fbpx
» Aktualności » „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” edycja 2022 – ogłoszenie o naborze
13 kwietnia 2022

„Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” edycja 2022 – ogłoszenie o naborze

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mysłowicach

w ramach resortowego Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej

„Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2022

ogłasza nabór uczestników do objęcia wsparciem .

Celem programu jest wprowadzenie usługi asystenta jako formy ogólnodostępnego wsparcia przy wykonywaniu czynności dnia codziennego, poprawie funkcjonowania w życiu społecznym, ograniczaniu skutków niepełnosprawności, stymulacji do podejmowania aktywności na różnych szczeblach życia codziennego.

Program adresowany jest do:

  1. dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji

  2. osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych albo orzeczenie równoważne do wyżej wymienionego,

które wymagają usługi asystenta w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym.

Zakres czynności asystenta w szczególności dotyczy:

  1. Wykonywaniu czynności dnia codziennego dla uczestnika Programu;

  2. Wyjściu, powrocie lub dojazdach z uczestnikiem Programu w wybrane przez uczestnika miejsce ;

  3. Załatwianiu spraw urzędowych;

  4. Korzystaniu z dóbr kultury (np. muzeum, teatr, kino, galerie sztuki, wystawy);

  5. Zaprowadzaniu dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności do placówki oświatowej lub przyprowadzaniu ich z niej.

Osoby zainteresowane skorzystaniem z usług asystenta osobistego proszone są o wypełnienie:

1.Kwestionariusza zgłoszeniowego – stanowiącej załącznik do Programu,

2.Oświadczenia o wyborze asystenta

3.Dołączenie kserokopii aktualnego orzeczenia o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenia równoważnego do wyżej wymienionych.

Dokumenty w/w należy złożyć w następujący sposób:

– do skrzynki podawczej, znajdującej się przy wejściu do siedziby MOPS
(lub do pokoju nr 4) w Mysłowicach, ul. Gwarków 24

– do siedziby MOPS Mysłowice, ul. Gwarków 24- pokój nr 4

– skany dokumentów wysłać na adres mailowy: sekretariat@mops-myslowice.pl

-pocztą tradycyjną na adres: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Gwarków 24, 41-400 Mysłowice

Przewidywana liczba uczestników Programu to 40 osób, w tym:

  • 12 osób z orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności,

  • 22 osoby z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności.

  • 6 dzieci w wieku do 16 r. ż, posiadających orzeczenie o niepełnosprawności, łącznie ze wskazaniami konieczności opieki lub pomocy innej osoby.

Program finansowany jest przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej w ramach środków Funduszu Solidarnościowego.

Udział w programie osób jest całkowicie nieodpłatny.

Szczegółowe informacje można uzyskać pod nr telefonu: 32 317 36 13, 32 317 36 40 (pn- czw: 8.00-15.00, pt: 8.00-13.30)

Nabór trwa do 30.04.2022 r.

Kontakt

Urząd Miasta Mysłowice
ul. Powstańców 1, 41-400 Mysłowice
Telefon: (+48) 32 317 11 00
Fax: (+48) 32 222 25 65
E-mail: um@myslowice.pl

Formularz kontaktowy