» Aktualności » Informacja Przewodniczącego Rady Miasta Mysłowice dotycząca sesji poświęconej omówieniu Raportu o stanie miasta Mysłowice za 2021 r.
10 czerwca 2022

Informacja Przewodniczącego Rady Miasta Mysłowice dotycząca sesji poświęconej omówieniu Raportu o stanie miasta Mysłowice za 2021 r.

Na podstawie art. 28aa ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, Prezydent Miasta do dnia 31 maja 2022 roku przedstawia Radzie Miasta raport o stanie miasta.

Raport obejmuje podsumowanie działalności prezydenta w roku poprzednim, w szczególności realizację polityk, programów i strategii, uchwał rady miasta i budżetu obywatelskiego. Rada Miasta rozpatruje raport podczas sesji, na której podejmowana jest uchwała Rady Miasta w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium Prezydentowi Miasta. Raport rozpatrywany jest w pierwszej kolejności. Nad przedstawionym raportem o stanie miasta przeprowadza się debatę. W debacie nad raportem o stanie miasta mieszkańcy miasta mogą zabierać głos.

Rada Miasta Mysłowice będzie rozpatrywała Raport o stanie miasta na sesji, zaplanowanej na dzień 30 czerwca 2022 r. na godz. 15:00.

Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos, składa do Przewodniczącego Rady Miasta pisemne zgłoszenie, poparte podpisami co najmniej 50 osób.

Zgłoszenie składa się najpóźniej do dnia 29 czerwca 2022 r. Mieszkańcy są dopuszczani do głosu według kolejności otrzymania przez Przewodniczącego Rady Miasta zgłoszenia. Liczba mieszkańców, mogących zabrać głos w debacie wynosi 15, chyba że Rada Miasta postanowi o zwiększeniu tej liczby. Po zakończeniu debaty nad raportem o stanie miasta, Rada Miasta Mysłowice przeprowadzi głosowanie nad udzieleniem Prezydentowi Miasta wotum zaufania.

Kontakt

Urząd Miasta Mysłowice
ul. Powstańców 1, 41-400 Mysłowice
Telefon: (+48) 32 317 11 00
Fax: (+48) 32 222 25 65
E-mail: um@myslowice.pl

Formularz kontaktowy