» Dla mieszkańca » Władze Miasta » Prezydent Miasta

Prezydent Miasta

Dariusz Wójtowicz
ul. Powstańców 1, 41-400 Mysłowice
pok.: 205
tel.: (+48) 32 317 12 02
fax: (+48) 32 222 25 65

Przyjęcia mieszkańców:

 • pierwszy i trzeci poniedziałek każdego miesiąca w godzinach 15.00-17.00.

Prezydent Miasta przyjmuje mieszkańców po uprzednim uzgodnieniu spotkania w sekretariacie (p. 205) lub telefonicznie pod numerem: (+48) 32 317 12 02.

Prezydent jest kierownikiem Urzędu. Jako organ wykonawczy Gminy, kieruje jej bieżącymi sprawami oraz reprezentuje ją na zewnątrz.

Prezydent kieruje pracą Urzędu przy pomocy Zastępców Prezydenta, Sekretarza, Skarbnika i Kancelarii Prezydenta.

Prezydent może przekazać niektóre czynności z zakresu prawa pracy do wykonywania w swoim imieniu innej osobie.

W czasie nieobecności Prezydenta – w zastępstwie – jego obowiązki wykonuje Pierwszy Zastępca Prezydenta, który jest upoważniony do realizacji zadań i podejmowania decyzji we wszelkich sprawach należących do właściwości Prezydenta z zastrzeżeniem art. 39 ust. 2 Ustawy o samorządzie gminnym.

Patronat Honorowy Prezydenta Miasta

Co zrobić, by uzyskać Honorowy Patronat Prezydenta Miasta dla organizowanego wydarzenia? Wystarczy, zgodnie z Zarządzeniem Prezydenta Miasta (46/2016) i Regulaminem dotyczącym przyznawania patronatów, wypełnić stosowny wniosek i przesłać go mailem, pocztą bądź złożyć w kancelarii ogólnej Urzędu Miasta Mysłowice.

Prawo do przyznania Honorowego Patronatu Prezydenta Miasta przysługuje Prezydentowi Miasta Mysłowice. Wyróżnienie jakim jest Honorowy Patronat Prezydenta Miasta zarezerwowane jest dla najważniejszych wydarzeń, które w szczególny sposób przyczyniają się do rozwoju i promocji miasta oraz integracji mieszkańców. Honorowy Patronat Prezydenta Miasta przyznawany jest przedsięwzięciu, które ma zasięg, rangę lub znaczenie co najmniej: miejskie, regionalne lub ogólnopolskie czy międzynarodowe.

Kompletny wniosek należy złożyć przynajmniej na 30 dni przed planowanym rozpoczęciem przedsięwzięcia.

Zakres działań:
 •  Do wyłącznej kompetencji Prezydenta należy w szczególności:
 1. podejmowanie działań nie ciepiących zwłoki, mających na celu ochronę interesu Miasta i ochronę porządku publicznego,
 2. współpraca z władzami wszystkich szczebli samorządu terytorialnego, organami administracji rządowej i związkami komunalnymi, których Miasto jest członkiem,
 3. sprawowanie nadzoru nad współpracą Miasta z zagranicą,
 4. wydawanie decyzji w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej,
 5. udzielanie upoważnień dla pracowników Urzędu do wydawania w swoim imieniu decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej,
 6. nadzorowanie realizacji zadań zleconych z ustawy,
 7. wykonywanie zadań Szefa Obrony Cywilnej Miasta,
 8. koordynacja akcji ratowniczej w przypadku katastrof i klęsk żywiołowych,
 9. podejmowanie decyzji kadrowych w sprawach pracowników samorządowych,
 10. wydawanie zarządzeń dotyczących organizacji pracy Urzędu,
 11. rozstrzyganie sporów kompetencyjnych pomiędzy komórkami organizacyjnymi Urzędu,
 12. nadzór formalno – prawny nad wszystkimi komórkami organizacyjnymi Urzędu,
 13. bezpośredni nadzór nad podporządkowanymi komórkami organizacyjnymi zgodnie ze schematem organizacyjnym Urzędu,
 14. przedkładanie Radzie Miasta okresowych sprawozdań z bieżącej pracy,
 15. udzielanie odpowiedzi na wnioski i interpelacje posłów, senatorów i radnych,
 16. rozpatrywanie skarg i wniosków obywateli.

Komunikaty Urzędu Miasta

Piątek

24.09.2021

Jakość powietrza

WCZK 2021.09.24

Czwartek

23.09.2021

Jakość powietrza

WCZK 2021.09.23

Środa

22.09.2021

Jakość powietrza

WCZK 2021.09.22

Kontakt

Urząd Miasta Mysłowice
ul. Powstańców 1, 41-400 Mysłowice
Telefon: (+48) 32 317 11 00
Fax: (+48) 32 222 25 65
E-mail: um@myslowice.pl

Formularz kontaktowy