fbpx
» Aktualności » Nabór kandydatów na członków Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Mysłowicach
8 listopada 2022

Nabór kandydatów na członków Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Mysłowicach

Na podstawie: uchwały nr XI/165/19 Rady Miasta Mysłowice z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie określenia trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Mysłowicach oraz ustawy o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie (tekst jednolity: Dz. U. z 2022 r. poz. 1327 z późn. zm.) zwaną dalej „ustawą”.

Prezydent Miasta Mysłowice zaprasza organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy działające na terenie miasta Mysłowice do zgłaszania swoich kandydatów do Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Mysłowicach.

Każdy z ww. podmiotów może zgłosić do trzech kandydatów do Rady, w przypadku zgłoszenia więcej niż jednego kandydata, przedkłada ona odpowiednią liczbę kart zgłoszeń.

Karta zgłoszenia kandydata na członka do Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Mysłowicach jest dostępna w załączniku do niniejszego ogłoszenia.

Zgłoszenia należy przesyłać na adres:
Urząd Miasta Mysłowice – Kancelaria Prezydenta Miasta, ul. Powstańców 1, 41-400 Mysłowice z dopiskiem:
Nabór do Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego.

Ostateczny termin zgłaszania kandydatur upływa w dniu 22.11.2022r. (decyduje data wpływu do Urzędu Miasta Mysłowice).
Zgłoszenia złożone po terminie lub zawierające braki formalne pozostaną bez rozpatrzenia.

Kontakt

Urząd Miasta Mysłowice
ul. Powstańców 1, 41-400 Mysłowice
Telefon: (+48) 32 317 11 00
Fax: (+48) 32 222 25 65
E-mail: um@myslowice.pl

Formularz kontaktowy