ePUAPSEKAPSilesia

Sesje Rady Miasta

Drukuj Powiększ tekst (skrót: +) Pomniejsz tekst (skrót: -)
Kadencja:
Wybierz miesiąc:
Sesja XXXVI
Data: 12 kwietnia 2017
Plik z porządkiem obrad: Załącznik (73.02 KB)

Przewodniczący Rady Miasta Mysłowice zawiadamia, że w dniu 12 kwietnia 2017 r. o godz. 16:00 w sali sesyjnej Urzędu Miasta odbędzie się nadzwyczajna sesja Rady Miasta.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad.

 2. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami w sprawie wejścia Miasta Mysłowice w skład tworzonego związku metropolitarnego w województwie śląskim  (nr 1) (80.38 KB).

 3. Zamknięcie sesji.

Sesja XXXVII
Data: 27 kwietnia 2017
Plik z porządkiem obrad: Załącznik (873.6 KB)

Przewodniczący Rady Miasta Mysłowice zawiadamia, że w dniu 27 kwietnia 2017 r. o godz. 14:00 w sali sesyjnej Urzędu Miasta odbędzie się zwyczajna sesja Rady Miasta.

Posiedzenie można śledzić na żywo na ITVM.pl

Porządek obrad:

1. Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Przyjęcie protokołów z sesji Rady Miasta Mysłowice w dniu 30 marca 2017 roku  (druk) (245.56 KB) oraz nadzwyczajnej sesji w dniu 12 kwietnia 2017 roku  (druk) (98.35 KB).

3. Informacja o stanie bezpieczeństwa sanitarnego w 2016 roku  (druk) (6592.22 KB).

4. Sprawozdanie z realizacji systemu Gospodarki Odpadami w Mieście Mysłowice  (druk) (206.01 KB).

5. Ocena zasobów pomocy społecznej  (druk) (1209.84 KB).

6. Rozpatrzenie projektów uchwał wnoszonych przez Prezydenta Miasta w sprawie:

 • woli przekształcenia Domu Dziennego Pobytu „Złota jesień” w Dzienny Dom „Senior +”w ramach realizacji Programu Wieloletniego „Senior +” na lata 2015 - 2020  (nr 12) (109.06 KB);
 • zmiany uchwały Nr XXX/476/17 Rady Miasta Mysłowice z dnia 26 stycznia 2017 r. w sprawie uchwalenia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Mysłowicach na rok 2017  (nr 13) (93.15 KB);
 • zmiany uchwały Nr LXXVIII/1138/10 Rady Miasta Mysłowice z dnia 30 września 2010 r. dot. Statutu Miejskiego Zarządu Gospodarki Komunalnej w Mysłowicach  (nr 14) (75.93 KB);
 • ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały Nr IV/14/14 Rady Miasta Mysłowice z dnia 22 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Stare Miasto i Piasek Południowy” w Mysłowicach  (nr 1) (4151.84 KB);
 • wyrażenia zgody na zawarcie na okres trzech lat kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości zabudowanej, położonej w Mysłowicach w rejonie ulicy Krótkiej  (nr 2) (58.77 KB);
 • wyrażenia zgody na zawarcie na okres trzech lat kolejnych umów dzierżawy nieruchomości niezabudowanej, położonej w Mysłowicach w rejonie ulicy Cegielnianej  (nr 3) (75.8 KB);
 • wyrażenia zgody na zawarcie na okres trzech lat kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości niezabudowanej, położonej w Mysłowicach w rejonie ulicy Murckowskiej  (nr 4) (68.25 KB);
 • wyrażenia zgody na zawarcie na okres trzech lat kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości zabudowanej, położonej w Mysłowicach w rejonie ulicy Krótkiej  (nr 5) (68.07 KB);
 • wyrażenia zgody na zawarcie na okres trzech lat kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości zabudowanej, położonej w Mysłowicach przy ulicy Gwarków  (nr 6) (99.33 KB);
 • wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, położonej w Mysłowicach przy ul. Sienkiewicza  (nr 7) (95.33 KB);
 • wyrażenia zgody na zawarcie na okres trzech lat kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości niezabudowanej, położonej w Mysłowicach w rejonie ulicy Laryskiej  (nr 8) (70.92 KB);
 • uchylenia Uchwały Rady Miasta Mysłowice Nr XXXIII/514/17 z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie objęcia nowych udziałów przez Gminę Miasto Mysłowice w spółce Śląskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o.o. z siedzibą w Mysłowicach poprzez podwyższenie kapitału zakładowego  (nr 9) (56.69 KB);
 • zmian budżetu i zmian w budżecie miasta Mysłowice na 2017 rok  (nr 10) (3071.64 KB);
 • zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Mysłowice  (nr 11) (5422.34 KB).

7. Informacja Prezydenta Miasta o pracy w okresie między sesjami Rady Miasta.

8. Informacja Skarbnika Miasta o zmianach w budżecie miasta.

9. Sprawy bieżące Rady Miasta.

10. Zapytania, wnioski, oświadczenia Radnych.

11. Zamknięcie sesji.

System informacji o terenie miastaBudżet obywatelskiFundusze europejskieDrogowa Trasa ŚrednicowaStrategia Rozwoju Miasta