» Dla mieszkańca » Edukacja » Rekrutacja do przedszkoli

Rekrutacja do przedszkoli

REKRUTACJA  NA ROK SZKOLNY 2022/2023

DO PRZEDSZKOLI PUBLICZNYCH W MIEŚCIE MYSŁOWICE

 

Szanowni Państwo,

Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami dotyczącymi rekrutacji do przedszkoli publicznych prowadzonych przez Gminę Miasto Mysłowice na rok szkolny 2022/2023.

Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego na rok szkolny 2022/2023 zostały określone Zarządzeniem Nr 31/22 Prezydenta Miasta Mysłowice              z dnia 28 stycznia 2022 r. w sprawie określenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów na rok szkolny 2022/2023 do przedszkoli publicznych prowadzonych przez Gminę Miasto Mysłowice (Załącznik nr 1).

System rekrutacji oparty jest o jednolite kryteria naboru określone art. 131 ust. 1 i  2 ustawy z dnia
14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1082, z późn. zm.) oraz Uchwałą
Nr XXXIII/488/17 Rady Miasta Mysłowice z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie określenia kryteriów drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego dzieci do przedszkoli prowadzonych przez Miasto Mysłowice (Załącznik nr 2),  z późniejszymi zmianami (Załącznik nr 3).

Dzieci kontynuujące wychowanie przedszkolne w dotychczasowym przedszkolu nie biorą udziału w rekrutacji. Rodzice/ Opiekunowie prawni składają jedynie deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w terminie 7 dni poprzedzających termin rozpoczęcia postępowania rekrutacyjnego. W przypadku, gdy Rodzic/ Opiekun prawny nie złoży deklaracji w ww. terminie, dziecko traci status kontynuującego wychowanie przedszkolne. W tej sytuacji, aby dziecko nadal realizowało wychowanie przedszkolne konieczne będzie wzięcie udziału w postępowaniu rekrutacyjnym i złożenie wniosku.

Postępowanie rekrutacyjne na wolne miejsca w przedszkolach prowadzone jest na wniosek Rodzica/ Opiekuna prawnego za pomocą systemu elektronicznego i rozpocznie się 1 marca 2022 r.

Deklaracja o kontynuacji wychowania przedszkolnego

Formularz wniosku będzie dostępny w dniu 1 marca 2022 r. pod adresem www.myslowice.przedszkola.vnabor.pl,  gdzie Rodzice/Opiekunowie prawni  będą mogli zapoznać się
z ofertą każdego przedszkola.

Poniżej  publikujemy terminy rekrutacji do przedszkoli i kryteria brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2022/2023 oraz dokumenty niezbędne do potwierdzenia spełnienia tych kryteriów .

Terminy postępowania rekrutacyjnego i uzupełniającego

 

Lp.

 

Rodzaj czynności

Termin w postępowaniu rekrutacyjnym Termin w postępowaniu uzupełniającym
1.

Składanie deklaracji o kontynuacji wychowania przedszkolnego

 7 dni poprzedzających termin rozpoczęcia postępowania rekrutacyjnego

X

2.

Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola publicznego wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

od 1 marca 2022 r. godz. 8.00                      do 15 marca 2022 r.             do godz. 15.00 od 1 czerwca 2022 r. godz. 8.00                        do 9 czerwca 2022 r. do godz. 15.00
3.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola publicznego i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności wymienionych w art. 150 ustawy
z 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe

od 1 marca 2022 r.

do 17 marca 2022 r.

od 1 czerwca 2022 r.

do 9 czerwca 2022 r.

 

4.

Podanie przez komisję rekrutacyjną do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych w postępowaniu rekrutacyjnym

31 marca 2022 r.

 

20 czerwca 2022 r.

 

5.

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia

od 31 marca  2022 r.             do 8 kwietnia 2022 r.

od 20 czerwca 2022 r.    do 24 czerwca 2022 r.

6.

Podanie przez komisję rekrutacyjną do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

13 kwietnia 2022 r.

 

29 czerwca 2022 r.

 

 

Kryteria ustawowe pierwszego etapu postępowania rekrutacyjnego, mające jednakową wartość, zawarte w art. 131 ust. 1 i  2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t. j. : Dz. U. z 2021 r. poz. 1082, z późn. zm.):

1) wielodzietność rodziny kandydata – sposób udokumentowania: „Oświadczenie o wielodzietności    

    rodziny”;
2) niepełnosprawność kandydata;
3) niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata;
4) niepełnosprawność obojga rodziców kandydata;
5) niepełnosprawność rodzeństwa kandydata;
6) samotne wychowywanie kandydata w rodzinie – sposób udokumentowania: „Oświadczenie
o samotnym wychowywaniu dziecka”;
7) objęcie kandydata pieczą zastępczą.

 

Kryteria drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego – postępowania uzupełniającego:

 

Lp. Nazwa kryterium Sposób udokumentowania Liczba punktów
1. Kandydat obojga rodziców (prawnych opiekunów) pracujących /studiujących/, uczących się w trybie dziennym lub kandydat rodzica (prawnego opiekuna) samotnie wychowującego /studiującego/uczącego się  

 

oświadczenie o zatrudnieniu /kontynuacji nauki

32

2. Rodzeństwo kandydata kontynuuje edukację przedszkolną w przedszkolu pierwszego wyboru w roku szkolnym, na który prowadzone jest postępowanie rekrutacyjne

oświadczenie na wniosku o przyjęciu do przedszkola

16

3. Kandydat będący pod opieką Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej za wyjątkiem świadczeń jednorazowych

oświadczenie na wniosku o przyjęciu do przedszkola

8

4. Kandydat, który w roku szkolnym poprzedzającym postępowanie rekrutacyjne ubiegał się o przyjęcie do przedszkola i nie został przyjęty

oświadczenie na wniosku o przyjęciu do przedszkola

4

5. Kandydat, który w roku szkolnym poprzedzającym postępowanie rekrutacyjne uczęszczał do żłobka.

oświadczenie na wniosku o przyjęciu do przedszkola

1

 

Kontakt

Urząd Miasta Mysłowice
ul. Powstańców 1, 41-400 Mysłowice
Telefon: (+48) 32 317 11 00
Fax: (+48) 32 222 25 65
E-mail: um@myslowice.pl

Formularz kontaktowy