» Inwestycje » Wykaz nieruchomości Gminy Mysłowice przeznaczonych do dzierżawy i sprzedaży
12 lutego 2021

Wykaz nieruchomości Gminy Mysłowice przeznaczonych do dzierżawy i sprzedaży

Prezydent Miasta Mysłowice informuje:

 

Na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta Mysłowice, na II piętrze oraz na stronie internetowej www.myslowice.pl, BIP podano do publicznej wiadomości szczegółowe wykazy nieruchomości stanowiących własność Gminy Mysłowice przeznaczonych do:

 

  • dzierżawy:

– na okres  trzech lat w rejonie ulicy Promenada – z przeznaczeniem pod cele rekreacyjne, (przedłużenie dzierżawy),

– na okres  trzech lat w rejonie ulicy Polskiego Czerwonego Krzyża – z przeznaczeniem pod cele rekreacyjne, obiekt gospodarczy (przedłużenie dzierżawy),

– na okres  trzech lat przy ulicy Karola Miarki – z przeznaczeniem pod garaż, (przedłużenie dzierżawy) -17 lokalizacji

– na okres  trzech lat w rejonie ulicy Krótkiej – z przeznaczeniem pod cele rekreacyjne, obiekt gospodarczy, garaż (przedłużenie dzierżawy),

– na czas nieoznaczony  przy ulicy Bratków – z przeznaczeniem pod garaż, pod drogę dojazdową (zmiana dzierżawcy),

– na okres do 31 sierpnia 2023 roku przy ulicy Cegielnianej – z przeznaczeniem na cele rekreacyjne (przedłużenie dzierżawy),

termin wywieszenia: 12.02.2021 do 05.03.2021

 

  • sprzedaży w drodze bezprzetargowej:

– nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Mysłowice, położonej przy
ulicy Rzemieślniczej, z przeznaczeniem na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości do której przylega.

Osoby, którym na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2  ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 1990 z późn. zm.), przysługuje pierwszeństwo w nabyciu wyżej opisanej nieruchomości Gminy Mysłowice, mogą w terminie 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia niniejszego wykazu, złożyć wniosek o jej nabycie.

termin wywieszenia: 12.02.2021 do 26.03.2021

Kontakt

Urząd Miasta Mysłowice
ul. Powstańców 1, 41-400 Mysłowice
Telefon: (+48) 32 317 11 00
Fax: (+48) 32 222 25 65
E-mail: um@myslowice.pl

Formularz kontaktowy