ePUAPSEKAPSilesia

Sesje Rady Miasta

Drukuj Powiększ tekst (skrót: +) Pomniejsz tekst (skrót: -)
Kadencja:
Wybierz miesiąc:
Sesja XL
Data: 29 czerwca 2017
Plik z porządkiem obrad: Załącznik (2015.57 KB)
Wynik głosowania: Załącznik (86.63 KB)

Przewodniczący Rady Miasta Mysłowice zawiadamia, że w dniu 29 czerwca 2017 r. o godz. 14:00 w sali sesyjnej Urzędu Miasta odbędzie się zwyczajna sesja Rady Miasta.

Posiedzenie można śledzić na żywo na ITVM.pl

Porządek obrad:

1. Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Przyjęcie protokołu z sesji Rady Miasta Mysłowice w dniu 25 maja 2017 roku  (druk) (168.61 KB).

3. Absolutorium dla Prezydenta Miasta z tytułu wykonania budżetu miasta za 2016 rok:

 • rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Mysłowice za 2016 rok,
 • rozpatrzenie sprawozdania finansowego Miasta Mysłowice za 2016 rok,
 • opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej o przedłożonym przez Prezydenta Miasta Mysłowice sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2016 rok,
 • rozpatrzenie informacji o stanie mienia Gminy Mysłowice za 2016 rok,
 • wniosek Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Mysłowice w sprawie udzielenia absolutorium Prezydentowi Miasta Mysłowice za 2016 rok,
 • opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie zaopiniowania wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Mysłowice.

4. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:

 • zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2016 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta Mysłowice za 2016 rok  (nr 5) (32.78 KB),
 • udzielenia absolutorium Prezydentowi Miasta Mysłowice za 2016 rok  (nr 6) (60.37 KB).

5. Raport ekonomiczno – finansowy SP ZOZ Szpitala Nr 2 w Mysłowicach  (druk) (619.59 KB) w tym rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie:

 • zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala nr 2 im. dr T. Boczonia w Mysłowicach za okres od dnia 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku  (nr 30) (1120.64 KB).

6. Rozpatrzenie projektów uchwał wnoszonych przez Prezydenta Miasta w sprawie:

 • zmiany Uchwały Nr XXXV/524/17 z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie podziału środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na rok 2017 przeznaczonych na realizację zadań w Mysłowicach  (nr 1) (109.83 KB),
 • przyjęcia programu polityki zdrowotnej pn. „Poznaj boreliozę – mysłowicki program badań profilaktycznych w kierunku rozpoznania boreliozy oraz edukacji zdrowotnej z zakresu chorób odkleszczowych  (nr 11) (1171.11 KB),
 • przyjęcia programu polityki zdrowotnej pn. „Wyprzedź grypę! – profilaktyczny program szczepień ochronnych przeciwko wirusowi grypy dla mieszkańców Mysłowic po 60 roku życia na lata 2017 - 2021  (nr 12) (1598.56 KB),
 • przyjęcia Statutu Młodzieżowej Rady Miasta Mysłowice  (nr 3) (502.93 KB),
 • zmiany Uchwały Nr XXVII/440/16 Rady Miasta Mysłowice z dnia 24 listopada 2016 r. w sprawie organizacji wspólnej obsługi przez Miejski Zespół Obsługi Placówek Oświatowych w Mysłowicach  (nr 2) (123.73 KB),
 • zmiany Uchwały Nr LVI/1063/14 Rady Miasta Mysłowice z dnia 26 czerwca 2014 r. w sprawie ustalenia Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Miasta Mysłowice  (nr 7) (95.07 KB),
 • przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Morgi w Mysłowicach  (nr 8) (199.74 KB),
 • odstąpienia od sporządzenia zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego  (nr 9) (80.22 KB),
 • przyjęcia regulaminu określającego zasady udzielania dotacji celowej na dofinansowanie osobom fizycznym kosztów inwestycji związanych ze zmianą systemu ogrzewania na ogrzewanie proekologiczne w lokalach i budynkach mieszkalnych na terenie Miasta Mysłowice – przedsięwzięć związanych z ochroną powietrza  (nr 10) (556.17 KB),
 • wyrażenia zgody na zawarcie na okres trzech lat kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości zabudowanej, położonej w Mysłowicach przy ulicy Mieczysława Jastruna  (nr 13) (121.76 KB),
 • wyrażenia zgody na zawarcie na okres trzech lat kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości niezabudowanej, położonej w Mysłowicach w rejonie ulicy Elizy Orzeszkowej  (nr 14) (90.4 KB),
 • wyrażenia zgody na zawarcie na okres trzech lat kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości zabudowanej, położonej w Mysłowicach w rejonie ulicy Słupeckiej  (nr 15) (77.61 KB),
 • wyrażenia zgody na zawarcie na okres trzech lat kolejnych umów dzierżaw nieruchomości zabudowanej, położonej w Mysłowicach przy ulicy Stanisława Wyspiańskiego  (nr 16) (116.92 KB),
 • zwolnienia z obowiązku zbycia w drodze przetargu nieruchomości położonej w Mysłowicach przy ul. Kokota na rzecz osoby, która dzierżawi nieruchomość na podstawie umowy zawartej co najmniej na 10 lat, a nieruchomość została zabudowana na podstawie zezwolenia na budowę  (nr 17) (102.98 KB),
 • wyrażenia zgody na przeniesienie udziału w prawie własności nieruchomości zabudowanej, położonej w Mysłowicach przy ul. Generała Jerzego Ziętka, na rzecz Mysłowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej za wynagrodzeniem  (nr 18) (181.04 KB),
 • uchylenia Uchwały Rady Miasta Mysłowice Nr V/49/15 z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Mysłowice, położonej przy ul. Sienkiewicza, na nieruchomość zabudowaną stanowiącą własność osoby fizycznej, położoną przy ul. Polnej  (nr 19) (127.78 KB),
 • wyrażenia zgody na zawarcie na okres trzech lat kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości niezabudowanej, położonej w Mysłowicach w rejonie ulicy Długiej  (nr 20) (82.44 KB),
 • wyrażenia zgody na zawarcie na okres trzech lat kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości zabudowanej, położonej w Mysłowicach w rejonie ulicy Krótkiej  (nr 21) (71.97 KB),
 • wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej przy ulicy Gen. Jerzego Ziętka w Mysłowicach  (nr 22) (132.95 KB),
 • wyrażenia zgody na zawarcie na okres trzech lat kolejnych umów dzierżaw nieruchomości zabudowanych, położonych w Mysłowicach w rejonie ulicy Krótkiej  (nr 23) (79.02 KB),
 • wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, położonej w Mysłowicach w rejonie ulic: Kosztowskiej i Jurija Gagarina  (nr 24) (105.55 KB),
 • wyrażenia zgody na zawarcie na okres trzech lat kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości zabudowanej, położonej w Mysłowicach w rejonie ulic Obrzeżna Zachodnia - Stokrotek  (nr 25) (107.35 KB),
 • wyrażenia zgody na zawarcie na okres trzech lat kolejnych umów dzierżaw nieruchomości zabudowanych, położonych w Mysłowicach w rejonie ulicy Laryskiej  (nr 26) (87.97 KB),
 • wyrażenia zgody na zawarcie na okres trzech lat kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości zabudowanej, położonej w Mysłowicach w rejonie ulicy Laryskiej  (nr 27) (105.01 KB),
 • wyrażenia zgody na zawarcie na okres trzech lat kolejnych umów dzierżaw nieruchomości zabudowanej, położonej w Mysłowicach przy ul. Stawowej  (nr 28) (110.42 KB),
 • wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy Mysłowice prawa własności nieruchomości stanowiącej obecnie własność Skarbu Państwa, położonej w Mysłowicach znajdującej się w pasie drogowym ulicy Fabrycznej, stanowiącej drogę gminną  (nr 29) (140.75 KB),
 • zmiany Uchwały Nr XXXIX/588/17 Rady Miasta Mysłowice z dnia 25 maja 2017 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania terminów spłaty lub rozkładania na raty płatności należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Miastu Mysłowice lub jego jednostkom budżetowym, zakładom budżetowym i instytucjom kultury, wskazania organów lub osób uprawnionych do udzielania tych ulg  (nr 31) (76.24 KB),
 • zmian budżetu i zmian w budżecie Miasta Mysłowice na 2017 rok  (nr 32) (9495.17 KB),
 • zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Mysłowice  (nr 33) (6453.54 KB).

7. Informacja Prezydenta Miasta o pracy w okresie między sesjami Rady Miasta.

8. Informacja Skarbnika Miasta o zmianach w budżecie miasta.

9. Sprawy bieżące Rady Miasta w tym rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie:

 • zmiany Uchwały Nr III/11/14 Rady Miasta Mysłowice z dnia 11 grudnia 2014 roku w sprawie ustalenia składów osobowych Komisji stałych i doraźnych Rady Miasta Mysłowice  (nr 4) (31.01 KB),
 • zatwierdzenie planu pracy Komisji Rewizyjnej na II półrocze 2017 roku.

10. Zapytania, wnioski, oświadczenia Radnych.

11. Zamknięcie sesji.

System informacji o terenie miastaBudżet obywatelskiFundusze europejskieNGOKomunikaty dot. bezpieczeństwa