ePUAPSEKAPSilesia

Sesje Rady Miasta

Drukuj Powiększ tekst (skrót: +) Pomniejsz tekst (skrót: -)
Kadencja:
Wybierz miesiąc:
Sesja XXIII
Data: 30 czerwca 2016
Plik z porządkiem obrad: Załącznik (1934.18 KB)

Przewodniczący Rady Miasta Mysłowice zawiadamia, że w dniu 30 czerwca 2016 r. o godz. 14:00 w sali sesyjnej Urzędu Miasta odbędzie się zwyczajna sesja Rady Miasta.

Posiedzenie można śledzić na żywo na ITVM.pl

Porządek obrad:

1. Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Przyjęcie protokołu z sesji Rady Miasta Mysłowice w dniu 25 maja 2016 roku  (projekt) (199.98 KB).

3. Absolutorium dla Prezydenta Miasta z tytułu wykonania budżetu miasta za 2015 rok:

 • rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Mysłowice za 2015 rok,
 • rozpatrzenie sprawozdania finansowego Miasta Mysłowice za 2015 rok,
 • opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej o przedłożonym przez Prezydenta Miasta Mysłowice sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2015 rok  (druk) (1364.87 KB),
 • rozpatrzenie informacji o stanie mienia Gminy Mysłowice za 2015 rok,
 • wniosek Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Mysłowice w sprawie udzielenia absolutorium Prezydentowi Miasta Mysłowice za 2015 rok  (druk) (450.48 KB),
 • opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie zaopiniowania wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Mysłowice.

4. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:

 • zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2015 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta Mysłowice za 2015 rok  (nr 4) (34.5 KB),
 • udzielenia absolutorium Prezydentowi Miasta Mysłowice za 2015 rok  (nr 5) (62.98 KB).

5. Sprawozdanie z realizacji „Miejskiego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2012 - 2015” za 2015 rok  (druk) (1179.58 KB).

6. Rozpatrzenie projektów uchwał wnoszonych przez Prezydenta Miasta w sprawie:

 • wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie do zasobu gminnego nieruchomości przeznaczonych pod drogi publiczne  (nr 1) (531.05 KB),
 • ustalenia zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego, zasad udzielania i rozmiaru zniżek dla nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze oraz tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli szkół nie wymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela  (nr 2) (304.99 KB),
 • przyjęcia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzenia wynikających ze stosunku pracy  (nr 3) (724.02 KB),
 • określenia szczegółowych zasad i trybu przyznawania nagród i wyróżnień za wybitne osiągnięcia sportowe  (nr 6) (204.38 KB),
 • zaopiniowania propozycji Planu Aglomeracji Sosnowiec  (nr 7) (5198.36 KB),
 • zaopiniowania propozycji Planu Aglomeracji Jaworzno  (nr 8) (1844.38 KB),
 • przyjęcia regulaminu określającego zasady udzielania dotacji celowej dla inwestycji z zakresu usuwania azbestu przy udziale środków własnych z budżetu Miasta Mysłowice  (nr 9) (344.2 KB),
 • ogłoszenia tekstu jednolitego Uchwały Nr X/139/11 Rady Miasta Mysłowice z dnia 28 kwietnia 2011 r. w sprawie ustalenia statutu Żłobka Miejskiego w Mysłowicach  (nr 10) (418.19 KB),
 • zmiany Uchwały Nr XX/296/16 z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w Warszawie na rok 2016 przeznaczonych na realizację zadań w Mysłowicach  (nr 11) (188.61 KB),
 • ogłoszenia tekstu jednolitego Uchwały Nr XLIII/812/13 Rady Miasta Mysłowice z dnia 27 czerwca 2013 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za pobyt dziecka w Żłobku Miejskim w Mysłowicach  (nr 12) (282.8 KB),
 • zmiany Uchwały Nr LXI/960/09 Rady Miasta Mysłowice z dnia 31 grudnia 2009 r. w sprawie przyjęcia programu działań na rzecz osób niepełnosprawnych na lata 2010 - 2020 „Mysłowice miastem równych szans dla osób niepełnosprawnych”  (nr 20) (184.83 KB),
 • wyrażenia zgody na zawarcie na okres trzech lat kolejnych umów dzierżaw nieruchomości zabudowanych położonych w Mysłowicach przy ulicy Karola Miarki  (nr 13) (98.05 KB),
 • wyrażenia zgody na odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia na czas nieoznaczony umowy dzierżawy nieruchomości niezabudowanej położonej w Mysłowicach przy ulicy ks. Norberta Bończyka  (nr 14) (99.7 KB),
 • wyrażenia zgody na odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia na czas nieoznaczony umowy dzierżawy nieruchomości niezabudowanej, położonej w Mysłowicach w rejonie ulicy Partyzantów  (nr 15) (86.36 KB),
 • wyrażenia zgody na oddanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości zabudowanej, położonej w Mysłowicach przy ul. Stalmacha
 • wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych położonych przy ul. Górniczej w Mysłowicach  (nr 17) (92.89 KB),
 • wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy Mysłowice nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w Mysłowicach przy ulicy Brzezińskiej 48, zabudowanej wielorodzinnym budynkiem mieszkalnym, pozostającej w użytkowaniu wieczystym Gminy Mysłowice  (nr 18) (149.55 KB),
 • zmian budżetu i zmian w budżecie Miasta Mysłowice na 2016 rok  (nr 21) (2692.98 KB) -  autopoprawka (2492.12 KB),
 • zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Mysłowice  (nr 22) (3414.73 KB) -  autopoprawka (773.61 KB).

7. Informacja Prezydenta Miasta o pracy w okresie między sesjami Rady Miasta.

8. Informacja Skarbnika Miasta o zmianach w budżecie miasta.

9. Sprawy bieżące Rady Miasta, w tym:

 • Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie:zasad przyznawania diet radnym Rady Miasta Mysłowice i Przewodniczącym Zarządu jednostek pomocniczych Miasta Mysłowice  (nr 19) (163.36 KB),
 • Zatwierdzenie planu pracy Komisji Rewizyjnej na II półrocze 2016 roku  (plan) (585.54 KB)

10. Zapytania, wnioski, oświadczenia Radnych.

11. Zamknięcie sesji.

System informacji o terenie miastaBudżet obywatelskiFundusze europejskieDrogowa Trasa ŚrednicowaStrategia Rozwoju Miasta