fbpx
» Dla mieszkańca » Edukacja » Rekrutacja do przedszkoli

Rekrutacja do przedszkoli

Szanowni Państwo,

Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami dotyczącymi rekrutacji do przedszkoli publicznych prowadzonych przez Gminę Miasto Mysłowice na rok szkolny 2024/2025.

Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego na rok szkolny 2024/2025 zostały określone Zarządzeniem Prezydenta Miasta Mysłowice nr 60/24 z dnia 31 stycznia 2024 r. w sprawie określenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów na rok szkolny 2024/2025 do przedszkoli publicznych prowadzonych przez Gminę Miasto Mysłowice.

System rekrutacji oparty jest o jednolite kryteria naboru określone art. 131 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t. j. Dz. U. Z 2023 r. poz. 900, z późn. zm.) oraz Uchwałą nr XXXIII/488/17 Rady Miasta Mysłowice z dnia
23 lutego 2017 r. w sprawie określenia kryteriów drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego dzieci do przedszkoli prowadzonych przez Miasto Mysłowice (Załącznik nr 2 uchwała dot.kryteriów do rekrutacji uzupełniajacej_488_17),
z późniejszymi zmianami (Załącznik nr 3 zmiana uchwały dot. kryteriów do rekrutacji uzupełniającej 532_17).

Dzieci kontynuujące wychowanie przedszkolne w dotychczasowym przedszkolu nie biorą udziału w rekrutacji. Rodzice/Opiekunowie prawni składają jedynie deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w terminie 7 dni poprzedzających termin rozpoczęcia postępowania rekrutacyjnego. W przypadku, gdy Rodzic/Opiekun prawny nie złoży deklaracji w ww. terminie, dziecko traci status kontynuującego wychowanie przedszkolne. W tej sytuacji, aby dziecko nadal realizowało wychowanie przedszkolne konieczne będzie wzięcie udziału w postępowaniu rekrutacyjnym i złożenie wniosku.

Postępowanie rekrutacyjne na wolne miejsca w przedszkolach prowadzone jest na wniosek Rodzica/ Opiekuna prawnego za pomocą systemu elektronicznego i rozpocznie się 1 marca 2024 r.

Formularz wniosku będzie dostępny w dniu 1 marca 2024 r. pod adresem www.myslowice.przedszkola.vnabor.pl, gdzie Rodzice/Opiekunowie prawni będą mogli zapoznać się z ofertą każdego przedszkola.

Poniżej publikujemy terminy rekrutacji do przedszkoli i kryteria brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2024/2025 oraz dokumenty niezbędne do potwierdzenia spełnienia tych kryteriów.

Terminy postępowania rekrutacyjnego i uzupełniającego:

Lp.

Rodzaj czynności

Termin
w postępowaniu rekrutacyjnym

Termin
w postępowaniu uzupełniającym

1.

Składanie deklaracji o kontynuacji wychowania przedszkolnego

7 dni poprzedzających termin rozpoczęcia postępowania rekrutacyjnego

x

2.

Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola publicznego wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

Od dnia 01.03.2024 r.

godz. 8.00

Do dnia 15.03.2024 r.

godz. 15.00

Od dnia 03.06.2024 r.

godz. 8.00

Do dnia 10.06.2024 r.

godz. 15.00

3.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola publicznego i dokumentów potwierdzających spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności wymienionych w art. 150 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe

Od dnia 01.03.2024 r.

godz. 8.00

Do dnia 18.03.2024 r.

godz. 15.00

Od dnia 03.06.2024 r.

godz. 8.00

Do dnia 11.06.2024 r.

godz. 15.00

4.

Podanie przez komisję rekrutacyjną do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych w postępowaniu rekrutacyjnym

03.04.2024 r.

19.06.2024 r.

5.

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia

Od dnia 03.04.2024 r.

godz. 8.01

Do dnia 10.04.2024 r.

godz. 15.00

Od dnia 19.06.2024 r.

godz. 8.01

Do dnia 24.06.2024 r.

godz. 15.00

6.

Podanie przez komisję rekrutacyjną do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

15.04.2024 r.

27.06.2024 r.

Kryteria ustawowe pierwszego etapu postępowania rekrutacyjnego, mające jednakową wartość, zawarte w art. 131 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t. j. : Dz. U. z 2023 r. poz. 900, z późn. zm.):

1) wielodzietność rodziny kandydata – sposób udokumentowania: „Oświadczenie o wielodzietności rodziny”;
2) niepełnosprawność kandydata;
3) niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata;
4) niepełnosprawność obojga rodziców kandydata;
5) niepełnosprawność rodzeństwa kandydata;
6) samotne wychowywanie kandydata w rodzinie – sposób udokumentowania: „Oświadczenie
o samotnym wychowywaniu dziecka”;
7) objęcie kandydata pieczą zastępczą.

Kryteria drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego – postępowania uzupełniającego:

1) Kandydat obojga rodziców (prawnych opiekunów) pracujących /studiujących/, uczących się w trybie dziennym lub kandydat rodzica (prawnego opiekuna) samotnie wychowującego /studiującego/uczącego się – oświadczenie o zatrudnieniu /kontynuacji nauki – 32 punkty

2) Rodzeństwo kandydata kontynuuje edukację przedszkolną w przedszkolu pierwszego wyboru w roku szkolnym, na który prowadzone jest postępowanie rekrutacyjne – oświadczenie na wniosku o przyjęciu do przedszkola – 16 punktów

3) Kandydat będący pod opieką Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej za wyjątkiem świadczeń jednorazowych – oświadczenie na wniosku o przyjęciu do przedszkola – 8 punktów

4) Kandydat, który w roku szkolnym poprzedzającym postępowanie rekrutacyjne ubiegał się o przyjęcie do przedszkola i nie został przyjęty – oświadczenie na wniosku o przyjęciu do przedszkola – 4 punkty

5) Kandydat, który w roku szkolnym poprzedzającym postępowanie rekrutacyjne uczęszczał do żłobka – oświadczenie na wniosku o przyjęciu do przedszkola – 1 punkt

Pliki do pobrania:

Kontakt

Urząd Miasta Mysłowice
ul. Powstańców 1, 41-400 Mysłowice
Telefon: (+48) 32 317 11 00
Fax: (+48) 32 222 25 65
E-mail: um@myslowice.pl

Formularz kontaktowy