» Dla mieszkańca » Gospodarka odpadami » Aktualności

Aktualności

Godziny otwarcia PSZOK Północ i PSZOK Południe w dniach 24 grudnia 2022 r. i 31 grudnia 2022 r.

Urząd Miasta Mysłowice informuje, że z powodu zaplanowanej inwentaryzacji PSZOK Północ i PSZOK Południe w dniach 24 grudnia 2022 r. i 31 grudnia 2022 r. będą czynne od godziny 8:00 do godziny 12:00.

——————————————————————————————————————————————————————————————————————

Informacja dla podmiotów zbierających odpady komunalne

Dotyczy rocznego sprawozdania sporządzanego przez podmiot zbierający odpady komunalne.

Przypominamy, że zgodnie z zapisami art. 9nb ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ( tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 888. z późn. zm. ) podmiot zbierający odpady komunalne, z wyłączeniem podmiotu, o którym mowa w art. 9na ust. 1 (tj. podmiotu prowadzącego PSZOK) oraz podmiotu zbierającego odpady komunalne przyjmującego odpady komunalne od innego zbierającego odpady komunalne, obowiązany jest do sporządzenia rocznego sprawozdania i przekazania prezydentowi miasta w terminie do dnia 31 stycznia za poprzedni rok kalendarzowy.

Jednocześnie informujemy, że do złożenia sprawozdania w terminie (do dnia 31 stycznia) jest obowiązany również podmiot zbierający odpady komunalne posiadający zezwolenie na zbieranie odpadów komunalnych w miejscu położonym na obszarze danej gminy, który w danym roku nie zbierał na terenie gminy odpadów komunalnych.

Sprawozdanie winno być przekazane prezydentowi miasta za pośrednictwem Bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami (art. 9nb ust. 4 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach).

Za złożenie nierzetelnego sprawozdania lub złożenie sprawozdania po terminie podmiot zbierający odpady komunalne podlega karze pieniężnej stosownie do zapisów art. 9xaa ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

Wobec powyższego zwracamy się o terminowe i rzetelne przekazanie sprawozdania.


Zmiany w sposobie gromadzenia odpadów komunalnych

BIOODPADY

Od 1 stycznia 2022 r. bioodpady (kuchenne oraz zielone) należy gromadzić razem w pojemnikach lub workach koloru brązowego oznaczonych napisem ,,Bio”.

NIESEGREGOWANE (ZMIESZANE) ODPADY KOMUNALNE

Do pojemnika na odpady NIESEGREGOWANE (ZMIESZANE) należy wrzucać to, czego nie można odzyskać i co nie powinno trafić do pojemników na surowce wtórne.

Przypominamy o wypełnianiu obowiązku selektywnej zbiórki odpadów komunalnych przez mieszkańców zgodnie z zapisami umieszczonymi na workach oraz pojemnikach służących do gromadzenia odpadów komunalnych.

Prosimy o zwrócenie uwagi na powyższe zmiany w Harmonogramach odbioru odpadów komunalnych obowiązujących od 1 stycznia 2022 r.


 

Kontakt

Urząd Miasta Mysłowice
ul. Powstańców 1, 41-400 Mysłowice
Telefon: (+48) 32 317 11 00
Fax: (+48) 32 222 25 65
E-mail: um@myslowice.pl

Formularz kontaktowy