Wydział Ochrony Środowiska

OS-02 – Uzyskanie karty wędkarskiej, rybactwa podwodnego lub duplikatów tych kart

 

OS-03 – Wniosek o wydanie zezwolenia na uprawę konopii włóknistych

 • OS-05 Uzyskanie wpisu do rejestru zwierząt lub roślin należących do gatunków podlegających ograniczeniom na podstawie przepisów prawa Unii Europejskiej
 • Karta usługi OS-05
 • Wniosek OS-05-01

 

 • OS-06 Wykreślenie z rejestru zwierząt lub roślin należących do gatunków podlegających ograniczeniom na podstawie przepisów prawa Unii Europejskiej
 • Karta usługi OS-06
 • Wniosek OS-06-01

 

 

 

 

 

 

 • OS-12 Przyjęcie dokumentacji geologicznej wykonywanej w celu wykorzystania ciepła ziemi i prac geologicznych niekończących się udokumentowaniem zasobów złoża kopaliny lub zasobów wód podziemnych oraz likwidacji otworu wiertniczego
 • Karta usługi OS-12
 • Oświadczenie RODO

 

 • OS-13 Udzielenie koncesji na wydobywanie kopalin pospolitych, jeżeli obszar zamierzonej działalności nie przekroczy 2ha, wydobycie kopaliny w roku kalendarzowym nie przekroczy 20.000 m3, działalność będzie prowadzona bez użycia materiałów wybuchowych
 • Karta usługi OS-13
 • Oświadczenie RODO

 

 • OS-14 Nieodpłatne udostępnianie informacji geologicznej, do której prawa przysługują Skarbowi Państwa, zgromadzonej w powiatowych archiwach geologicznych
 • Karta usługi OS-14
 • Wniosek OS-14-01

 

OS-17 Wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

OS-18 – Udzielenie dotacji celowej na dofinansowanie osobom fizycznym kosztów inwestycji związanych ze zmianą systemu ogrzewania na ogrzewanie proekologiczne

OS-20 Wydanie pozwolenia na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza

OS-23 Wydanie pozwolenia na wytwarzanie odpadów powstających w związku z eksploatacją instalacji powyżj 1 Mg odpadów niebezpiecznych rocznie lub powyżej 5 tysięcy Mg odpadów innych niż niebezpieczne

OS-26 Wydanie zezwolenia na przetwarzanie odpadów

OS-29 Zgłoszenie eksploatacji instalacji, z której emisja nie wymaga pozwolenia, mogącej negatywnie oddziaływać na środowisko z uwagi na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza

OS-31 – Uzyskanie zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego w produkcji rolnej

OS-32 Udostępnianie informacji o środowisku i jego ochronie

OS-33 Wydanie pozwolenia zintegrowanego

OS-35 Wydanie decyzji zezwalającej na zbieranie odpadów

OS-37 Wydanie decyzji o dopuszczalnym poziomie hałasu do środowiska

OS-38 Wydanie zezwolenia do uczestnictwa we wspólnotowym systemie handlu uprawnieniami do emisji

OS-39 Uzyskanie wpisu do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości

OS-40 – Zezwolenie na opróżnianie zbiorników

 

 • OS-42 Wniosek o wydanie kserokopii deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi potwierdzonej za zgodność z oryginałem
 • Karta usługi OS-42
 • Wniosek OS-42-01

 

 

 

 • OS-46 Wniosek o wydanie zaświadczenia, że działka nie jest objęta uproszczonym planem urządzenia lasu lub decyzją, o której mowa w art.19 ust.3 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach
 • OS-46 Karta usługi
 • OS-46-01 Wniosek

 

 • OS-47 Zgłoszenie usunięcia drzew i krzewów stanowiących wywroty lub złomy
 • OS-47-01 Wniosek

 

 • OS-48 Wniosek o wydanie zaświadczenia o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia
 • OS-48-01 Wniosek

Komunikaty Urzędu Miasta

Czwartek

20.01.2022

Jakość powietrza

WCZK 2022.01.20

Kontakt

Urząd Miasta Mysłowice
ul. Powstańców 1, 41-400 Mysłowice
Telefon: (+48) 32 317 11 00
Fax: (+48) 32 222 25 65
E-mail: um@myslowice.pl

Formularz kontaktowy