ePUAPSEKAPSilesia

Sesje Rady Miasta

Drukuj Powiększ tekst (skrót: +) Pomniejsz tekst (skrót: -)
Kadencja:
Wybierz miesiąc:
Sesja XLII
Data: 28 września 2017
Plik z porządkiem obrad: Załącznik (200.92 KB)
Wynik głosowania: Załącznik (145.41 KB)

Przewodniczący Rady Miasta Mysłowice zawiadamia, że w dniu 28 września 2017 r. o godz. 14:00 w sali sesyjnej Urzędu Miasta odbędzie się zwyczajna sesja Rady Miasta.

Posiedzenie można śledzić na żywo na ITVM.pl

Porządek obrad:

1. Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Przyjęcie protokołu z sesji Rady Miasta Mysłowice z dnia 31 sierpnia 2017 roku.

3. Złożenie Ślubowania na radnego przez Pana Rudolfa Hodalskiego.

4. Informacja z wykonania Budżetu Miasta za I półrocze 2017 roku.

5. Rozpatrzenie projektów uchwał wnoszonych przez Prezydenta Miasta w sprawie:

 • nadania nazwy rondu w ulicy Obrzeżnej Północnej na terenie miasta Mysłowice Rondo Mysłowickich Olimpijczyków  (nr 1) (81.6 KB);
 • ustalenia na rok 2018 wysokości opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego przechowywanie na wyznaczonym parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od wykonania dyspozycji usunięcia pojazdu  (nr 2) (109.09 KB)
 • uchwalenia aktualizacji Miejskiego Programu Rewitalizacji Miasta Mysłowice na lata  2016 - 2020+  (nr 3) (6985.62 KB);
 • określenia zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów i akcji przez Prezydenta Miasta Mysłowice  (nr 5) (131.37 KB);
 • nadania statutu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Ośrodkowi Rehabilitacyjno - Opiekuńczemu w Mysłowicach  (nr 6) (794.62 KB);
 • zmiany Uchwały Nr XXXV/524/17 z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na rok 2017 przeznaczonych na realizację zadań w Mysłowicach  (nr 15) (134.25 KB);
 • wyrażenia zgody na sprzedaż udziału w prawie własności nieruchomości zabudowanej, położonej w Mysłowicach przy ul. Kilińskiego 2  (nr 7) (104.52 KB);
 • zwolnienia z obowiązku zbycia w drodze przetargu nieruchomości położonych w Mysłowicach przy ul. Kaczej na rzecz osoby, która dzierżawi nieruchomość nieprzerwanie przez okres co najmniej 10 lat, a nieruchomość została zabudowana na podstawie zezwolenia na budowę  (nr 8) (165.23 KB);
 • wyrażenia zgody na zawarcie na okres do dnia 31 października 2020 roku kolejnych umów dzierżaw nieruchomości zabudowanych, położonych w Mysłowicach w rejonie ulicy Krótkiej  (nr 9) (66.4 KB);
 • wyrażenia zgody na odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia na okres do dnia 1 czerwca 2022 roku kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości zabudowanej, położonej w Mysłowicach  przy ulicy Jaworowej  (nr 10) (97.33 KB);
 • wyrażenia zgody na odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia na czas nieoznaczony kolejnych umów dzierżaw nieruchomości zabudowanej, położonej w Mysłowicach w rejonie ulicy Wielka Skotnica  (nr 11) (123.54 KB);
 • wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, położonej w Mysłowicach  przy ul. Chrzanowskiej  (nr 12) (111.88 KB);
 • wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych położonych przy ulicy Chrzanowskiej w Mysłowicach  (nr 13) (103.8 KB);
 • wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej przy ulicy Rzemieślniczej w Mysłowicach  (nr 14) (107.61 KB);
 • zmian budżetu i zmian w budżecie miasta Mysłowice na 2017 rok  (nr 17) (22902.32 KB);
 • zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Mysłowice  (nr 18) (13954.74 KB);
 • emisji obligacji oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu  (nr 19) (122.56 KB);
 • zmiany Uchwały nr XVIII/290/11 Rady Miasta Mysłowice z dnia 29 września 2011 r. w sprawie: emisji obligacji oraz zasad ich zbywania i wykupu  (nr 20) (67.63 KB);
 • zmiany Uchwały nr XLVIII/901/13 Rady Miasta Mysłowice z dnia 18 listopada 2013 r. w sprawie emisji obligacji oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu  (nr 21) (72.63 KB);
 • udzielenia dotacji celowej z budżetu Miasta Mysłowice  z przeznaczeniem na realizowane w 2017 roku prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach, wpisanych do rejestru zabytków, położonych na obszarze Miasta Mysłowice  (nr 4) (72.67 KB).

6. Informacja Prezydenta Miasta o pracy w okresie między sesjami Rady Miasta.

7. Informacja Skarbnika Miasta o zmianach w budżecie miasta.

8. Sprawy bieżące Rady Miasta, w tym rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie:

 • zmiany Uchwały Nr III/11/14 Rady Miasta Mysłowice z dnia 11 grudnia 2014 roku w sprawie ustalenia składów osobowych Komisji stałych i doraźnych Miasta Mysłowice  (nr 16) (35.58 KB).

9. Zapytania, wnioski, oświadczenia Radnych.

10. Zamknięcie sesji.

System informacji o terenie miastaBudżet obywatelskiFundusze europejskieNGOKomunikaty dot. bezpieczeństwa