ePUAPSEKAPSilesia

Rekrutacja do przedszkoli

Drukuj Powiększ tekst (skrót: +) Pomniejsz tekst (skrót: -)

Szanowni Rodzice! Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami dotyczącymi rekrutacji na rok szkolny 2018/2019.

Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego na rok szkolny 2018/2019 zostały określone Zarządzeniem Nr 25/2018 Prezydenta Miasta Mysłowice z dnia 17 stycznia 2018r. w sprawie terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów na rok szkolny 2018/2019 dla dzieci ubiegających się o przyjęcie do przedszkoli publicznych.

System rekrutacji oparty jest o jednolite kryteria naboru określone art. 131 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59, z późn. zm.) oraz Uchwałą Nr XXXIII/488/17 Rady Miasta Mysłowice z dnia 23 lutego 2017r. w sprawie określenia kryteriów drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego dzieci do przedszkoli prowadzonych przez Miasto Mysłowice.

Dzieci kontynuujące wychowanie przedszkolne w dotychczasowym przedszkolu nie biorą udziału w rekrutacji. Rodzice składają jedynie deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w terminie 7 dni poprzedzających termin rozpoczęcia postępowania rekrutacyjnego.

Postępowanie rekrutacyjne na wolne miejsca w przedszkolach odbywać się będzie za pomocą systemu elektronicznego i rozpocznie się 5 marca 2018r. Prowadzone jest na wniosek rodzica. Formularz wniosku będzie dostępny w dniu 5 marca 2018r. pod adresem www.myslowice.przedszkola.vnabor.pl, gdzie rodzice będą mogli zapoznać się z ofertą każdego przedszkola. Poniżej publikujemy terminy i kryteria brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2018/2019.

Terminy postępowania rekrutacyjnego

 

Lp.

 

Rodzaj czynności w postępowaniu rekrutacyjnym

 

Data rozpoczęcia

 

Data zakończenia

1.

Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

05.03.2018r.
 


20.03.2018r.

 

2.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola i dokumentów potwierdzających spełnienie przez kandydata warunków i kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności, o których mowa w art. 150 ust. 7 ustawy

05.03.2018r. do 03.04.2018r.

3.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną list kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych w postępowaniu rekrutacyjnym

04.04.2018r.

4.

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia

04.04.2018r.

09.04.2018r.

5.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych


11.04.2018r.

 

Postępowanie uzupełniające:

Lp.

Rodzaj czynności w postępowaniu rekrutacyjnym uzupełniającym

Data
rozpoczęcia

Data zakończenia

1.

Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym uzupełniającym

17.04.2018r.

 

23.04.2018r.

 

2.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola i dokumentów potwierdzających spełnienie przez kandydata warunków i kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności, o których mowa w art. 150 ust. 7 ustawy

17.04.2018r.do 27.04.2018r.

3.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych w postępowaniu rekrutacyjnym uzupełniającym

07.05.2018r.

4.

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postacie pisemnego oświadczenia w postępowaniu rekrutacyjnym uzupełniającym

07.05.2018r.

11.05.2018r.

5.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych w postępowaniu rekrutacyjnym uzupełniającym.

14. 05.2018r.

 

Kryteria drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego:

Lp.

Nazwa kryterium

Sposób udokumentowania

Liczba punktów

1.

Kandydat obojga rodziców (prawnych opiekunów) pracujących /studiujących/, uczących się w trybie dziennym lub kandydat rodzica (prawnego opiekuna) samotnie wychowującego /studiującego/uczącego się

oświadczenie o zatrudnieniu /kontynuacji nauki

32

2.

Rodzeństwo kandydata kontynuuje edukację przedszkolną w przedszkolu pierwszego wyboru w roku szkolnym, na który prowadzone jest postępowanie rekrutacyjne

oświadczenie na wniosku o przyjęciu do przedszkola

16

3.

Kandydat będący pod opieką Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej za wyjątkiem świadczeń jednorazowych

oświadczenie na wniosku o przyjęciu do przedszkola

8

4.

Kandydat, który w roku szkolnym poprzedzającym postępowanie rekrutacyjne ubiegał się o przyjęcie do przedszkola i nie został przyjęty

oświadczenie na wniosku o przyjęciu do przedszkola

4

5.

Kandydat, który w roku szkolnym poprzedzającym postępowanie rekrutacyjne uczęszczał do żłobka.

oświadczenie na wniosku o przyjęciu do przedszkola

1

System informacji o terenie miastaBudżet obywatelskiFundusze europejskieNGOKomunikaty dot. bezpieczeństwa