ePUAPSEKAPSilesia

Aktualności

Drukuj Powiększ tekst (skrót: +) Pomniejsz tekst (skrót: -)
Staże zagraniczne w Hiszpanii
8 kwietnia 2019

 

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mysłowicach podsumowało projekt pod nazwą „Dobre kwalifikacje kluczem do przyszłego sukcesu” w ramach konkursu - Mobilność osób uczących się i kadry w ramach kształcenia zawodowego. W projekcie wzięło udział 59 uczniów, kształcących się w zawodach: technik hotelarstwa, technik obsługi turystycznej, technik logistyk, technik elektryk i technik informatyk. Staże w Hiszpanii odbyły się w trzech grupach od 27 sierpnia do 23 listopada ubiegłego roku. W dwóch pierwszych turach po 24 osoby zaś w ostatniej 11. Obecnie trwa ostatni etap projektu, który zakończy się 28 września 2019 roku polegający na sporządzaniu raportów i sprawozdań, upowszechnianiu rezultatów projektu, a także przygotowaniu raportu końcowego i rozliczenie projektu. Hiszpańskim partnerem przy realizacji staży zawodowych była firma  M.E.P. Mobility European Projects Granada. Instytucja posiadająca duże doświadczenie w realizacji wielu tego typu inicjatyw i od lat zajmująca się organizacją praktyk zagranicznych dla uczniów i studentów w Hiszpanii. Do najważniejszych celów realizowanego projektu można zaliczyć:

 • doskonalenie i nabycie nowych praktycznych umiejętności zawodowych;

 • umożliwienie młodzieży skonfrontowania swojej wiedzy i umiejętności zawodowych z wymaganiami stawianymi przez zagranicznych pracodawców;

 • uzyskanie certyfikatów honorowanych w krajach UE;

 • podniesienie kompetencji osobistych i zawodowych absolwentów, które w przyszłości pozwolą im łatwiej znaleźć zatrudnienie w miejscu zamieszkania lub poza nim;

 • poznanie kultury Hiszpanii, poznanie jej historii i obyczajów;

 • wzmocnienie kreatywności, systematyczności, samodzielności, umiejętności nawiązywania pozytywnych relacji interpersonalnych przez stażystów, zmniejszenie ich lęków, obaw związanych z pobytem i pracą w innym kraju, poprawa umiejętności podejmowania samodzielnych decyzji i racjonalnych wyborów, a także pokonywania barier językowych;

 • poprawa umiejętności językowych, wzrost motywacji do doskonalenia języków obcych, zainteresowanie nauką nowego języka;

 • zwiększenie aktywności zawodowej młodzieży i uzyskanie przez nich lepszej tj. bardziej konkurencyjnej pozycji na rynku pracy poprzez zdobyte doświadczenia praktyczne,

 • podniesienie atrakcyjności CKZiU jako miejsca, w którym naukę łączy się z wyjazdami stażowymi jako nowoczesnym sposobem pogłębiania i zdobywania w praktyce wiedzy i umiejętności zawodowych;

 • podniesienie umiejętności pracowników Centrum w zakresie organizowania, zarządzania, rozliczania i rozpowszechniania działań projektowych;

 • podniesienie prestiżu miasta Mysłowice, jako miejsca wspierającego aktywne wejście beneficjentów w samodzielne życie zawodowe.

Podczas miesięcznych turnusów młodzież zdobywała wiedzę i umiejętności praktyczne w zakładach pracy zgodne z programami nauczania w poszczególnych zawodach. Dzięki odbytym stażom uczniowie uzyskali certyfikaty, podnieśli swoje kompetencje językowe i zawodowe, rozwinęli kompetencje społeczne m.in.: umiejętność rozwiązywania problemów w nietypowych i nowych dla siebie sytuacjach, zdolności organizacyjne i współpracy w grupie. Czterotygodniowy pobyt za granicą umożliwił również naszym stażystom lepsze poznanie siebie, wzmocnienie samodzielności oraz pogłębienie świadomości swoich mocnych stron. Był okazją do ćwiczenia w praktyce otwartości, akceptacji i tolerancji wobec osób i zjawisk w nowym środowisku i odmiennej kulturze. Dzięki zdobytemu doświadczeniu i nabytym umiejętnościom uczniowie CKZiU będą mogli skutecznie konkurować na europejskim rynku pracy.

System informacji o terenie miastaBudżet obywatelskiFundusze europejskieNGOKomunikaty dot. bezpieczeństwa