ePUAPSEKAPSilesia

Sesje Rady Miasta

Drukuj Powiększ tekst (skrót: +) Pomniejsz tekst (skrót: -)
Kadencja:
Wybierz miesiąc:
Sesja XXIV
Data: 1 września 2016
Plik z porządkiem obrad: Załącznik (1974.79 KB)

Przewodniczący Rady Miasta Mysłowice zawiadamia, że w dniu 1 września 2016 r. o godz. 14:00 w sali sesyjnej Urzędu Miasta odbędzie się zwyczajna sesja Rady Miasta.

Posiedzenie można śledzić na żywo na ITVM.pl

Porządek obrad:

1. Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Przyjęcie protokołu z sesji Rady Miasta Mysłowice w dniu 30 czerwca 2016 roku  (druk) (235.39 KB).

3. Stopień zaawansowania prac nad pozyskiwaniem środków zewnętrznych  (druk) (833.42 KB).

4. Rozpatrzenie projektów uchwał wnoszonych przez Prezydenta Miasta w sprawie:

 • wyrażenia zgody na zawarcie umowy partnerskiej pomiędzy gminami: Mysłowice, Kozy, Porąbka (gminy z województwa śląskiego); Jabłonna, Wysokie, Niedrzwica Duża (gminy z województwa lubelskiego); Wojnicz, Ryglice, Iwkowa (gminy z województwa małopolskiego) na rzecz wspólnej realizacji projektu pn.: „Akcelerator e-Administracji”  (nr 11) (83.09 KB),
 • zmiany Uchwały Nr VI/69/15 Rady Miasta Mysłowice z dnia 26 lutego 2015 r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie miasta Mysłowice  (nr 1) (82.7 KB),
 • określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości  (nr 2) (296.39 KB),
 • określenia warunków i trybu składania deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za pomocą środków komunikacji elektronicznej  (nr 7) (3059.88 KB),
 • zmiany uchwały nr LXVI/1002/10 Rady Miasta Mysłowice z dnia 25 lutego 2010 r. w sprawie wymagań jakie powinni spesłniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na świadczenia niektórych usług komunalnych  (nr 22) (87.42 KB),
 • zaproszenia nieokreślonej imiennie rodziny pochodzenia polskiego do osiedlenia się na terenie Miasta Mysłowice  (nr 8) (69.78 KB),
 • zmiany Uchwały Nr XXIII/360/16 Rady Miasta Mysłowice z dnia 30.06.2016 r. w sprawie przyjęcia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzenia wynikających ze stosunku pracy  (nr 3) (69.46 KB),
 • zmiany Uchwały Nr XLVII/891/13 Rady Miasta Mysłowice z dnia 31 października 2013 r. w sprawie określenia jednostek budżetowych gromadzących na wydzielonym rachunku bankowym dochody, źródeł tych dochodów i ich przeznaczenia oraz sposobu i trybu sporządzania planu finansowego dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku i wydatków nimi finansowanych, dokonywania zmian w tym planie oraz ich zatwierdzania  (nr 9) (113.46 KB),
 • zamiaru przeniesienia siedziby Młodzieżowego Domu Kultury w Mysłowicach ul. Powstańców 6 do budynku II Liceum Ogólnokształcącego im. Powstańców Śląskich w Mysłowicach ul. Mikołowska 3  (nr 10) (71.65 KB),
 • ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych działających na terenie miasta Mysłowice  (nr 6) (108.83 KB),
 • przystąpienia Gminy Miasta Mysłowice do realizacji projektu „Żyć sprawniej” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa IX Włączenie Społeczne, Działanie 9.2 Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałanie 9.2.5 Rozwój usług społecznych  (nr 12) (90.3 KB),
 • zmiany Uchwały nr XVIII/258/11 Rady Miasta Mysłowice z dnia 29 września 2011 r. w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2011 – 2020  (nr 13) (306.54 KB),
 • wyrażenia zgody na odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia na czas nieoznaczony umowy dzierżawy nieruchomości zabudowanej, położonej w Mysłowicach w rejonie ulicy Chrzanowskiej  (nr 14) (97.38 KB),
 • wyrażenia zgody na odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia na czas nieoznaczony umowy dzierżawy nieruchomości niezabudowanej, położonej w Mysłowicach w rejonie ulicy Ks. Norberta Bończyka  (nr 15) (93.31 KB),
 • wyrażenia zgody na odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia na czas nieoznaczony umowy dzierżawy nieruchomości niezabudowanej, położonej w Mysłowicach w rejonie ulicy Uroczej  (nr 16) (69.79 KB),
 • wyrażenia zgody na odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia na czas nieoznaczony kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości zabudowanej położonej w Mysłowicach przy ulicy Bytomskiej  (nr 17) (97.54 KB),
 • wyrażenia zgody na odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia na okres od dnia 1 grudnia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości zabudowanej położonej w Mysłowicach w rejonie ulicy Feliksa Nowowiejskiego  (nr 18) (119.82 KB),
 • wyrażenia zgody na zawarcie na okres trzech lat kolejnych umów dzierżaw nieruchomości zabudowanych położonych w Mysłowicach przy ulicy Karola Miarki  (nr 19) (104.52 KB),
 • wyrażenia zgody na odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia na czas nieoznaczony umowy dzierżawy nieruchomości zabudowanej, położonej w Mysłowicach w rejonie ulicy Portowej  (nr 20) (82.64 KB),
 • wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości zabudowanej, położonej w Mysłowicach przy ul. Generała Jerzego Ziętka  (nr 21) (98.2 KB),
 • zmian budżetu i zmian w budżecie Miasta Mysłowice na 2016 rok  (nr 23) (1624.22 KB),
 • zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Mysłowice  (nr 24) (1522.75 KB).

5. Informacja Prezydenta Miasta o pracy w okresie między sesjami Rady Miasta.

6. Informacja Skarbnika Miasta o zmianach w budżecie miasta.

7. Sprawy bieżące Rady Miasta, w tym rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:

 • zmiany Uchwały Nr XXIII/377/16 Rady Miasta Mysłowice z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie zasad przyznawania diet radnym Rady Miasta Mysłowice i Przewodniczącym Zarządu jednostek pomocniczych Miasta Mysłowice  (nr 4) (61.04 KB),
 • zmiany Uchwały Nr III/11/14 Rady Miasta Mysłowice z dnia 11 grudnia 2014 r. w sprawie ustalenia składów osobowych Komisji stałych i doraźnych Rady Miasta Mysłowice  (nr 5) (31.67 KB).

8. Zapytania, wnioski, oświadczenia Radnych.

9. Zamknięcie sesji.

System informacji o terenie miastaBudżet obywatelskiFundusze europejskieDrogowa Trasa ŚrednicowaStrategia Rozwoju Miasta