» Inwestycje » ul. Orła Białego – teren pod zabudowę mieszkaniową
7 października 2020

ul. Orła Białego – teren pod zabudowę mieszkaniową

Informacja o terenie niezabudowanym, przygotowanym do zbycia na cele mieszkaniowe.

1. Położenie

Nieruchomość niezabudowana, położona w Mysłowicach – Krasowach przy ul. Orła Białego pomiędzy Nr 22, a Nr 26.

Adres: 41 – 409 Mysłowice, ul. Orła Białego

W skład nieruchomości wchodzi działka nr 459/36 o pow. 2583 m2, położona na karcie mapy 2 obrębu 0005 Krasowy, zapisana w księdze wieczystej nr KA1L/00025267/3 Sądu Rejonowego w Mysłowicach, przeznaczona na cele mieszkaniowe.

2. Charakterystyka działki

Właścicielem nieruchomości jest Gmina Mysłowice.

Łączna powierzchnia nieruchomości wynosi 2583 m 2.

Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego:

Brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. W obowiązującym Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Mysłowice, uchwalonym przez Radę Miasta Mysłowice uchwałą Nr XXX/656/08 z dnia 30 października 2008 r., w/w działka położona jest w strefie oznaczonej symbolem:

K.29.MN – tereny zabudowy jednorodzinnej (północna część działki) oraz

K.30.ZE-I – tereny otwarte w ciągach dolin (pasma ekologiczne) oraz tereny cenne pod względem

przyrodniczo – krajobrazowym wyłączone z zabudowy (południowa część działki) oraz

minimalnie północna część działki, położona jest w strefie drogi ul. Orła Białego – oznaczenie

KDZ– tereny dróg publicznych i węzłów komunikacyjnych.

Zagospodarowanie nieruchomości nastąpi na podstawie szczegółowych warunków, które zostaną określone w decyzji o warunkach zabudowy, wydanej na wniosek nabywcy.

Dojazd komunikacją indywidualną: ul. Orła Białego.

Dojazd komunikacją zbiorową: autobusami linii KZK GOP Nr 44, 77, 77 N.

Uzbrojenie – rejon nieruchomości uzbrojony jest w sieci: wodociągową, gazową, energetyczną, teletechniczną i kanalizacyjną.

3. Sposób zagospodarowania

Charakterystyka: Nieruchomość niezabudowana, położona w Mysłowicach – Krasowach przy ul. Orła Białego (pomiędzy Nr 22, a Nr 26), przygotowywana do sprzedaży na cele zgodne z zapisami w/w Studium. Zbywana nieruchomość posiada kształt zbliżony do prostokąta – działka długa, a wąska (ok. 18 m szerokości), porośnięta jest samosiejkami drzew i krzewów. W północno – wschodniej części w/w działki (w kierunku północ – południe) przebiega czynna napowietrzna linia energetyczna 20 kV (która utrudnia zagospodarowanie działki pod zabudowę), a we wschodniej oraz północnej granicy działki stoją dwa słupy tej sieci. Ponadto w północnej części działki stoi słup teletechniczny oraz wzdłuż ul. Orła Białego, przez działkę, przebiegają podziemne sieci uzbrojenia terenu: energetyczna, wodociągowa, teletechniczna, a w granicy działki przebiega sieć gazowa. Nin. grunt może być wykorzystany pod zabudowę z zastrzeżeniem, że projektowane obiekty budowlane nie mogą naruszać istniejącego uzbrojenia terenu i przy ich lokalizacji zostaną zachowane odpowiednie odległości od sieci. W przypadku, gdyby jednak projektowana zabudowa kolidowała z przebiegającymi sieciami, nabywca dokona ich przełożenia na własny koszt, po uzgodnieniu z gestorami sieci. Nabywca zobowiązany będzie zapewnić właścicielom sieci dostęp do sieci i urządzeń, celem przeprowadzenia konserwacji lub usunięcia awarii. Obsługa komunikacyjna zbywanej nieruchomości będzie się odbywać z drogi publicznej ul. Orła Białego. Lokalizację zjazdu nabywca uzgodni z zarządcą drogi w odrębnym postępowaniu.

Nabywca zobowiązany będzie we własnym zakresie i na własny koszt w razie potrzeby: Wykonać badanie geotechniczne gruntu; Dokonać wycinki zieleni, po wcześniejszym uzyskaniu decyzji zezwalającej na usunięcie drzew i krzewów kolidujących z planowaną inwestycją (ewentualne opłaty z tym związane ponosi nabywca); Uporządkować teren, a w razie wystąpienia konieczności odwodnienia działki wykonać je na własny koszt; Uzyskać aktualne uzgodnienia branżowe przebiegu sieci i urządzeń uzbrojenia terenu; Zrealizować niezbędne dla zamierzonej inwestycji uzbrojenie techniczne i uzyskać we własnym zakresie zapewnienia dostawy mediów oraz odbioru ścieków i wód opadowych.

Tryb zbycia.

Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości.

W przypadku zainteresowania nabyciem przedmiotowej nieruchomości szczegółowych informacji udziela Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta w Mysłowicach przy ul. Powstańców 1 tel. 32 31 71 236. Szczegółowych informacji o możliwości zabudowy działki można uzyskać w Wydziale Architektury, Budownictwa i Planowania Urzędu Miasta w Mysłowicach, tel. 32 31 71 324 (w godz. pracy urzędu).

W obiektywie

Komunikaty Urzędu Miasta

Środa

08.12.2021

Jakość powietrza

WCZK 2021.12.08

Kontakt

Urząd Miasta Mysłowice
ul. Powstańców 1, 41-400 Mysłowice
Telefon: (+48) 32 317 11 00
Fax: (+48) 32 222 25 65
E-mail: um@myslowice.pl

Formularz kontaktowy