» Inwestycje » ul. PCK – teren niezabudowany, przygotowywany do zbycia pod zabudowę mieszkaniową
7 października 2020

ul. PCK – teren niezabudowany, przygotowywany do zbycia pod zabudowę mieszkaniową

Informacja o terenie niezabudowanym, przygotowywanym do zbycia pod zabudowę mieszkaniową.

1.Położenie

 • Nieruchomość niezabudowana, położona w Mysłowicach – Krasowach w rejonie ul. PCK w bliskim sąsiedztwie Szkoły Podstawowej Nr 17.
 • Adres: 41 – 409 Mysłowice, ul. PCK.
 • W skład nieruchomości wchodzą działki położone na karcie mapy 1 obrębu Krasowy, zapisane w księdze wieczystej KW 14160 Sądu Rejonowego w Mysłowicach, przeznaczone pod zabudowę mieszkaniową, oznaczone numerami:
 • nr 2643/83 o pow. 872 m2
 • nr 2644/83 o pow. 873 m2

2. Charakterystyka działki

 • Właścicielem nieruchomości jest Gmina Miasto Mysłowice.
 • Łączna powierzchnia nieruchomości wynosi 1.745 m2
 • Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego „Krasowy Południowe” w Mysłowicach:
 • MU IV – tereny zabudowy mieszkaniowej z dopuszczeniem funkcji usługowej jako funkcji uzupełniającej.
 • Dojazd komunikacją indywidualną: boczną od ul. PCK.
 • Dojazd komunikacją zbiorową: autobusami linii KZK GOP Nr 77, Nr 223.
 • Uzbrojenie – rejon nieruchomości uzbrojony jest w sieci: wodno – kanalizacyjną, gazową, energetyczną i teletechniczną.

3. Sposób zagospodarowania

Charakterystyka: działki niezabudowane, winny być wykorzystane pod zabudowę mieszkaniową, zgodnie z zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Krasowy Południowe” w Mysłowicach. Plan miejscowy dopuszcza zarówno zabudowę wolnostojącą jak i zabudowę bliźniaczą. Dopuszcza również lokalizację budynków mieszkalnych wielorodzinnych zawierających dwa mieszkania. Działki posiadają kształt zbliżony do prostokąta. Obsługa komunikacyjna zbywanych działek prawnie może się odbywać po gruncie gminnym – drogą gruntową od strony Szkoły Podstawowej Nr 17 (przebiegającą wokół szkoły). Nabywcy zobowiązani będą na własny koszt i własnym staraniem: zrealizować niezbędne dla zamierzonej inwestycji uzbrojenie techniczne i uzyskać we własnym zakresie zapewnienia dostawy mediów niezbędnych do funkcjonowania inwestycji oraz rozwiązać sposób odprowadzania i odbioru ścieków, a także wód opadowych; wykonać badanie geotechniczne gruntu; w razie konieczności dokonać wycinki zieleni po wcześniejszym uzyskaniu stosownego zezwolenia.

4. Tryb zbycia.

Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż poszczególnych działek.

W przypadku zainteresowania nabyciem przedmiotowych działek szczegółowych informacji udziela

Wydział Gospodarki Nieruchomościami
Urzędu Miasta w Mysłowicach

tel. 32 317 12 36
e-mail: um@myslowice.pl

W obiektywie

Kontakt

Urząd Miasta Mysłowice
ul. Powstańców 1, 41-400 Mysłowice
Telefon: (+48) 32 317 11 00
Fax: (+48) 32 222 25 65
E-mail: um@myslowice.pl

Formularz kontaktowy