» Aktualności » Nabór do Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”- edycja 2021.
22 czerwca 2021

Nabór do Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”- edycja 2021.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mysłowicach w ramach resortowego Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2021 ogłasza nabór uczestników do objęcia wsparciem. Celem programu jest wprowadzenie usługi asystenta jako formy ogólnodostępnego wsparcia przy wykonywaniu czynności dnia codziennego, poprawie funkcjonowania w życiu społecznym, ograniczaniu skutków niepełnosprawności, stymulacji do podejmowania aktywności na różnych szczeblach życia codziennego.

Program adresowany jest do:

 1. dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji

 2. osób niepełnosprawnych, posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych albo orzeczenie równoważne do wyżej wymienionego,

które wymagają usługi asystenta w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym.

Usługi asystenta w szczególności mogą polegać na pomocy asystenta :

 1. Wyjściu, powrocie lub dojazdach w wybrane przez uczestnika Programu miejsce (np. dom, praca, placówki oświatowe i szkoleniowe, świątynie, placówki służby zdrowia, gabinety lekarskie i terapeutyczne, urzędy, znajomi, rodzina, instytucje finansowe, wydarzenia kulturalne, rozrywkowe, społeczne, sportowe itp.;

 2. Zakupach, z zastrzeżeniem aktywnego udziału uczestnika przy ich realizacji;

 3. Załatwianiu spraw urzędowych;

 4. Nawiązaniu kontaktu/współpracy z różnego rodzaju organizacjami;

 5. Korzystaniu z dóbr kultury (np. muzeum, teatr, kino, galerie sztuki, wystawy);

 6. Wykonywaniu czynności dnia codziennego – w tym przez dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności – także w zaprowadzaniu i przyprowadzaniu ich do lub z placówki oświatowej (usługa asystenta na terenie szkoły może być realizowana wyłącznie w przypadku, gdy szkoła jej nie zapewnia).

Osoby zainteresowane skorzystaniem z usług asystenta osobistego proszone są o wypełnienie:

1. Karty zgłoszenia – stanowiącej załącznik do Programu.

2.Dołączenie kserokopii aktualnego orzeczenia o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenia równoważnego do wyżej wymienionych.

3. Oświadczenia dotyczącego wskazania asystenta – stanowiącego załącznik do Programu.

4. W przypadku objęcia wsparciem asystenta dziecka do 16 roku życia wymagane jest dołączenie zaświadczenia psychologa, o braku przeciwwskazań do wykonywania czynności asystenta.

W-w dokumenty można złożyć w następujący sposób:

– Do skrzynki podawczej, znajdującej się przy wejściu do siedziby MOPS
w Mysłowicach, ul. Gwarków 24

– Skany dokumentów wysłać na adres mailowy: sekretariat@mops-myslowice.pl

– Pocztą tradycyjną na adres: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Gwarków 24, 41-400 Mysłowice

Przewidywana liczba uczestników Programu to 30 osób, w tym:

 • 5 osób z orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności,

 • 19 osób z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności.

 • 6 dzieci w wieku do 16 r. ż, posiadających orzeczenie o niepełnosprawności, łącznie ze wskazaniami konieczności opieki lub pomocy innej osoby.

O przyjęciu do Programu zadecyduje kolejność zgłoszeń (z zastrzeżeniem, że pierwszeństwo mają osoby wymagające wysokiego poziomu wsparcia, w tym osoby z niepełnosprawnościami sprzężonymi i trudnościami związanymi z mobilnością i komunikacją). Pozostałe zgłoszenia trafią na listę rezerwową.

Usługi asystenta mogą świadczyć:

1) osoby posiadające dokument potwierdzający uzyskanie kwalifikacji w następujących kierunkach: asystent osoby niepełnosprawnej1, opiekun osoby starszej, opiekun medyczny,

2) osoby posiadające co najmniej 6-miesięczne, udokumentowane doświadczenie w udzielaniu bezpośredniej pomocy osobom niepełnosprawnym np. doświadczenie zawodowe, udzielanie wsparcia osobom niepełnosprawnych w formie wolontariatu,

3) osoby wskazane przez osobę niepełnosprawną, będącą uczestnikiem Programu lub jego opiekuna prawnego, przy jednoczesnym spełnieniu pkt. 1 lub 2.

Asystentem osoby niepełnosprawnej nie może być osoba będąca członkiem rodziny osoby niepełnosprawnej, jej opiekunem prawnym lub osoba faktycznie zamieszkująca razem z osobom niepełnosprawną – uczestnikiem Programu.

Program, realizowany przez MOPS Mysłowice, finansowany jest przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej ze środków Funduszu Solidarnościowego, w kwocie 322 042 zł.

Udział w programie osób jest całkowicie nieodpłatny.

Nabór trwa do 25.06.2021r.

Szczegółowe informacje można uzyskać pod nr telefonu: 323173640 (pn- czw: 8.00-15.00, pt: 8.00-13.30).

Komunikaty Urzędu Miasta

Wtorek

25.01.2022

Jakość powietrza

WCZK 2022.01.25

Kontakt

Urząd Miasta Mysłowice
ul. Powstańców 1, 41-400 Mysłowice
Telefon: (+48) 32 317 11 00
Fax: (+48) 32 222 25 65
E-mail: um@myslowice.pl

Formularz kontaktowy