» Inwestycje » ul. Fryderyka Szopena – teren zabudowany budynkiem nieczynnej wymiennikowni ciepła
7 października 2020

ul. Fryderyka Szopena – teren zabudowany budynkiem nieczynnej wymiennikowni ciepła

Informacja o terenie zabudowanym budynkiem nieczynnej wymiennikowni ciepła, przygotowanym do zbycia.

1. Położenie.

Nieruchomość zabudowana, położona w Mysłowicach przy ul. Fryderyka Szopena obok Nr 44.

Adres: 41 – 400 Mysłowice, ul. Fryderyka Szopena

W skład nieruchomości wchodzi działka nr 8694/328 o pow. 192 m2, położona na karcie mapy 3 obrębu 0007 Mysłowice, zapisana w księdze wieczystej nr KA1L/00030628/0 Sądu Rejonowego w Mysłowicach, zabudowana budynkiem nieczynnej wymiennikowni ciepła.

2. Charakterystyka działki.

Właścicielem nieruchomości jest Skarb Państwa.

Łączna powierzchnia nieruchomości wynosi 192 m 2.

Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego:

Brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. W obowiązującym Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Mysłowice, uchwalonym przez Radę Miasta Mysłowice uchwałą Nr XXX/656/08 z dnia 30 października 2008 r., w/w nieruchomość położona jest w strefie oznaczonej symbolem: E.10.MWU – tereny zabudowy mieszanej: mieszkaniowej wielorodzinnej i usług rangi ogólnomiejskiej. Z uwagi na fakt występowania w południowej granicy działki nr 8694/328 elewacji budynku z oknami na nieruchomości sąsiedniej, to chcąc zagospodarować nieruchomość obejmującą działkę nr 8694/328, bez zabierania praw nabytych (otwory okienne w budynku nr 44) na sąsiedniej nieruchomości, sposób zagospodarowania na tej nieruchomości będzie ograniczony do rozbudowy i zmiany sposobu użytkowania istniejącego na niej obiektu. Bezwzględnie zakazuje się nadbudowy obiektu wymiennikowni i podnoszenia kondygnacji. Nieruchomość może być wykorzystana na parking/garaż wielostanowiskowy, obiekt gospodarczy czy usługowy. Zagospodarowanie nieruchomości nastąpi na podstawie szczegółowych warunków, które zostaną określone w decyzji o warunkach zabudowy, wydanej na wniosek nabywcy.

Dojazd komunikacją indywidualną: ul. Szopena.

Dojazd komunikacją zbiorową: autobusami linii KZK GOP Nr 44, 76, 76 N do ul. Janowskiej.

Uzbrojenie – rejon nieruchomości uzbrojony jest w sieci: c.o. wodociągową, gazową, energetyczną, teletechniczną i kanalizacyjną.

3. Sposób zagospodarowania.

Charakterystyka: Nieruchomość zabudowana, położona w Mysłowicach przy ul. Fryderyka Szopena obok Nr 44. Zbywana działka posiada kształt prostokąta o wymiarach: ok. 11,3 m szerokości i ok. 17 m długości, jest zabudowana budynkiem nieczynnej wymiennikowni ciepła, bezpośrednio przylegającym do północnej ściany budynku Nr 44 przy ul. Szopena (w ścianie tej, w środkowej jej części, znajdują się okna). Obiekt nieczynnej wymiennikowni jest opuszczony, zdewastowany, znajduje się w bardzo złym stanie technicznym, występuje możliwość przecieków przez jego zniszczony dach do piwnic budynku Nr 44 przy ul. Szopena. Budynek wymiennikowni wymaga generalnego remontu, bądź wyburzenia, brak jest dokumentacji technicznej dla nin. obiektu. Na podstawie danych z operatu ewidencji gruntów i budynków powierzchnia zabudowy wymiennikowni wynosi 88 m2. Obiekt wymiennikowni wybudowany został w latach 80-tych ubiegłego wieku. Stopień zużycia technicznego określono na 60%. Budynek wymiennikowni jest murowany z pustaków, częściowo zagłębiony w ziemi. Wejście do budynku schodami w dół zabezpieczone barierką. W pozostałym zakresie teren nie ogrodzony, porośnięty trawą i pojedynczymi drzewami. Budynek wymiennikowni składa się z pięciu pomieszczeń o łącznej pow. użytkowej 72,70 m2 (pomiar z natury), wyposażony jest w instalacje: elektryczną i wodno – kanalizacyjną (nieczynne). Na nieruchomości znajdują się studzienki kanalizacyjne oraz przebiegają sieci uzbrojenia podziemnego terenu: energetyczna, wodociągowa i kanalizacyjna. Nabywca zobowiązany będzie zapewnić właścicielom sieci dostęp do sieci i urządzeń, celem przeprowadzenia konserwacji lub usunięcia awarii. Nieruchomość obejmująca działkę nr 8694/328, posiada zabezpieczony prawnie dostęp do drogi publicznej ul. Szopena na zasadzie służebności gruntowej zapisanej w jej księdze wieczystej tj. każdoczesnym właścicielom nieruchomości zapisanej w KW 30628 przysługuje prawo przejazdu i przechodu do i z w/w nieruchomości władnącej, a to przez nieruchomość zapisaną w KW 30627 po istniejącej drodze dojazdowej i chodniku tj. po działce nr 8695/328 Wspólnoty Mieszkaniowej Nieruchomości przy ul. Szopena nr 40,42,44 w Mysłowicach. Lokalizację zjazdu z drogi publicznej ul. Szopena, nabywca uzgodni z zarządcą drogi w odrębnym postępowaniu. Nabywca zobowiązany będzie we własnym zakresie i na własny koszt w razie potrzeby: Uporządkować nieruchomość; Dokonać wycinki zieleni, po wcześniejszym uzyskaniu decyzji zezwalającej na usunięcie drzew kolidujących z planowaną inwestycją (ewentualne opłaty z tym związane ponosi nabywca); W razie wystąpienia konieczności odwodnienia nieruchomości wykonać je na własny koszt; Uzyskać uzgodnienia branżowe przebiegu sieci i urządzeń uzbrojenia terenu; Zrealizować niezbędne dla zamierzonej inwestycji uzbrojenie techniczne i uzyskać we własnym zakresie zapewnienia dostawy mediów oraz odbioru ścieków i wód opadowych. Nabywca zobowiązany również będzie partycypować: w kosztach utrzymania i remontów nawierzchni chodnika i wewnętrznej drogi dojazdowej, znajdującej się na terenie Wspólnoty Mieszkaniowej Nieruchomości przy ul. Szopena nr 40,42,44 w Mysłowicach, a stanowiącej dojazd do w/w działki oraz w kosztach wynikających z konserwacji i naprawy szlabanu sterowanego elektronicznie, znajdującego się na wprost wjazdu na działkę nr 8695/328 wyżej wym. Wspólnoty, a umożliwiający wjazd na teren nieruchomości. Koszty zakupu karty lub pilota do otwierania szlabanu ponosi nabywca. Brak możliwości korzystania z miejsc postojowych znajdujących się na terenie należącym do w/w Wspólnoty.

4. Tryb zbycia.

Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości.

W przypadku zainteresowania nabyciem przedmiotowej nieruchomości szczegółowych informacji udziela Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta w Mysłowicach przy ul. Powstańców 1 tel. 32 31 71 236. Szczegółowych informacji o możliwości zagospodarowania i zabudowy nieruchomości można uzyskać w Wydziale Architektury, Budownictwa i Planowania Urzędu Miasta w Mysłowicach, tel. 32 31 71 320 (w godz. pracy urzędu).

W obiektywie

Komunikaty Urzędu Miasta

Środa

08.12.2021

Jakość powietrza

WCZK 2021.12.08

Kontakt

Urząd Miasta Mysłowice
ul. Powstańców 1, 41-400 Mysłowice
Telefon: (+48) 32 317 11 00
Fax: (+48) 32 222 25 65
E-mail: um@myslowice.pl

Formularz kontaktowy