» Inwestycje » ul. Gen. J. Ziętka – teren przygotowywany do zbycia pod zabudowę na cele działalności gospodarczej
7 października 2020

ul. Gen. J. Ziętka – teren przygotowywany do zbycia pod zabudowę na cele działalności gospodarczej

Informacja o terenie przygotowywanym do zbycia pod zabudowę na cele działalności gospodarczej.

1. Położenie

  • Nieruchomość niezabudowana, położona w Mysłowicach – Brzęczkowicach przy ulicy Gen. Jerzego Ziętka.
  • Adres: 41 – 400 Mysłowice, ul. Gen. Jerzego Ziętka.
  • W skład nieruchomości wchodzi działka nr 3714/404 o pow. 18599 m2, na karcie mapy 1 obrębu Brzęczkowice, zapisana w księdze wieczystej KW Nr KA1L/00021235/2 Sądu Rejonowego w Mysłowicach.

2. Charakterystyka działki

  • Właścicielem nieruchomości jest Gmina Miasto Mysłowice.
  • Łączna powierzchnia nieruchomości wynosi 18599 m2
  • Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miasta: Zgodnie z zapisem zmiany planu zagospodarowania przestrzennego Mysłowic „obszar 17” zatwierdzonego przez Radę Miasta Mysłowice uchwałą Nr XVII/198/2003 z dnia 14 listopada 2003 r. nieruchomość posiada przeznaczenie oznaczone symbolem:
  • PU – tereny produkcyjno – usługowe
  • Nieruchomość położona jest na południowy wschód od centrum miasta Mysłowice, w obrębie administracyjnym Brzęczkowice. Porośnięta jest w większej części wysoką trawą, a w części południowej krzewami i drzewami. Od strony wschodniej graniczy z ogródkami działkowymi, od zachodu działkę ogranicza ulica Gen. Jerzego Ziętka.
  • Dojazd komunikacją zbiorową: autobusami linii KZK GOP Nr 35, Nr 44, Nr 66, Nr 76, Nr 77, Nr 106, Nr 149, Nr 219, Nr 223, Nr 788, Nr 931 i Nr 995.
  • Uzbrojenie – w rejonie nieruchomości zlokalizowane są sieci uzbrojenia elektroenergetycznego WN i NN, sieć wodociągowa o 300, a przez samą nieruchomość w kierunku południowo – północnym przebiega sieć magistrali wodociągowej o 1600, dla której ustalono strefę ochronną 10 mb z obu stron.

3. Sposób zagospodarowania
Szczegółowe zagospodarowanie terenu i jego zabudowa nastąpi zgodnie z ustaleniami planu miejscowego. Działkę można przeznaczyć m.in. na obiekty i urządzenia o funkcji przemysłowej, magazynowo – składowej i wszelkiego rodzaju bazy. Inwestor zobowiązany będzie na własny koszt zrealizować niezbędne dla zamierzonej inwestycji uzbrojenie techniczne i uzyskać we własnym zakresie zapewnienia dostawy mediów. Przy lokalizacji obiektu winny być zachowane normatywne odległości od sieci uzbrojenia, zgodnie z obowiązującymi przepisami. W wypadku kolizji lub nie normatywnego zbliżenia do uzbrojenia terenu, nabywca na własny koszt opracuje projekty niezbędnej przebudowy lub zabezpieczenia sieci, w uzgodnieniu z właścicielami sieci. Przy zagospodarowaniu terenu należy uwzględnić konieczność dokonania wycinki zieleni i drzew, we własnym zakresie i na własny koszt. Obsługa komunikacyjna nieruchomości winna odbywać się z ulicy Gen. Jerzego Ziętka.

4. Tryb zbycia.

Ustny przetarg nieograniczony

W przypadku zainteresowania nabyciem przedmiotowej nieruchomości szczegółowych informacji udziela

Wydział Gospodarki Nieruchomościami
Urzędu Miasta w Mysłowicach

tel. 32 317 12 36
e-mail: um@myslowice.pl

Komunikaty Urzędu Miasta

Środa

08.12.2021

Jakość powietrza

WCZK 2021.12.08

Kontakt

Urząd Miasta Mysłowice
ul. Powstańców 1, 41-400 Mysłowice
Telefon: (+48) 32 317 11 00
Fax: (+48) 32 222 25 65
E-mail: um@myslowice.pl

Formularz kontaktowy