ePUAPSEKAPSilesia

Kryteria

Drukuj Powiększ tekst (skrót: +) Pomniejsz tekst (skrót: -)

Zgodne z zapisami Uchwały wniosek jest oceniany pod kątem terminowości złożenia wniosku oraz na podstawie dziesięciu kryteriów:

 

NAZWA KRYTERIUM

LICZBA PUNKTÓW

Kryterium I

Spójność inicjatywy ze strategią rozwoju miasta Mysłowice w dziedzinie realizacji zadań publicznych

 

0-10

Kryterium II

Wysokość udziału finansowego wnioskodawcy w całkowitych szacunkowych kosztach realizacji przedsięwzięcia

 

0-5

do 15 %

0

od 15% do 20%

1

od 20% do 40%

2

od 40% do 60%

3

od 60% do 80%

4

Powyżej 80%

5

Kryterium III

Wielkość i rodzaj wkładu rzeczowego wnioskodawcy w realizacji przedsięwzięcia

 

0-5

do 10%

0

od 10% do 20%

1

od 20% do 30%

2

od 30% do 40%

3

od 40% do 50%

4

powyżej 50%

5

Kryterium IV

Wielkość wkładu pracy społecznej zadeklarowanej przez wnioskodawcę (w wymiarze godzinowym)

 

0-5

do 20

0

od 20 do 50

1

od 50 do 100

2

od 100 do 200

3

od 200 do 500

4

powyżej 500

5

Kryterium V

Wielkość przewidywanych przyszłych nakładów na utrzymanie efektów zrealizowanego przedsięwzięcia obciążających budżet miasta Mysłowice

 

0-5

do 1 000 zł

5

1 000 zł – 5 000 zł

4

5 000 zł – 10 000 zł

3

10 000 zł - 15 000 zł  

2

15 000 zł - 20 000 zł

1

powyżej 20 000 zł

0

Kryterium VI

Liczba osób, którym służyć będzie inicjatywa

 

0-5

do 15 osób

0

od 16 do 50 osób

1

od 51 do 100 osób

2

od 101 do 500 osób

3

od 501 do 1 000 osób

4

powyżej 1001 osób

5

Kryterium VII

Racjonalność i efektywność wydatków

0-5

Kryterium VIII

Stan przygotowania zadania (dostarczenie poniższych załączników)

0-2

Dokumentacja projektowa z przedmiarem i kosztorysem inwestorskim oraz przygotowanym wnioskiem o pozwolenie na budowę lub zgłoszeniem zamiaru budowy

2

harmonogram rzeczowo-finansowy, wstępny budżet zadania

(metodologia obliczenia)

1

brak dokumentacji

0

Kryterium IX

Zaangażowanie środków budżetu miasta Mysłowice

 

0-5

do 5 000 zł

5

5 001 zł – 10 000 zł

4

10 001 zł – 20 000 zł

3

20 001 zł do 50 000 zł

2

50 001 zł do 200 000 zł

1

powyżej 200 000 zł

0

Kryterium X

Doświadczenie i rzetelność wnioskodawcy w organizacji podobnych przedsięwzięć

 

0-5

System informacji o terenie miastaBudżet obywatelskiFundusze europejskieNGOKomunikaty dot. bezpieczeństwa