ePUAPSEKAPSilesia

Mieszkaniowy Bank Zamian

Drukuj Powiększ tekst (skrót: +) Pomniejsz tekst (skrót: -)

Wydział Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Mysłowice w ramach realizowanych działań prowadzi tzw. Bank Zamian. Bank zamian działa na zasadzie skrzynki kontaktowej, umożliwiającej przekazywanie informacji pomiędzy osobami, które wyrażą chęć zamiany zajmowanego lokalu na inny. Bank tworzony jest na podstawie zgłoszeń umieszczanych na stronie internetowej Urzędu Miasta.

Korzystanie z Banku Zamian jest bezpłatne i zapewnia dostęp do szczegółowych danych (wielkość mieszkania, wyposażenie i stan techniczny lokalu, adres, opłaty czynszowe) ewentualnych kontrahentów zamiany. Ogłoszenia w ramach działań Banku Zamian umieszczane jest przez okres 1 roku od daty złożenia wniosku.

Zgłoszenie o umieszczenie w Banku zamian nie jest równoznaczne ze złożeniem wniosku o zamianę. Czynności związane z zamianą lokalu są wszczynane przez Urząd Miasta dopiero po złożeniu przez zainteresowanych najemców wniosków o zamianę.

Urząd Miasta Mysłowice pośredniczy przy przeprowadzeniu dobrowolnej zamiany, w przypadku gdy co najmniej jeden z kontrahentów jest najemcą lokalu znajdującego się w zasobie gminnym. Z Banku Zamian mogą skorzystać szczególnie osoby mające zadłużone lokale komunalne lub które utraciły tytuł prawny wskutek zadłużenia za opłaty związane z korzystaniem z lokalu i posiadają prawomocny wyrok eksmisyjny z przyznaniem prawa do lokalu socjalnego.

W przypadku chęci skorzystania z Banku Zamian należy wypełnić druk oferty dostępny na stronie internetowej lub w Zespole Lokali Mieszkalnych i Użytkowych (Pl. Wolności 2, pok. 1 - 4) i Biurze Obsługi Mieszkańca – parter budynku głównego Urzędu Miasta /ul. Powstańców 1/.

Podstawowym zadaniem Banku zamian jest:

  • umożliwienie osobie zainteresowanej zamianą znalezienia kontrahenta do zamiany,
  • poprawa skuteczności windykacji należności z tytułu opłat czynszowych i innych opłat za używanie lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Mysłowice

Warunki niezbędne do dokonania zamiany:

  • złożenie wniosku o zamianę lokalu mieszkalnego wraz z wymagalnymi dokumentami,
  • brak zaległości czynszowych i innych opłat za używanie lokalu.

Korzyści wynikające z zamiany lokalu:

  • dostosowanie wielkości i standardu lokalu do potrzeb mieszkaniowych najemcy,
  • dostosowanie wysokości opłat za używanie lokalu do możliwości płatniczych najemcy,
  • spłata zadłużenia z tytułu opłat czynszowych i innych opłat za używanie lokalu w przypadku zamiany z najemcą deklarującym gotowość spłaty zadłużenia,
  • uniknięcie postępowania sądowego i egzekucyjnego prowadzącego do eksmisji,
  • umożliwienie spełnienia kryterium metrażowego przy ubieganiu się o dodatek mieszkaniowy.

 

Wszelkich dodatkowych informacji udziela Zespół Lokali Mieszkalnych i Użytkowych tel. 32 317 13 60.

System informacji o terenie miastaBudżet obywatelskiFundusze europejskieNGOKomunikaty dot. bezpieczeństwa