ePUAPSEKAPSilesia

Sesje Rady Miasta

Drukuj Powiększ tekst (skrót: +) Pomniejsz tekst (skrót: -)
Kadencja:
Wybierz miesiąc:
Sesja XXVII
Data: 24 listopada 2016
Plik z porządkiem obrad: Załącznik (1816.32 KB)
Wynik głosowania: Załącznik (69.68 KB)

Przewodniczący Rady Miasta Mysłowice zawiadamia, że w dniu 24 listopada 2016 r. o godz. 14:00 w sali sesyjnej Urzędu Miasta odbędzie się zwyczajna sesja Rady Miasta.

Posiedzenie można śledzić na żywo na ITVM.pl

Porządek obrad:

1. Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Przyjęcie protokołu z sesji Rady Miasta Mysłowice w dniu 27 października 2016 roku  (projekt) (244.76 KB).

3. Gospodarowanie zasobem mieszkaniowym Miasta Mysłowice  (druk) (9973.46 KB).

4. Rozpatrzenie projektów uchwał wnoszonych przez Prezydenta Miasta w sprawie:

 • wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Miasta Mysłowice na lata 2017-2021  (nr 19) (960.72 KB)  autopoprawka (50.72 KB),
 • zmiany Uchwały Nr XXXV/646/12 z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie określenia zasad wynajmowania lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy Miasta Mysłowice  (nr 1) (136.31 KB),
 • pokrywania kosztów utrzymania dodatkowych etatów w rewirach dzielnicowych Komendy Miejskiej Policji w Mysłowicach  (nr 2) (74.19 KB),
 • nadania statutu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Szpitalowi Nr 2 im. dr. Tadeusza Boczonia w Mysłowicach  (nr 3) (576.27 KB),
 • ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały Nr LIV/1018/14 Rady Miasta Mysłowice z dnia 24 kwietnia 2014 r. w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych  ( nr 14) (368.16 KB),
 • Programu współpracy samorządu Miasta Mysłowice z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2017 r.  (nr 4) (589.26 KB),
 • miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Rondo Piastów Śląskich w Mysłowicach  (nr 5) (441.31 KB),
 • wyrażenia zgody na odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia na czas nieoznaczony umowy dzierżawy nieruchomości niezabudowanej, położonej w Mysłowicach w rejonie ulicy Długiej  (nr 9) (87.59 KB),
 • wyrażenia zgody na odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia na czas nieoznaczony umowy dzierżawy nieruchomości zabudowanej, położonej w Mysłowicach w rejonie ulicy Jabłoniowej  (nr 10) (85.61 KB),
 • wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, położonej w Mysłowicach u zbiegu ul. Przybosia i Zapolskiej (nr 11),
 • wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych, położonych w Mysłowicach w rejonie ulic: Franciszka Kościelniaka i PCK  (nr 12) (189.26 KB),
 • wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy Mysłowice prawa własności nieruchomości stanowiącej obecnie własność Skarbu Państwa, położonej w Mysłowicach znajdującej się w liniach rozgraniczających pas drogowy ulicy Huta Rozalii, stanowiącej drogę gminną, pozostającej w użytkowaniu wieczystym Gminy Mysłowice  (nr 13) (122.29 KB),
 • wyrażenia zgody na zawarcie na okres do dnia 30 września 2019 roku kolejnych umów dzierżaw nieruchomości zabudowanych położonych w Mysłowicach przy ulicy Karola Miarki  (nr 15) (118.43 KB),
 • określenia wzorów formularzy na podatek od nieruchomości  (nr 6) (817.54 KB),
 • określenia wzorów formularzy na podatek rolny  (nr 7) (755.04 KB),
 • określenia wzorów formularzy na podatek leśny  (nr 8) (525.17 KB),
 • zmian budżetu i zmian w budżecie miasta Mysłowice na 2016 rok  (nr 17) (1358.23 KB),
 • zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Mysłowice  (nr 18) (3535.6 KB).

5. Informacja Prezydenta Miasta o pracy w okresie między sesjami Rady Miasta.

6. Informacja Skarbnika Miasta o zmianach w budżecie miasta.

7. Sprawy bieżące Rady Miasta w tym rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie:

 • rozpatrzenia skargi Pana H.R. na działanie Miejskiego Rzecznika Konsumentów w Mysłowicach  (nr 16) (44.88 KB).

7. Zapytania, wnioski, oświadczenia Radnych.

8. Zamknięcie sesji.

System informacji o terenie miastaBudżet obywatelskiFundusze europejskieDrogowa Trasa ŚrednicowaStrategia Rozwoju Miasta