» Aktualności » „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” edycja 2022 – ogłoszenie o naborze
13 kwietnia 2022

„Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” edycja 2022 – ogłoszenie o naborze

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mysłowicach

w ramach resortowego Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej

„Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2022

ogłasza nabór uczestników do objęcia wsparciem .

Celem programu jest wprowadzenie usługi asystenta jako formy ogólnodostępnego wsparcia przy wykonywaniu czynności dnia codziennego, poprawie funkcjonowania w życiu społecznym, ograniczaniu skutków niepełnosprawności, stymulacji do podejmowania aktywności na różnych szczeblach życia codziennego.

Program adresowany jest do:

  1. dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji

  2. osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych albo orzeczenie równoważne do wyżej wymienionego,

które wymagają usługi asystenta w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym.

Zakres czynności asystenta w szczególności dotyczy:

  1. Wykonywaniu czynności dnia codziennego dla uczestnika Programu;

  2. Wyjściu, powrocie lub dojazdach z uczestnikiem Programu w wybrane przez uczestnika miejsce ;

  3. Załatwianiu spraw urzędowych;

  4. Korzystaniu z dóbr kultury (np. muzeum, teatr, kino, galerie sztuki, wystawy);

  5. Zaprowadzaniu dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności do placówki oświatowej lub przyprowadzaniu ich z niej.

Osoby zainteresowane skorzystaniem z usług asystenta osobistego proszone są o wypełnienie:

1.Kwestionariusza zgłoszeniowego – stanowiącej załącznik do Programu,

2.Oświadczenia o wyborze asystenta

3.Dołączenie kserokopii aktualnego orzeczenia o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenia równoważnego do wyżej wymienionych.

Dokumenty w/w należy złożyć w następujący sposób:

– do skrzynki podawczej, znajdującej się przy wejściu do siedziby MOPS
(lub do pokoju nr 4) w Mysłowicach, ul. Gwarków 24

– do siedziby MOPS Mysłowice, ul. Gwarków 24- pokój nr 4

– skany dokumentów wysłać na adres mailowy: sekretariat@mops-myslowice.pl

-pocztą tradycyjną na adres: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Gwarków 24, 41-400 Mysłowice

Przewidywana liczba uczestników Programu to 40 osób, w tym:

  • 12 osób z orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności,

  • 22 osoby z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności.

  • 6 dzieci w wieku do 16 r. ż, posiadających orzeczenie o niepełnosprawności, łącznie ze wskazaniami konieczności opieki lub pomocy innej osoby.

Program finansowany jest przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej w ramach środków Funduszu Solidarnościowego.

Udział w programie osób jest całkowicie nieodpłatny.

Szczegółowe informacje można uzyskać pod nr telefonu: 32 317 36 13, 32 317 36 40 (pn- czw: 8.00-15.00, pt: 8.00-13.30)

Nabór trwa do 30.04.2022 r.

Komunikaty Urzędu Miasta

Czwartek

18.08.2022

Jakość powietrza

WCZK 2022.08.18

Środa

17.08.2022

Jakość powietrza

WCZK 2022.08.17

Wtorek

16.08.2022

Jakość powietrza

WCZK 2022.08.16

Kontakt

Urząd Miasta Mysłowice
ul. Powstańców 1, 41-400 Mysłowice
Telefon: (+48) 32 317 11 00
Fax: (+48) 32 222 25 65
E-mail: um@myslowice.pl

Formularz kontaktowy