» Aktualności » Ogłoszenie o konkursie ofert: „Wyprzedź grypę! – profilaktyczny program szczepień ochronnych przeciwko wirusowi grypy dla mieszkańców Mysłowic po 60 roku życia na lata 2017-2021” w roku 2021
9 września 2021

Ogłoszenie o konkursie ofert: „Wyprzedź grypę! – profilaktyczny program szczepień ochronnych przeciwko wirusowi grypy dla mieszkańców Mysłowic po 60 roku życia na lata 2017-2021” w roku 2021

Ogłoszenie o konkursie ofert: „Wyprzedź grypę! – profilaktyczny program szczepień ochronnych przeciwko wirusowi grypy dla mieszkańców Mysłowic po 60 roku życia na lata 2017-2021” w roku 2021

OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT


Prezydent Miasta Mysłowice z siedzibą w Urzędzie Miasta Mysłowice
ul. Powstańców 1, 41- 400 Mysłowice,
na podstawie:


art. 7 ust. 1 pkt 5, art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst
jednolity: Dz. U. z 2021 r. poz. 1372),
art. 7 ust. 1 pkt 1, art. 8 pkt 1 oraz art. 48 b ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach
opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r.,
poz.1285 z późn. zm),
art 114 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (tekst jednolity
Dz. U. z 2021 r. poz. 711 z późń. zm.).


ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację programu polityki zdrowotnej:


„Wyprzedź grypę! – profilaktyczny program szczepień ochronnych przeciwko wirusowi
grypy dla mieszkańców Mysłowic po 60 roku życia na lata 2017-2021” w roku 2021


Kwota przeznaczona na realizację ww. zadania wynosi 72 000,00 zł.


Termin realizacji całego zadania: od dnia podpisania umowy do 30.11.2021 r.


Podmioty zainteresowane przystąpieniem do realizacji ww. programu mogą zapoznać się
z przedmiotem i szczegółowymi warunkami konkursu ofert oraz otrzymać obowiązujący formularz
oferty w Wydziale Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miasta Mysłowice, ul Powstańców 1,
pok. 325, II piętro, od poniedziałku do piątku w godz. pracy Urzędu, tel.: 32 31-71-309 oraz w formie
elektronicznej na stronach internetowych Urzędu Miasta Mysłowice www.myslowice.pl w zakładce
Aktualności/ Zdrowie” oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Mysłowice w zakładce
„Obwieszczenia i ogłoszenia”.
Oferty należy składać w Urzędzie Miasta Mysłowice przy ul. Powstańców 1, 41- 400 Mysłowice,
od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Urzędu lub przesłać drogą pocztową na adres:


Urząd Miasta Mysłowice
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
ul. Powstańców 1
41-400 Mysłowice


Ofertę należy złożyć na obowiązującym formularzu oferty, w zamkniętej kopercie, z podaniem nazwy
programu, którego konkurs dotyczy wraz z pieczątką oferenta i z dopiskiem „NIE OTWIERAĆ
– pod rygorem nieważności.

Termin składania ofert upływa w dniu: 15.09.2021r. o godzinie 14.00Oferty złożone po terminie zostaną zwrócone oferentowi bez rozpatrywania.
O terminie wpływu NIE decyduje data stempla pocztowego, lecz data wpływu oferty w terminie
do dnia 15.09. 2021r. do godziny 14.00


Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 16.09.2021r. o godzinie 10.00 w siedzibie Zamawiającego,
ul. Powstańców 1, pok. 324, II piętro.
Oferty mogą być składane przez podmioty wykonujące działalność leczniczą, zgodnie z ustawą z dnia
15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r. poz. 711 z późń. zm.),
spełniające wymagania określone w szczegółowych warunkach konkursu ofert.
Na realizację programu polityki zdrowotnej z wybranym oferentem zostanie zawarta umowa.


Wybór oferty zostanie dokonany nie później niż 20.09.2021r.
Wyniki podane zostaną do publicznej wiadomości niezwłocznie po wyborze ofert.


Prezydent Miasta Mysłowice zastrzega sobie prawo:
a) do zmiany wysokości kwoty przeznaczonej na realizację programu polityki zdrowotnej,
b) odwołania postępowania konkursowego bez podania przyczyny,
c) wyboru więcej niż jednej oferty na realizację programu,
d) przesunięcia terminu składania ofert,
e) zmiany terminu zakończenia postępowania konkursowego

Komunikaty Urzędu Miasta

Czwartek

23.09.2021

Jakość powietrza

WCZK 2021.09.23

Środa

22.09.2021

Jakość powietrza

WCZK 2021.09.22

Kontakt

Urząd Miasta Mysłowice
ul. Powstańców 1, 41-400 Mysłowice
Telefon: (+48) 32 317 11 00
Fax: (+48) 32 222 25 65
E-mail: um@myslowice.pl

Formularz kontaktowy