» Dla mieszkańca » Gospodarka odpadami » Podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu Miasta Mysłowice

Podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu Miasta Mysłowice

Podmiot odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu Miasta Mysłowice

Zakład Oczyszczania Miasta Sp. z o. o.

ul. Stadionowa 11

41-400 Mysłowice

 

Zgłoszenie właściciela nieruchomości, dotyczące niewłaściwego świadczenia usług odbioru odpadów komunalnych przez uprawniony podmiot, zgodnie z Uchwałą Nr XLIV/648/21 Rady Miasta w Mysłowice z dnia 26 sierpnia 2021 r., Zespół Gospodarki Odpadami Komunalnymi przyjmuje w formie pisemnej bądź za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem środowisko@um.myslowice.pl  na formularzy zgłoszeniowym, stanowiącym załącznik do w/w uchwały.

 

Właściciele nieruchomości, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy, są obowiązani do udokumentowania w formie umowy korzystania z usług odbioru odpadów komunalnych wykonywanych przez gminną jednostkę organizacyjną lub przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości, wpisanego do rejestru działalności regulowanej.

Kontakt

Urząd Miasta Mysłowice
ul. Powstańców 1, 41-400 Mysłowice
Telefon: (+48) 32 317 11 00
Fax: (+48) 32 222 25 65
E-mail: um@myslowice.pl

Formularz kontaktowy