ePUAPSEKAPSilesia

Sesje Rady Miasta

Drukuj Powiększ tekst (skrót: +) Pomniejsz tekst (skrót: -)
Kadencja:
Wybierz miesiąc:
Sesja XXXI
Data: 1 lutego 2017
Plik z porządkiem obrad: Załącznik (1138.09 KB)

Przewodniczący Rady Miasta Mysłowice zawiadamia, że w dniu 1 lutego 2017 r. o godz. 16:00 w sali sesyjnej Urzędu Miasta odbędzie się zwyczajna sesja Rady Miasta.

Porządek obrad:

1. Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Rozpatrzenie projektów uchwał wnoszonych przez Prezydenta Miasta w sprawie:

 • zatwierdzenie taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków dla Miasta Mysłowice przedłożonych przez Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Mysłowicach  (nr 2) (1591.11 KB);
 • podwyższenie kapitału zakładowego Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Mysłowicach oraz objęcia nowych udziałów przez Gminę Mysłowice  (nr 5) (62.61 KB);
 • korekty wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Mysłowicach na lata 2016 – 2020  (nr 1) (428.84 KB);
 • zmian budżetu i zmian w budżecie Miasta Mysłowice na 2017 rok  (nr 3) (2753.07 KB);
 • zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Mysłowice  (nr 4) (6147.71 KB).

Zamknięcie sesji.

Sesja XXXII
Data: 14 lutego 2017
Plik z porządkiem obrad: Załącznik (1267.33 KB)

Przewodniczący Rady Miasta Mysłowice zawiadamia, że w dniu 14 lutego 2017 r. o godz. 15:30 w sali sesyjnej Urzędu Miasta odbędzie się nadzwyczajna sesja Rady Miasta.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Rozpatrzenie projektów uchwał wnoszonych przez Prezydenta Miasta w sprawie:
 • zamiaru przekształcenia Przedszkola nr 7 z Oddziałami Integracyjnymi w Mysłowicach ul. Portowa 11a w Przedszkole Integracyjne w Mysłowicach ul. Portowa 11a  (nr 1) (57.19 KB),
 • zamiaru przeniesienia siedziby Szkoły Podstawowej nr 7 im. Kornela Makuszyńskiego w Mysłowicach ul. Stadionowa 2 do budynku Gimnazjum nr 2 im. Noblistów Polskich w Mysłowicach ul. Górnicza 4  (nr 2) (113.39 KB),
 • zamiaru przeniesienia siedziby Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 3 im. Kardynała Augusta Hlonda w Mysłowicach ul. Wielka Skotnica 84a i Technikum nr 3 im. Kardynała Augusta Hlonda w Mysłowicach ul. Wielka Skotnica 84a do budynku Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mysłowicach ul. Mikołowska 44  (nr 3) (75.13 KB),
 • projektu dostosowania sieci publicznych szkół podstawowych oraz gimnazjów prowadzonych przez Miasto Mysłowice do nowego ustroju szkolnego  (nr 4) (885.14 KB),
 • projektu dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych do nowego ustroju szkolnego  (nr 5) (341.81 KB),
 • zmiany Uchwały Nr XXVIII/462/16 Rady Miasta Mysłowice z dnia 22 grudnia 2016 r. w sprawie dotacji udzielanych publicznym i niepublicznym przedszkolom, szkołom i placówkom oświatowym oraz innym formom wychowania przedszkolnego prowadzonym przez osoby fizyczne i prawne  (nr 6) (106.87 KB).
 1. Zamknięcie sesji.

Sesja XXXIII
Data: 23 lutego 2017
Plik z porządkiem obrad: Załącznik (1844.05 KB)

Przewodniczący Rady Miasta Mysłowice zawiadamia, że w dniu 23 lutego 2017 r. o godz. 14:00 w sali sesyjnej Urzędu Miasta odbędzie się zwyczajna sesja Rady Miasta.

Posiedzenie można śledzić na żywo na ITVM.pl

Porządek obrad:

1.Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Przyjęcie protokołów z sesji Rady Miasta Mysłowice w dniu 26 stycznia 2017 roku oraz z nadzwyczajnej sesji Rady Miasta Mysłowice w dniu 1 lutego 2017 roku.

3. Informacja o stanie bezpieczeństwa i porządku w Mieście Mysłowice w 2016 roku.

4. Ocena stanu bezpieczeństwa przeciwpożarowego i zabezpieczenia przeciwpowodziowego Miasta Mysłowice.

5. Rozpatrzenie projektów uchwał wnoszonych przez Prezydenta Miasta w sprawie:

 • zmiany uchwały nr XXXV/646/12 z dnia 29 listopada 2012 roku w sprawie określenia zasad wynajmowania lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miasta Mysłowice  (nr 3) (218.38 KB),
 • określenia kryteriów drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego dzieci do przedszkoli prowadzonych przez Miasto Mysłowice  (nr 1) (70.77 KB),
 • ustalenia kryteriów rekrutacji do klas I publicznych szkół podstawowych, dla których Miasto Mysłowice jest organem prowadzącym  (nr 2) (58.84 KB),
 • przystąpienia Gminy Miasto Mysłowice do Stowarzyszenia Zdrowych Miast Polskich  (nr 20) (174.94 KB),
 • zmiany składu osobowego Rady Społecznej SP ZOZ Szpitala Nr 2 im. dr. T. Boczonia w Mysłowicach oraz zmiany Uchwały Nr V/36/15 Rady Miasta Mysłowice z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie powołania Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpital Nr 2 im. dr. T. Boczonia w Mysłowicach na okres 2015-2019  (nr 21) (51.37 KB),
 • wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie do zasobu gminnego nieruchomości przeznaczonych pod drogi publiczne  (nr 16) (94.84 KB),
 • wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości przeznaczonej na drogę publiczną  (nr 19) (139.13 KB),
 • wyrażenia zgody na zawarcie na okres trzech lat kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości zabudowanej, położonej w Mysłowicach w rejonie ulicy Murckowskiej  (nr 4) (182.47 KB),
 • wyrażenia zgody na zawarcie na okres trzech lat kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości niezabudowanej, położonej w Mysłowicach w rejonie ulicy Skośnej  (nr 5) (178.86 KB),
 • wyrażenia zgody na zawarcie na okres do dnia 31 grudnia 2018 roku kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości położonej w Mysłowicach przy ulicy Piaskowej  (nr 6) (219.5 KB),
 • wyrażenia zgody na zawarcie na okres trzech lat kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości zabudowanej, położonej w Mysłowicach przy ulicy Bohaterów Getta  (nr 7) (298.39 KB),
 • wyrażenia zgody na odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia na czas nieoznaczony umowy dzierżawy nieruchomości zabudowanej, położonej w Mysłowicach w rejonie ulicy Jabłoniowej  (nr 8) (195.19 KB),
 • wyrażenia zgody na odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia na czas nieoznaczony umowy dzierżawy nieruchomości zabudowanej, położonej w Mysłowicach w rejonie ulicy Jabłoniowej  (nr 9) (161.75 KB),
 • wyrażenia zgody na zawarcie na okres trzech lat kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości niezabudowanej, położonej w Mysłowicach w rejonie ulicy Niepodległości  (nr 10) (190.93 KB),
 • wyrażenia zgody na odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia na czas nieoznaczony umowy dzierżawy nieruchomości niezabudowanej, położonej w Mysłowicach w rejonie ulic Murckowska – Kornela Makuszyńskiego  (nr 11) (173.45 KB),
 • wyrażenia zgody na zawarcie na okres trzech lat kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości niezabudowanej, położonej w Mysłowicach w rejonie ulicy Anieli Krzywoń  (nr 12) (217.43 KB),
 • wyrażenia zgody na zawarcie na okres trzech lat kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości zabudowanej, położonej w Mysłowicach w rejonie ulicy Kolejowej  (nr 13) (219.13 KB),
 • wyrażenia zgody na zawarcie na okres trzech lat kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości niezabudowanej, położonej w Mysłowicach w rejonie ulicy Jana Kasprowicza  (nr 14) (283.27 KB),
 • wyrażenia zgody na odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia na czas nieoznaczony umowy dzierżawy nieruchomości zabudowanej, położonej w Mysłowicach w rejonie ulicy Podgórskiej  (nr 15) (193.97 KB),
 • zmiany uchwały o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Larysz”, „Krasowy” w Mysłowicach  (nr 17) (344.52 KB),
 • zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Mikołowska -Moniuszki-Kwiatowa w Mysłowicach  (nr 18) (879.19 KB),
 • odstąpienia od sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic Dolna - Hutnicza - Kubicy - Kopernika w Mysłowicach  (nr 22) (66.49 KB),
 • przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Bolina Północ w Mysłowicach  (nr 23) (125.86 KB),
 • zmian budżetu i zmian w budżecie Miasta Mysłowice na 2017 rok  (nr 24) (2492.92 KB),
 • zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Mysłowice  (nr 25) (3635.6 KB).

6. Informacja Prezydenta Miasta o pracy w okresie między sesjami Rady Miasta.

7. Informacja Skarbnika Miasta o zmianach w budżecie miasta.

8. Sprawy bieżące Rady Miasta, w tym rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie:

 • rozpatrzenia skargi Pani M. P. na działanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mysłowicach  (nr 26) (33.84 KB).

9. Zapytania, wnioski, oświadczenia Radnych.

10. Zamknięcie sesji.

System informacji o terenie miastaBudżet obywatelskiFundusze europejskieDrogowa Trasa ŚrednicowaStrategia Rozwoju Miasta