ePUAPSEKAPSilesia

Zdrowie i pomoc społeczna

Drukuj Powiększ tekst (skrót: +) Pomniejsz tekst (skrót: -)
Zmiany dotyczące świadczeń rodzinnych
26 lipca 2017

Informujemy, iż od 1 sierpnia 2017 r. będą przyjmowane wnioski dot. ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego, zasiłku rodzinnego wraz z dodatkami oraz funduszu alimentacyjnego na nowy okres zasiłkowy 2017/2018.

Powyższe zmiany oraz szereg innych są konsekwencją podpisania przez Prezydenta RP w dniu 25 lipca 2017 r. nowelizacji przepisów m. in. w zakresie świadczeń wychowawczych, świadczeń rodzinnych oraz funduszu alimentacyjnego.

Nowe wzory wniosków będą do pobrania w Dziale Świadczeń Rodzinnych MOPS Mysłowice oraz możliwe do ściągnięcia ze strony internetowej MOPS.

Nowe terminy składania wniosków na poszczególne świadczenia:

1. Świadczenia rodzinne.

 • W przypadku gdy osoba ubiegająca się złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami do dnia 31 sierpnia, ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do dnia 30 listopada.
 • W przypadku gdy osoba ubiegająca się złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami od dnia 1 września do dnia 31 października, ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do dnia 31 grudnia.
 • W przypadku gdy osoba ubiegająca się złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od dnia 1 listopada do dnia 31 grudnia danego roku, ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do ostatniego dnia lutego następnego roku.

2. Świadczenie wychowawcze (500+).

 • W przypadku gdy osoba ubiegająca się złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami do dnia 31 sierpnia, ustalenie prawa do świadczeń oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do dnia 31 października.
 • W przypadku gdy osoba ubiegająca się złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od dnia 1 września do dnia 30 września danego roku, ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata przysługującego świadczenia wychowawczego następuje do dnia 30 listopada tego roku.
 • W przypadku gdy osoba ubiegająca się złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od dnia 1 października do dnia 31 października danego roku, ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata przysługującego świadczenia wychowawczego następuje do dnia 31 grudnia tego roku.
 • W przypadku gdy osoba ubiegająca się złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od dnia 1 listopada do dnia 30 listopada danego roku, ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata przysługującego świadczenia wychowawczego następuje do dnia 31 stycznia następnego roku.
 • W przypadku gdy osoba ubiegająca się złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od dnia 1 grudnia danego roku do dnia 31 stycznia następnego roku, ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata przysługującego świadczenia wychowawczego następuje do ostatniego dnia lutego następnego roku

3. Fundusz alimentacyjny.

 • W przypadku gdy osoba ubiegająca się złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami do dnia 31 sierpnia, ustalenie prawa do świadczeń oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do dnia 31 października.
 • W przypadku gdy osoba ubiegająca się złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od dnia 1 września do dnia 30 września danego roku, ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata przysługujących świadczeń z funduszu alimentacyjnego następuje do dnia 30 listopada tego roku.
 • W przypadku gdy osoba ubiegająca się złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od dnia 1 października do dnia 31 października danego roku, ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata przysługujących świadczeń z funduszu alimentacyjnego następuje do dnia 31 grudnia tego roku.
 • W przypadku gdy osoba ubiegająca się złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od dnia 1 listopada do dnia 30 listopada danego roku, ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata przysługujących świadczeń z funduszu alimentacyjnego następuje do dnia 31 stycznia następnego roku.
 • W przypadku gdy osoba ubiegająca się złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od dnia 1 grudnia danego roku do dnia 31 stycznia następnego roku, ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata przysługujących świadczeń z funduszu alimentacyjnego następuje do ostatniego dnia lutego następnego roku

Inne ważne zmiany od 1 sierpnia br.:

1. Konieczność ustalenia alimentów na dziecko od drugiego z rodziców w przypadku ubiegania się o świadczenie wychowawcze przez osobę samotnie wychowującą dziecko.

Zgodnie z dodanym ust. 2 do art. 8 ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, świadczenie wychowawcze na dane dziecko nie przysługuje, jeżeli osobie samotnie wychowującej dziecko (pojęcie to zdefiniowane jest w art. 2 pkt 13 ww. ustawy) nie zostało ustalone, na rzecz tego dziecka od jego rodzica, świadczenie alimentacyjne na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd, chyba że:

 • drugi z rodziców dziecka nie żyje;
 • ojciec dziecka jest nieznany;
 • powództwo o ustalenie świadczenia alimentacyjnego od drugiego z rodziców zostało oddalone;
 • sąd zobowiązał jedno z rodziców do ponoszenia całkowitych kosztów utrzymania dziecka i nie zobowiązał drugiego z rodziców do świadczenia alimentacyjnego na rzecz tego dziecka;
 • dziecko, zgodnie z orzeczeniem sądu, jest pod opieką naprzemienną obojga rodziców sprawowaną w porównywalnych i powtarzających się okresach.

W przypadku, gdy osoba samotnie wychowująca dziecko złoży wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego i nie dołączy do wniosku tytułu wykonawczego, podmiot realizujący świadczenie wychowawcze przyjmuje wniosek i w zakresie ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego w stosunku do wnioskowanego dziecka, wyznacza termin 3 miesięcy na jego dostarczenie. W przypadku dostarczenia tytułu wykonawczego lub innych dokumentów poświadczających okoliczności, o których mowa w art. 8 ust. 2 pkt 1-5 ww. ustawy, w wyznaczonym terminie, świadczenie wychowawcze przysługuje od miesiąca złożenia wniosku, jeżeli spełnione są pozostałe warunki uprawniające do świadczenia. Niezastosowanie się do wezwania skutkuje pozostawieniem wniosku bez rozpatrzenia.

W przypadku, gdy osoba samotnie wychowująca dziecko nie dostarczy, w ww. terminie, tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd, potwierdzającego ustalenie na rzecz dziecka od jego rodzica świadczenia alimentacyjnego, ponieważ sąd wydał postanowienie w przedmiocie odmowy udzielenia zabezpieczenia w sprawie o alimenty, bieg terminu, o którym mowa w art. 19 ust. 4 ww. ustawy, ulega zawieszeniu do dnia dostarczenia tytułu wykonawczego lub innych dokumentów poświadczających okoliczności, o których mowa w art. 8 ust. 2 pkt 1-5 ustawy.

2. Nowe regulacje dotyczące stosowania przepisów o  utracie i uzyskaniu dochodu.

Nowe regulacje wyłączają stosowanie przepisów dotyczących utraty i uzyskania dochodu w sytuacji, gdy wnioskodawca lub członek jego rodziny utraci dochód z tytułu zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej lub pozarolniczej działalności gospodarczej i w okresie 3 miesięcy od daty utraty dochodu uzyska dochód u tego samego pracodawcy, zleceniodawcy lub zamawiającego dzieło lub ponownie rozpocznie pozarolniczą działalność gospodarczą.

3. Doprecyzowanie przepisów o opiece naprzemiennej.

Opieką naprzemienną w nowym brzmieniu jest sytuacja, w której opiekę nad dzieckiem sprawują oboje rodzice lub opiekunowie w porównywalnych i powtarzających się okresach.

Rolą Organów właściwych będzie dokonanie oceny czy okresy sprawowania opieki wypełniają dyspozycję ustawową, czyli są ze sobą porównywalne w liczbie dni i powtarzające się w regularnych odstępach czasu (dni, tygodni, miesięcy).

W związku z powyższym zmodyfikowano definicję rodziny, zawartą w art. 2 ust. 16 ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, zgodnie z którą dziecko będące pod opieką naprzemienną obojga rodziców/opiekunów zalicza się do składu rodziny obojga rodziców/opiekunów.

Wysokość świadczenia wychowawczego wypłacanego obojgu rodzicom/opiekunom będzie w tej sytuacji stanowiła połowę świadczenia wychowawczego.

Wnioski na powyższe świadczenia będą przyjmowane od 1 sierpnia br. (na okres 2017/2018) w Punkcie Obsługi Klienta Działu Świadczeń Rodzinnych MOPS na ul. Powstańców 9, parter, pok. 5 w następujących godzinach:

 • Poniedziałek od 8:00 do 16:00.
 • Wtorek - Czwartek od 8:00 do 15:00.
 • Piątek od 8:00 do 13:00.

Wnioski jak w roku ubiegłym można również przekazywać w formie elektronicznej.

Informacje można uzyskać pod numerem telefonu:

 • (32) 317 42 51, (32) 317 44 44 lub (32) 317 44 45

lub w siedzibie Działu Świadczeń Rodzinnych.

Wnioski o świadczenia można pobrać Dziale Świadczeń Rodzinnych MOPS Mysłowice oraz na stronie internetowej http://www.mops.myslowice.pl

Pliki do pobrania:
System informacji o terenie miastaBudżet obywatelskiFundusze europejskieNGOKomunikaty dot. bezpieczeństwa