» Aktualności » Stypendia uznaniowe dla dzieci i młodzieży – Mysłowice
30 września 2022

Stypendia uznaniowe dla dzieci i młodzieży – Mysłowice

Do dnia 10 października 2022 r. w Biurze Podawczym Urzędu Miasta można składać wnioski o stypendia uznaniowe przyznawane w ramach „Mysłowickiego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży, mieszkańców Mysłowic”. Stypendia są przyznawane w trzech dziedzinach: naukowej, sportowej i artystycznej.

Stypendium można przyznać uczniom uczęszczającym do mysłowickich szkół podstawowych i szkół ponadpodstawowych, którzy osiągają wysokie wyniki w nauce lub inne znaczące osiągnięcia w dziedzinie: nauki, kultury i sportu.

Kandydat do stypendium musi posiadać co najmniej bardzo dobrą ocenę z zachowania.

O przyznanie stypendium mogą ubiegać się, zgodnie z zapisem art.90t ust.4 ustawy o systemie oświaty, uczniowie mysłowickich szkół bez względu na miejsce zamieszkania (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz.1915 z późn.zm.):

1) uczniowie – laureaci olimpiady przedmiotowej lub konkursu przedmiotowego na szczeblu co najmniej wojewódzkim,

2) uczniowie, którzy legitymują się osiągnięciami artystycznymi na szczeblu międzynarodowym, ogólnopolskim lub wojewódzkim w konkursach, przeglądach, festiwalach, wystawach itp.,

3) uczniowie, którzy legitymują się osiągnięciami sportowymi na szczeblu międzynarodowym, ogólnopolskim lub wojewódzkim.

Stypendium przyznaje się na okres 10 miesięcy – od września do czerwca.

Wnioski o przyznanie stypendium mogą zgłaszać:

  • Dyrektorzy szkół i placówek oświatowych, instytucji kulturalnych i sportowych;
  • Radni Rady Miasta Mysłowice;
  • Organizacje pozarządowe;
  • Sam zainteresowany lub jego opiekun prawny.

Wnioskujący o przyznanie stypendium powinien złożyć następujące dokumenty:

1. Wniosek;

2. Zaświadczenie o otrzymanej ocenie z zachowania i średniej ocen za ostatni rok szkolny wystawione przez dyrektora szkoły;

3. Opinia dyrektora szkoły;

4. W przypadku absolwentów szkół ponadpodstawowych zaświadczenie o kontynuowaniu nauki;

5. Kserokopie dokumentów potwierdzające osiągnięcia ucznia, potwierdzone za zgodność

z oryginałem (przez dyrektora szkoły, trenera).

Wniosek z załącznikiem zgody na przetwarzanie danych osobowych należy złożyć w Kancelarii Ogólnej Urzędu Miasta Mysłowice w terminie do 10 października 2022 r.

Wnioski są dostępne na stronie internetowej Urzędu Miasta, w Biurze Obsługi Mieszkańca i Wydziale Edukacji, a także w załączniku poniżej.

Informacje pochodzą ze strony: www.myslowice.pl

Kontakt:

Wydział Edukacji um@myslowice.pl

ul. Powstańców 1 www.myslowice.pl

41-400 Mysłowice
tel. 32 31 71 231

Wersja edytowalna wniosku: http://www.bip.myslowice.pl/page/1362,ogloszenia–komunikaty.html?id=4885

Kontakt

Urząd Miasta Mysłowice
ul. Powstańców 1, 41-400 Mysłowice
Telefon: (+48) 32 317 11 00
Fax: (+48) 32 222 25 65
E-mail: um@myslowice.pl

Formularz kontaktowy