ePUAPSEKAPSilesia

Sesje Rady Miasta

Drukuj Powiększ tekst (skrót: +) Pomniejsz tekst (skrót: -)
Kadencja:
Wybierz miesiąc:
Sesja XXXIV
Data: 9 marca 2017
Plik z porządkiem obrad: Załącznik (286.64 KB)

Przewodniczący Rady Miasta Mysłowice zawiadamia, że w dniu 9 marca 2017 r. o godz. 15:00 w sali sesyjnej Urzędu Miasta odbędzie się nadzwyczajna sesja Rady Miasta.

Porządek obrad:

1. Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Rozpatrzenie projektów uchwał wnoszonych przez Prezydenta Miasta w sprawie:

 • zmian budżetu i zmian w budżecie Miasta Mysłowice na 2017 rok  (nr1) (154.71 KB);
 • zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Mysłowice  (nr 2) (639.04 KB);
 • udzielenia poręczenia za zobowiązania Śląskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. z tytułu kredytu na zakup budynku „Bauverein” w Mysłowicach  (nr 3) (68.98 KB).

4. Zamknięcie sesji.

Sesja XXXV
Data: 30 marca 2017
Plik z porządkiem obrad: Załącznik (1914 KB)

Przewodniczący Rady Miasta Mysłowice zawiadamia, że w dniu 30 marca 2017 r. o godz. 14:00 w sali sesyjnej Urzędu Miasta odbędzie się zwyczajna sesja Rady Miasta.

Posiedzenie można śledzić na żywo na ITVM.pl

Porządek obrad:

1. Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Przyjęcie protokołów z sesji Rady Miasta Mysłowice w dniu 14 lutego 2017 roku  (druk) (123.16 KB), 23 lutego 2017 roku  (druk) (223.95 KB) oraz 9 marca 2017 roku  (druk) (119.31 KB).

3. Sprawozdanie z realizacji Programu Ochrony Środowiska dla Miasta Mysłowice na lata 2014 – 2017 z perspektywą do roku 2021  (druk) (1380.71 KB).

4. Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej i jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w Mysłowicach za 2016 rok, w tym rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:

 • przyjęcia sprawozdania z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej i jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w Mysłowicach za rok 2016  (nr 27) (5891.15 KB);
 • przyjęcia sprawozdania z realizacji Gminnego Programu Wspierania Rodziny za rok 2016  (nr 29) (252.99 KB);
 • przyjęcia sprawozdania z realizacji Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej za rok 2016  (nr 30) (474.62 KB).

5. Sprawozdanie z realizacji Miejskiego Programu Profilaktyki i Przeciwdziałania Alkoholizmowi za rok 2016  (druk) (1747.26 KB).

6. Raport z realizacji Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii za rok 2016.

7. Rozpatrzenie projektów uchwał wnoszonych przez Prezydenta Miasta w sprawie:

 • ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych działających na terenie miasta Mysłowice  (nr 3) (148.18 KB);
 • zmiany Uchwały nr XXVI/459/12 Rady Miasta Mysłowice z dnia 26 kwietnia 2012 r. w sprawie nadania statutu Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Mysłowicach  (nr 4) (79.38 KB);
 • podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na rok 2017 przeznaczonych na realizację zadań w Mysłowicach  (nr 28) (107.06 KB);
 • ustalenia kryteriów w postępowaniu rekrutacyjnym do Młodzieżowego Domu Kultury w Mysłowicach  (nr 1) (98.47 KB);
 • przekształcenia Przedszkola nr 7 z Oddziałami Integracyjnymi w Mysłowicach, ul. Portowa 11a w Przedszkole Integracyjne w Mysłowicach, ul. Portowa 11a  (nr 5) (50.77 KB);
 • określenia regulaminu otwartego konkursu ofert oraz kryteriów wyboru ofert na zapewnienie możliwości korzystania z wychowania przedszkolnego w niepublicznych przedszkolach  (nr 6) (210.43 KB);
 • przeniesienia siedziby Szkoły Podstawowej nr 7 im. Kornela Makuszyńskiego w Mysłowicach, ul. Stadionowa 2 do budynku Gimnazjum nr 2 im. Noblistów Polskich w Mysłowicach, ul. Górnicza 4  (nr 10) (54.22 KB);
 • dostosowania sieci publicznych szkół podstawowych oraz gimnazjów prowadzonych przez Miasto Mysłowice do nowego ustroju szkolnego  (nr 11) (644.29 KB);
 • przeniesienia siedzib Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 3 im. Kardynała Augusta Hlonda w Mysłowicach ul. Wielka Skotnica 84a i Technikum nr 3 im. Kardynała Augusta Hlonda w Mysłowicach ul. Wielka Skotnica 84a do budynku zajmowanego przez Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mysłowicach przy ul. Mikołowskiej  (nr 12) (73.45 KB);
 • dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych do nowego ustroju szkolnego wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe oraz ustalenia sieci szkół ponadpodstawowych i specjalnych, na okres od dnia 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r.  (nr 13) (193.78 KB);
 • zmiany uchwały Nr XI/155/15 Rady Miasta Mysłowice z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie określenia trybu powołania członków oraz organizacji i trybu działania Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Mysłowicach  (nr 2) (66.86 KB);
 • udzielenia dotacji celowej z budżetu Miasta Mysłowice z przeznaczeniem na realizowane w 2017 roku prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach, wpisanych do rejestru zabytków, położonych na obszarze Miasta Mysłowice  (nr 7) (219.94 KB);
 • udzielenia dotacji celowej z budżetu Miasta Mysłowice z przeznaczeniem na realizowane w 2017 roku prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach, wpisanych do rejestru zabytków, położonych na obszarze Miasta Mysłowice  (nr 8) (184.84 KB);
 • udzielenia dotacji celowej z budżetu Miasta Mysłowice z przeznaczeniem na realizowane w 2017 roku prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach, wpisanych do rejestru zabytków, położonych na obszarze Miasta Mysłowice  (nr 9) (208.9 KB);
 • wyrażenia zgody na zawarcie na okres trzech lat kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości zabudowanej, położonej w Mysłowicach w rejonie ulicy Szabelnia  (nr 14) (105.84 KB);
 • wyrażenia zgody na zawarcie na okres trzech lat kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości niezabudowanej, położonej w Mysłowicach w rejonie ulic 1000 – lecia Państwa Polskiego - Cegielniana  (nr 15) (121.6 KB);
 • wyrażenia zgody na odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia na czas nieoznaczony umowy dzierżawy nieruchomości zabudowanej, położonej w Mysłowicach w rejonie ulicy Jabłoniowej  (nr 16) (102.88 KB);
 • wyrażenia zgody na zawarcie na okres trzech lat kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości niezabudowanej, położonej w Mysłowicach w rejonie ulicy Akacjowej  (nr 17) (105.82 KB);
 • wyrażenia zgody na zawarcie na okres trzech lat kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości niezabudowanej, położonej w Mysłowicach w rejonie ulicy Krótkiej  (nr 18) (153.13 KB);
 • wyrażenia zgody na odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia na czas nieoznaczony umowy dzierżawy nieruchomości niezabudowanej, położonej w Mysłowicach przy ulicy ks. Norberta Bończyka  (nr 19) (281.9 KB);
 • wyrażenia zgody na zawarcie na okres trzech lat kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości niezabudowanej, położonej w Mysłowicach w rejonie ulicy Oświęcimskiej  (nr 20) (81.56 KB);
 • wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej przy ulicach Katowickiej i Wielkiej Skotnicy w Mysłowicach  (nr 21) (182.09 KB);
 • wyrażenia zgody na odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia na czas nieoznaczony umowy dzierżawy nieruchomości niezabudowanej położonej w Mysłowicach przy ul. ks. Norberta Bończyka  (nr 24) (162.6 KB);
 • wyrażenia zgody na zawarcie na okres trzech lat kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości niezabudowanej, położonej w Mysłowicach w rejonie ulicy Partyzantów  (nr 25) (130.81 KB);
 • Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt na terenie Miasta Mysłowice w 2017 roku  (nr 26) (277.01 KB);
 • podwyższenia kapitału zakładowego Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. z siedzibą w Mysłowicach oraz objęcia nowych udziałów przez Gminę Mysłowice  (nr 31) (86.54 KB);
 • zmian budżetu i zmian w budżecie Miasta Mysłowice na rok 2017  (nr 32) (8480.58 KB);
 • zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Mysłowice  (nr 33) (11571.56 KB).

8. Informacja Prezydenta Miasta o pracy w okresie między sesjami Rady Miasta.

9. Informacja Skarbnika Miasta o zmianach w budżecie miasta.

10. Sprawy bieżące Rady Miasta, w tym rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:

 • rozpatrzenia skargi Pana M.M. na działanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mysłowicach  (nr 22) (44.53 KB);
 • rozpatrzenia skargi Pana P.O. na nienależyte działanie Prezydenta Miasta Mysłowice oraz Prezesa MPWiK Sp. z o.o.  (nr 23) (58.96 KB).

11. Zapytania, wnioski, oświadczenia Radnych.

12. Zamknięcie sesji.

System informacji o terenie miastaBudżet obywatelskiFundusze europejskieDrogowa Trasa ŚrednicowaStrategia Rozwoju Miasta