ePUAPSEKAPSilesia

Rekrutacja do przedszkoli

Drukuj Powiększ tekst (skrót: +) Pomniejsz tekst (skrót: -)

Szanowni Rodzice! Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami dotyczącymi rekrutacji na rok szkolny 2016/2017.

 • Dzieci kontynuujące edukację przedszkolną

Dzieci, których rodzice/opiekunowie prawni wyrażają wolę kontynuowania edukacji przedszkolnej w dotychczasowej placówce nie biorą udziału w rekrutacji. Wystarczy złożyć deklarację o kontynuowaniu w terminie do 3 marca br. w przedszkolu, do którego dziecko uczęszcza obecnie.

 • Dzieci rozpoczynające edukację przedszkolną

O przyjęcie do przedszkola/oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej na rok szkolny 2016/2017 mogą ubiegać się dzieci w wieku 3-6 lat, zamieszkałe na terenie Miasta Mysłowice. Aby ubiegać się o przyjęcie do przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej należy wypełnić formularz dostępny na stronie www.myslowice.przedszkola.vnabor.pl  w wersji elektronicznej lub wypełnić go ręcznie, drukując z wyżej wymienionej strony internetowej lub pobierając w dowolnej placówce.  Można wybrać maksymalnie trzy placówki, pamiętając, że ich kolejność oznacza hierarchię ważności. Wniosek wydrukowany z systemu elektronicznego lub wypełniony ręcznie wraz ze stosownymi dokumentami i oświadczeniami należy złożyć w placówce pierwszego wyboru (wymienionej na wniosku jako pierwsza) w terminie od 10 do 25 marca br.

 

HARMONOGRAM REKRUTACJI

Rodzaj czynności

Terminy w postępowaniu rekrutacyjnym

Terminy w postępowaniu uzupełniającym

Składanie przez rodziców Deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego

od 25.02.2016 r. godz. 8:00

-
do 03.03.2016 r. godz. 15:00

Publikacja oferty – otwarcie strony dla rodziców

10.03.2016 r.
godz. 8.00
09.05.2016 r.
godz. 8:00

Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym (wybór maksymalnie trzech przedszkoli)

od 10.03.2016 r. godz. 8:00

od 09.05.2016 r. godz.8:00

do 25.03.2016 r. godz. 15:00 do 13.05.2016 r.  godz. 15:00

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności, o których mowa w art. 20t ust. 7 ustawy o systemie oświaty   

 od 10.03.2016 r.    

od 09.05.2016 r.

do 31.03.2016 r. do 18.05.2016 r.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych             

22.04.2016 r.
godz. 08:00
01.06.2016 r.
godz. 8:00

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia        

 

od 22.04.2016 r. godz. 08:00

od 01.06.2016 r.  godz. 8:00

do 02.05.2016 r. godz. 15:00 do 06.06.2016 r.  godz. 15:00

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych 
i kandydatów nieprzyjętych

05.05.2016 r.
godz. 08:00
08.06.2016 r.
godz. 15:00

 

Kryteria naboru do przedszkoli publicznych na rok szkolny 2016/2017 w Mieście Mysłowice

1. Pierwszy etap postępowania rekrutacyjnego:

Do publicznych przedszkoli przyjmuje się kandydatów zamieszkałych na obszarze Miasta Mysłowice. Pierwszeństwo mają dzieci: 6-letnie, które realizują obowiązkowe przygotowanie przedszkolne oraz 5- i 4-letnie mające prawo do korzystania z wychowania przedszkolnego. W dalszej kolejności brane są pod uwagę kryteria ustawowe (na potrzeby przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego liczba punktów dla każdego kryterium podstawowego (ustawowego) została ustalona na poziomie 100 pkt):

 1. Wielodzietność rodziny kandydata (3 i więcej dzieci ) - 100 pkt
 2. Niepełnosprawność kandydata - 100 pkt
 3. Niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata – 100 pkt
 4. Niepełnosprawność obojga rodziców – 100 pkt
 5. Niepełnosprawność rodzeństwa kandydata – 100 pkt
 6. Samotne wychowywanie kandydata w rodzinie  – 100 pkt
 7. Objęcie kandydata pieczą zastępczą  – 100 pkt

 

2. Drugi etap postępowania rekrutacyjnego:

W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych w pierwszym etapie rekrutacji lub jeżeli po zakończeniu tego etapu przedszkole nadal dysponuje wolnymi miejscami przeprowadza się drugi etap. W drugim etapie są brane pod uwagę kryteria określone w Uchwale Rady Miejskiej.

 1. Kandydat obojga rodziców/prawnych opiekunów pracujących/studiujących/uczących się w trybie dziennym lub kandydat rodzica prawnego opiekuna samotnie wychowującego/studiującego/ uczącego się – 32 pkt
 2. Rodzeństwo kandydata kontynuuje edukację przedszkolną w przedszkolu pierwszego wyboru w roku szkolnym, na który prowadzone jest postępowanie rekrutacyjne – 16 pkt
 3. Kandydat będący pod opieką Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej za wyjątkiem świadczeń jednorazowych – 8 pkt
 4. Kandydat, który w roku szkolnym poprzedzającym postępowanie rekrutacyjne ubiegał się o przyjęcie do przedszkola i nie został przyjęty – 4pkt
 5. Kandydat będzie korzystał z całodziennej opieki przedszkolnej (8 i więcej godzin dziennie) – 2 pkt
 6. Kandydat, który w roku szkolnym poprzedzającym postępowanie rekrutacyjne uczęszczał do żłobka – 1 pkt


WAŻNE

Wszystkie oświadczenia dołączone do wniosku muszą zawierać klauzulę „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”.

Przewodniczący Komisji Rekrutacyjnej może żądać dokumentów potwierdzających okoliczności zawarte w oświadczeniach dołączonych do niniejszego wniosku  potwierdzających spełnienie zaznaczonych kryteriów.

Przewodniczący Komisji Rekrutacyjnej może zwrócić się z wnioskiem do Prezydenta Miasta o weryfikację spełnienia kryteriów.

W przypadku nieprzedłożenia w terminie wskazanym przez Przewodniczącego dokumentów potwierdzających spełnienie kryteriów oraz przypadku negatywnego wyniku weryfikacji przez Prezydenta Miasta przyjmuje się, że kandydat nie spełnia danego kryterium.
 

System informacji o terenie miastaBudżet obywatelskiFundusze europejskieDrogowa Trasa ŚrednicowaStrategia Rozwoju Miasta