusowe doprowadzenie przez Policję do kwalifikacji wojskowej w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

5. Niestawienie się do kwalifikacji wojskowej przed Prezydentem Miasta Mysłowice, przed Powiatową Komisją Lekarską dla miasta Mysłowice lub Szefem Wojskowego Centrum Rekrutacji w Katowicach w określonym terminie w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji ul. Powstańców 23 albo nieprzedstawienie dokumentów, których przedstawienie zostało nakazane, podlega karze ograniczenia wolności albo grzywnie (art. 681 ustawy z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny.

6. Powiatowa Komisja Lekarska pracować będzie w:

Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji (sala sportowa), ul. Powstańców 23;

tel. 32 31-71-199 – czynny od 3 lipca do 19 lipca 2023 r. od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30.

7. Szczegółowe informacje dotyczące kwalifikacji wojskowej:

tel. 32 31-71-199 lub k. 509 478 911 – czynny w godzinach pracy Urzędu Miasta.

8, Więcej informacji:

Obwieszczenie Wojewody Śląskiego z 31 marca 2023 roku o kwalifikacji wojskowej w 2023 roku.

Kontakt

Urząd Miasta Mysłowice
ul. Powstańców 1, 41-400 Mysłowice
Telefon: (+48) 32 317 11 00
Fax: (+48) 32 222 25 65
E-mail: um@myslowice.pl

Formularz kontaktowy