ePUAPSEKAPSilesia

Aktualności

Drukuj Powiększ tekst (skrót: +) Pomniejsz tekst (skrót: -)
Sesja Rady Miasta
27 listopada 2019

Przewodniczący Rady Miasta zawiadamia, że 28 listopada 2019 r., o godz. 15.00 w sali sesyjnej Urzędu Miasta Mysłowice, Plac Wolności 5 odbędzie się sesja Rady Miasta Mysłowice.

..:: Transmisja na żywo ::..

Porządek obrad:

1. Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Przyjęcie protokołu z sesji Rady Miasta Mysłowice z dnia 26 września 2019 r.

3. Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem Miasta Mysłowice  (druk) (3605.45 KB), w tym podjęcie uchwały w sprawie:

 • zmiany „Wieloletniego programu gospodarowania zasobem mieszkaniowym miasta Mysłowice na lata 2017 - 2021” stanowiącego załącznik do Uchwały Nr XXVII/435/16 Rady Miasta Mysłowice z dnia 24 listopada 2016 r.  (nr 11) (120.44 KB).

4. Jakość świadczonych usług przez Urząd Miasta i jednostki podległe  (druk) (1991.18 KB), w tym podjęcie uchwały w sprawie:

 • przystąpienia do prac nad wdrożeniem normy PN - ISO 37 120:2015-03 Zrównoważony rozwój społeczny – Wskaźniki usług miejskich i jakości życia  (nr 15) (53.99 KB).

5. Restrukturyzacja zadłużenia Miasta Mysłowice  (druk) (31.61 KB),  (druk) (75.32 KB).

6. Rozpatrzenie projektów uchwał wnoszonych przez Prezydenta Miasta w sprawie:

 •   ustalenia na rok 2020 wysokości opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego przechowywanie na wyznaczonym parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od wykonania dyspozycji usunięcia pojazdu  (nr 2) (552.62 KB),
 • zmiany Uchwały Nr III/35/18 Rady Miasta Mysłowice z dnia 20 grudnia 2018 roku w sprawie stosowania bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów  (nr 3) (1017.75 KB),  (autopoprawka) (68.33 KB),
 • wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości położonej w Mysłowicach przy ulicy Ks. Norberta Bończyka na rzecz użytkownika wieczystego  (nr 5) (124.12 KB),
 • zmiany Uchwały Nr LIV/1018/14 Rady Miasta Mysłowice z dnia 24 kwietnia 2014 r. w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych  (nr 4) (2316.33 KB),  (autopoprawka) (39.19 KB),
 • zmiany Uchwały Nr VII/104/19 Rady Miasta Mysłowice z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na rok 2019 przeznaczonych na realizację zadań w Mysłowicach  (nr 7) (3795.96 KB),
 • Rocznego programu współpracy samorządu Miasta Mysłowice z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2020 r.  (nr 6) (2903.66 KB),
 • przyjęcia „Planu adaptacji Miasta Mysłowice do zmian klimatu do roku 2030”  (nr 8) (30653.94 KB),
 • wyrażenia opinii na rozłożenie na raty wierzytelności przysługującej Miejskiemu Zarządowi Gospodarki Komunalnej w Mysłowicach z tytułu korzystania z lokalu mieszkalnego położonego w Mysłowicach przy ul. Lompy  (nr 9) (282.21 KB),
 • wyrażenia opinii na umorzenie z urzędu wierzytelności przysługującej Miejskiemu Zarządowi Gospodarki Komunalnej w Mysłowicach z tytułu korzystania z lokalu mieszkalnego położonego w Mysłowicach przy ul. Brzezińskiej  (nr 10) (193.44 KB),
 • zmian budżetu i zmian w budżecie miasta Mysłowice na 2019 rok  (nr 12) (1335.53 KB),  (autopoprawka_1) (11050.57 KB),  (autopoprawka_2) (602.95 KB),
 • zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Mysłowice  (nr 13) (5796.68 KB),  (autopoprawka_1) (183.32 KB),  (autopoprawka_2) (643.19 KB).

7. Sprawozdanie z działalności Prezydenta Miasta w okresie między sesjami Rady Miasta  (druk) (2836.3 KB).

8. Informacja Skarbnika Miasta o zmianach w budżecie miasta  (druk) (1016.7 KB).

9. Sprawy bieżące Rady Miasta, w tym rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:

 • przystąpienia do opracowania programu polityki zdrowotnej w zakresie przeciwdziałania skutkom niepłodności poprzez dofinansowanie leczenia metodą zapłodnienia pozaustrojowego dla mieszkańców Mysłowic  (nr 1) (104.03 KB),
 • rozpatrzenia skargi Pani … na Dyrektora Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Mysłowicach  (nr 14) (27.54 KB).

10. Wnioski i oświadczenia Radnych.

11. Zamknięcie sesji.

System informacji o terenie miastaBudżet obywatelskiFundusze europejskieNGOKomunikaty dot. bezpieczeństwa