ePUAPSEKAPSilesia

SO-07 Rejestr wyborców

Drukuj Powiększ tekst (skrót: +) Pomniejsz tekst (skrót: -)

 

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych
na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (przetwarzanie w związku z ustawą z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks Wyborczy)

TOŻSAMOŚĆ ADMINISTRATORA

Administratorem jest Prezydent Miasta Mysłowice z siedzibą przy ul. Powstańców 1, 41-400 Mysłowice

DANE KONTAKTOWE ADMINISTRATORA

Z administratorem – Prezydentem Miasta Mysłowice można się skontaktować pisemnie na adres: 41-400 Mysłowice, ul. Powstańców 1 lub drogą email: um@myslowice.pl

DANE KONTAKTOWE INSPEKTORA OCHRONY DANYCH

Administrator – Prezydent Miasta Mysłowice wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez adres email: m.patalag@um.myslowice.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora.

 

Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

CELE PRZETWARZANIA I PODSTAWA PRAWNA

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu:

  • sporządzania spisów wyborców uprawnionych do udziału w wyborach, a także do sporządzania spisów osób uprawnionych do udziału w referendum.

Pani/Pana dane będą przetwarzane na podstawie przepisów Kodeksu Wyborczego.

ODBIORCY DANYCH

 

Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane na pisemny wniosek Wyborcy oraz są udostępniane komisjom wyborczym celem realizacji praw wyborczych.

OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH

Dane w rejestrze wyborców będą przetwarzane bezterminowo.

PRAWA PODMIOTÓW DANYCH

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania.

PRAWO WNIESIENIA SKARGI DO ORGANU NADZORCZEGO

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.

ŹRÓDŁO POCHODZENIA DANYCH OSOBOWYCH

Pani / Pana dane do rejestru wyborców wprowadzane będą przez organ gminy Mysłowice.

INFORMACJA O DOWOLNOŚCI LUB OBOWIĄZKU PODANIA DANYCH

Obowiązek podania danych osobowych wynika z ustawy Kodeks Wyborczy

System informacji o terenie miastaBudżet obywatelskiFundusze europejskieNGOKomunikaty dot. bezpieczeństwa