» Inwestycje » ul. 3-go Maja – Storczyków w Mysłowicach – Wesołej, teren niezabudowany, przeznaczony pod zabudowę na cele magazynowe oraz usługowo – handlowe
7 października 2020

ul. 3-go Maja – Storczyków w Mysłowicach – Wesołej, teren niezabudowany, przeznaczony pod zabudowę na cele magazynowe oraz usługowo – handlowe

1. Położenie
  • Nieruchomość niezabudowana, położona w Mysłowicach w rejonie ulic 3-go Maja – Storczyków.
  • Adres: 41 – 408 Mysłowice, ul. 3-go Maja.
  • W skład nieruchomości nr 1577/105 o pow. 15379 m2 i działka nr 1578/105 o pow. 783 m2, na karcie mapy 3 obrębu Wesoła, oznaczone jako użytek Ps IV, zapisane w KW Nr KA1L/00025473/0 Sądu Rejonowego w Mysłowicach

2. Charakterystyka działki

   • Właścicielem nieruchomości jest Gmina Miasto Mysłowice.
   • Łączna powierzchnia nieruchomości wynosi 16162 m2
   • Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miasta: w planie miejscowym „Obszar nr 22”, zatwierdzonym przez Radę Miasta Mysłowice uchwałą Nr XVII/198/2003 z dnia 14 listopada 2003 r. nieruchomość posiada przeznaczenie:UH – tereny usług i handlu z możliwością zamieszkaniaNieruchomość jest niezabudowana, położona na południe od centrum miasta w obrębie ewidencyjnym Wesoła. Powierzchnia nieruchomości jest wyrównana, a jej obszar stanowią nieużytki porośnięte trawą. W sąsiedztwie znajduje się obiekt piekarni oraz zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna.
   • Dojazd komunikacją zbiorową: autobusami linii KZK GOP Nr 44, Nr 66, Nr 76, Nr 106, Nr 160 i Nr 788.
   • Uzbrojenie – grunt uzbrojony jest w sieci: wodociągową, energetyczną, kanalizacyjną i teletechniczną przebiegające wzdłuż ulicy 3-go Maja od strony zachodniej działki oraz sieć gazową przebiegającą od strony wschodniej działki.

3. Sposób zagospodarowania
Zagospodarowanie nieruchomości nastąpi z przeznaczeniem na cele magazynowe, dla których nie będzie zachodzić konieczność sporządzania raportu oddziaływania inwestycji na środowisko oraz cele handlowo – usługowe pod zabudowę obiektami o powierzchni poniżej 2000 m2 na warunkach, jakie określono w planie miejscowym. Inwestor zobowiązany będzie na własny koszt zrealizować niezbędne dla zamierzonej inwestycji uzbrojenie techniczne i uzyskać we własnym zakresie zapewnienia dostawy mediów. Obsługa komunikacyjna nieruchomości odbywać się będzie z ulicy 3-go Maja.

4. Tryb zbycia.

Ustny przetarg nieograniczony

W przypadku zainteresowania nabyciem przedmiotowej nieruchomości szczegółowych informacji udziela

Wydział Gospodarki Nieruchomościami
Urzędu Miasta w Mysłowicach

tel. 32 317 12 36
e-mail: um@myslowice.pl

Komunikaty Urzędu Miasta

Środa

08.12.2021

Jakość powietrza

WCZK 2021.12.08

Kontakt

Urząd Miasta Mysłowice
ul. Powstańców 1, 41-400 Mysłowice
Telefon: (+48) 32 317 11 00
Fax: (+48) 32 222 25 65
E-mail: um@myslowice.pl

Formularz kontaktowy