ePUAPSEKAPSilesia

Środki pozyskane ze źródeł unijnych

Drukuj Powiększ tekst (skrót: +) Pomniejsz tekst (skrót: -)
Status: W trakcie realizacji
Koszt: 1 379 443,54

 

Źródło dofinansowania : Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Społeczny)

Oś priorytetowa: IX. Włączenie społeczne

Działanie: 9.2. Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne

Poddziałania: 9.2.1. Rozwój usług społecznych i zdrowotnych - ZIT

 

Opis przedmiotu projektu: Celem głównym projektu jest wzrost jakości i dostępności usług wsparcia rodziny na terenie gminy Mysłowice poprzez utworzenie tam Centrum dla Rodzin.

W okresie od 01.11.2019 do 31.10.2021 r obejmie ono wsparciem min. 110 osób, w ramach 3 GD:

1.Członkowie rodzin przeżywających trudności opiekuńczo wychowawcze, objęci usługą asystenta rodziny.

2.Osoby do 30 r.ż. wymagające wsparcia w codziennym funkcjonowaniu (młodzi rodzice oraz usamodzielniani wychowankowie pieczy zastępczej).

3.Kandydaci na rodziny zastępcze (niezawodowe i zawodowe) oraz rodziny zastępcze (zawodowe, niezawodowe i spokrewnione) oraz ich otoczenie.

Centrum dla Rodzin zapewni specjalistyczną pomoc (psychologiczną, terapeutyczną, pedagogiczną) oraz podniesie kompetencje wychowawcze poprzez zorganizowanie szkoleń dla uczestników projektu. Tym samym osiągnięty zostanie cel główny projektu jakim jest wzrost jakości i dostępności usług wsparcia rodziny na terenie gminy Mysłowice.

 

 

Termin realizacji: 2019-11-01 - 2021-10-31

Wydatki kwalifikowane : 1 379 443,54

Dofinansowanie: 1 282 882,49 zł

Zdjęcia:
System informacji o terenie miastaBudżet obywatelskiFundusze europejskieNGOKomunikaty dot. bezpieczeństwa