» Inwestycje » ul. Plebiscytowa – teren pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną
7 października 2020

ul. Plebiscytowa – teren pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną

Informacja o terenie niezabudowanym, przygotowanym do zbycia pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną.

1. Położenie.

  • Nieruchomość niezabudowana, położona w Mysłowicach – Krasowach przy ul. Plebiscytowej w rejonie Nr 18.
  • Adres: 41 – 409 Mysłowice, ul. Plebiscytowa.
  • W skład nieruchomości wchodzi działka nr 620/86 o pow. 1634 m2 na karcie mapy 4 obrębu Krasowy, zapisana w księdze wieczystej nr KA1L/00024750/9 Sądu Rejonowego w Mysłowicach.

2. Charakterystyka nieruchomości.

  • Właścicielem nieruchomości jest Gmina Mysłowice.
  • Łączna powierzchnia nieruchomości wynosi 1634 m2.
  • Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miasta:

Brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. W obowiązującym Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Mysłowice, uchwalonym przez Radę Miasta Mysłowice uchwałą Nr XXX/656/08 z dnia 30 października 2008 r., w/w działka położona jest w strefie ozn. K.28.MNU – tereny zabudowy mieszkaniowo – usługowej o niskiej intensywności. Zabudowa może nastąpić zgodnie z § 12 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity Dz.U. z 2015 r. poz. 1422 z późn. zm.). Zagospodarowanie terenu nastąpi na podstawie szczegółowych warunków, które zostaną określone w decyzji o warunkach zabudowy, wydanej na wniosek nabywcy. Zbywana działka znajduje się na obszarze terenu górniczego, w związku z czym przy ustalaniu warunków zabudowy, konieczne będzie uzyskanie stanowiska właściwego państwowego organu nadzoru górniczego.

  • Dojazd komunikacją indywidualną: ul. Plebiscytową.
  • Dojazd komunikacją zbiorową: autobusami linii KZK GOP Nr 44, Nr 223, Nr 954.
  • Uzbrojenie – rejon nieruchomości uzbrojony jest w sieci: wodociągową, kanalizacyjną, gazową, energetyczną i teletechniczną.

3. Sposób zagospodarowania.

Charakterystyka: Działka niezabudowana, położona w Mysłowicach – Krasowach przy ulicy Plebiscytowej w rejonie Nr 18, przeznaczona do sprzedaży na cele zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. Teren zbywanej działki jest płaski z niewielkim spadkiem w kierunku zachodnim, porośnięty niską roślinnością. Nieruchomość posiada kształt nieforemny – działka długa i wąska. Szerokość działki wynosi ok. 13 m przy ul. Plebiscytowej i ok. 11 m w głębi terenu (od strony zachodniej). Nabywca zobowiązany będzie we własnym zakresie i na własny koszt: Wykonać badanie geotechniczne gruntu; Uporządkować teren, a w razie wystąpienia konieczności odwodnienia działki wykonać je na własny koszt; Uzyskać uzgodnienia branżowe przebiegu sieci i urządzeń uzbrojenia terenu; Zrealizować niezbędne dla zamierzonej inwestycji uzbrojenie techniczne i uzyskać we własnym zakresie zapewnienia dostawy mediów oraz odbioru ścieków i wód opadowych; Uzyskać zgodę zarządcy drogi na zjazd z ulicy Plebiscytowej, w odrębnym postępowaniu.

4.Tryb zbycia.

Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działki.

W przypadku zainteresowania nabyciem przedmiotowej nieruchomości szczegółowych informacji udziela Wydział Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta w Mysłowicach przy ul. Powstańców 1 tel. 32 31 71  236. Szczegółowych informacji o możliwości zabudowy działki można uzyskać w Wydziale Architektury i Budownictwa Urzędu Miasta w Mysłowicach tel. 32 31 71 324 (w godz. pracy urzędu).

W obiektywie

Komunikaty Urzędu Miasta

Środa

08.12.2021

Jakość powietrza

WCZK 2021.12.08

Kontakt

Urząd Miasta Mysłowice
ul. Powstańców 1, 41-400 Mysłowice
Telefon: (+48) 32 317 11 00
Fax: (+48) 32 222 25 65
E-mail: um@myslowice.pl

Formularz kontaktowy