ePUAPSEKAPSilesia

Rekrutacja do przedszkoli

Drukuj Powiększ tekst (skrót: +) Pomniejsz tekst (skrót: -)

REKRUTACJA  NA ROK SZKOLNY  2020/2021

DO PRZEDSZKOLI PUBLICZNYCH W MIEŚCIE MYSŁOWICE

Szanowni Państwo,

prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami dotyczącymi rekrutacji do przedszkoli publicznych prowadzonych przez Miasto Mysłowice na rok szkolny 2020/2021.

Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego na rok szkolny 2020/2021 zostały określone Zarządzeniem Nr 43/20 Prezydenta Miasta Mysłowice z dnia 30 stycznia 2020 r. w sprawie terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów na rok szkolny 2020/2021 do przedszkoli publicznych prowadzonych przez Miasto Mysłowice  (Załącznik nr 1) (105.56 KB).

System rekrutacji oparty jest o jednolite kryteria naboru określone art. 131 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1148, z późn. zm.) oraz Uchwałą Nr XXXIII/488/17 Rady Miasta Mysłowice z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie określenia kryteriów drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego dzieci do przedszkoli prowadzonych przez Miasto Mysłowice  (Załącznik nr 2) (81.4 KB), z późniejszymi zmianami  (Załącznik nr 3) (78.27 KB).

Dzieci kontynuujące wychowanie przedszkolne w dotychczasowym przedszkolu nie biorą udziału w rekrutacji. Rodzice/ opiekunowie prawni składają jedynie deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w terminie 7 dni poprzedzających termin rozpoczęcia postępowania rekrutacyjnego. W przypadku, gdy rodzic/ opiekun prawny nie złoży deklaracji w w/w terminie, dziecko traci status kontynuującego wychowanie przedszkolne. W tej sytuacji, aby dziecko nadal realizowało wychowanie przedszkolne konieczne będzie wzięcie udziału w postępowaniu rekrutacyjnym i złożenie wniosku.

Postępowanie rekrutacyjne na wolne miejsca w przedszkolach prowadzone jest na wniosek rodzica/ opiekuna prawnego za pomocą systemu elektronicznego i rozpocznie się 2 marca 2020 r.

Formularz wniosku będzie dostępny w dniu 2 marca 2020 r. pod adresem www.myslowice.przedszkola.vnabor.pl, gdzie rodzice/opiekunowie prawni będą mogli zapoznać się z ofertą każdego przedszkola.

Poniżej publikujemy terminy rekrutacji do przedszkoli i kryteria brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2020/2021 oraz dokumenty niezbędne do potwierdzenia spełnienia tych kryteriów.

Terminy postępowania rekrutacyjnego i uzupełniającego

 

Lp.

 

Rodzaj czynności

Termin w postępowaniu rekrutacyjnym

Termin w postępowaniu uzupełniającym

1.

Składanie deklaracji o kontynuacji wychowania przedszkolnego

7 dni poprzedzających termin rozpoczęcia rekrutacji

X

2.

Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola publicznego wraz
z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

od 2 marca 2020 r.

godz. 8.00

do 13 marca 2020 r.

do godz. 15.00

od 1 czerwca 2020 r.

godz. 8.00

do 9 czerwca 2020 r.

do godz. 15.00

3.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola publicznego i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności wymienionych w art. 150 ustawy z 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe

od 2 marca 2020 r.

do 18 marca 2020 r.

od 1 czerwca 2020 r.

do 12 czerwca 2020 r.

4.

Podanie przez komisję rekrutacyjną do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych w postępowaniu rekrutacyjnym

27 marzec 2020 r.

19 czerwiec 2020 r.

5.

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia

od 27 marca 2020 r.

do 3 kwietnia 2020 r.

od 19 czerwca 2020 r.

do 24 czerwca 2020 r.

6.

Podanie przez komisję rekrutacyjną do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

8 kwietnia 2020 r.

26 czerwiec 2020 r.

Kryteria ustawowe pierwszego etapu postępowania rekrutacyjnego, mające jednakową wartość, zawarte w art. 131 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t. j. : Dz. U. z 2019 r. poz. 1148, z późn. zm.):

  • wielodzietność rodziny kandydata - sposób udokumentowania: „Oświadczenie o wielodzietności rodziny”;
  • niepełnosprawność kandydata;
  • niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata;
  • niepełnosprawność obojga rodziców kandydata;
  • niepełnosprawność rodzeństwa kandydata;
  • samotne wychowywanie kandydata w rodzinie - sposób udokumentowania: „Oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka”;
  • objęcie kandydata pieczą zastępczą.

Kryteria drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego – postępowania uzupełniającego:

Lp.

Nazwa kryterium

Sposób udokumentowania

Liczba punktów

1.

Kandydat obojga rodziców (prawnych opiekunów) pracujących /studiujących/, uczących się w trybie dziennym lub kandydat rodzica (prawnego opiekuna) samotnie wychowującego /studiującego/uczącego się

oświadczenie o zatrudnieniu /kontynuacji nauki

32

2.

Rodzeństwo kandydata kontynuuje edukację przedszkolną w przedszkolu pierwszego wyboru w roku szkolnym, na który prowadzone jest postępowanie rekrutacyjne

oświadczenie na wniosku o przyjęciu do przedszkola

16

3.

Kandydat będący pod opieką Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej za wyjątkiem świadczeń jednorazowych

oświadczenie na wniosku o przyjęciu do przedszkola

8

4.

Kandydat, który w roku szkolnym poprzedzającym postępowanie rekrutacyjne ubiegał się o przyjęcie do przedszkola i nie został przyjęty

oświadczenie na wniosku o przyjęciu do przedszkola

4

5.

Kandydat, który w roku szkolnym poprzedzającym postępowanie rekrutacyjne uczęszczał do żłobka.

oświadczenie na wniosku o przyjęciu do przedszkola

1


 

System informacji o terenie miastaBudżet obywatelskiFundusze europejskieNGOKomunikaty dot. bezpieczeństwa