Rekrutacja do przedszkoli

Drukuj Powiększ tekst (skrót: +) Pomniejsz tekst (skrót: -)
  • DZIECI KONTYNUUJĄCE EDUKACJĘ PRZEDSZKOLNĄ

Dzieci, których rodzice/opiekunowie prawni wyrażają wolę kontynuowania edukacji przedszkolnej w dotychczasowej placówce nie biorą udziału w rekrutacji. W wyznaczonym terminie, w przedszkolu do którego obecnie uczęszcza dziecko, wystarczy złożyć deklarację o kontynuowaniu edukacji.

 

  • WARUNKI I ZASADY UDZIAŁU W REKRUTACJI

O przyjęcie do przedszkola/oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej mogą ubiegać się rodzice/opiekunowie prawni dzieci w wieku 3-5 lat zamieszkałe na terenie Miasta Mysłowice.

Aby ubiegać się o przyjęcie do przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej, w wyznaczonym terminie, należy wypełnić elektroniczny formularz (wniosek) na stronie www.myslowice.przedszkola.vnabor.pl.  Formularz można również wypełnić ręcznie drukując go z w/w strony lub pobierając w dowolnej placówce. 

W formularzu można wskazać maksymalnie trzy placówki pamiętając, że ich kolejność oznacza hierarchię ważności. Wniosek wydrukowany z systemu elektronicznego lub wypełniony ręcznie wraz ze stosownymi dokumentami i oświadczeniami należy złożyć w placówce pierwszego wyboru (wymienionej na wniosku jako pierwsza).

 

  • WAŻNE TERMINY

Lp.

Nazwa czynności

Data rozpoczęcia

Data zakończenia

1.

Potwierdzenie woli kontynuacji wychowania przedszkolnego

        REKRUTACJA ZAKOŃCZONA (o przyjęciu dziecka w trakcie roku szkolnego, w przypadku powstania wolnego miejsca, decyduje dyrektor danego przedszkola)

2.

Otwarcie naboru na wolne miejsca, wprowadzanie zgłoszeń przez rodziców

3.

Publikacja listy zakwalifikowanych  i niezakwalifikowanych

 

4.

Potwierdzenie woli przyjęcia dziecka do przedszkola

5.

Publikacja listy dzieci przyjętych

 

  • KRYTERIA REKRUTACJI  I SPOSÓB UDOKUMENTOWANIA

Lp.

Nazwa kryterium

Sposób udokumentowania

Liczba punktów

Kryteria podstawowe

 

 

1.

Kandydat mieszka na terenie Miasta Mysłowice

oświadczenie na Wniosku o przyjęcie do przedszkola

1000 pkt

2.

Kandydat z rodziny wielodzietnej (3 i więcej dzieci)

oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata

100 pkt

3.

Wobec kandydata orzeczono znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności

orzeczenie o niepełnosprawności kandydata lub o stopniu niepełnosprawności lub równoważne

100 pkt

4.

Wobec ojca lub matki kandydata orzeczono znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności, bądź całkowitą niezdolność do pracy oraz niezdolność do samodzielnej egzystencji na podstawie odrębnych przepisów

 

orzeczenie o niepełnosprawności ojca/matki kandydata lub o stopniu niepełnosprawności lub równoważne

100 pkt

5.

Wobec obydwojga rodziców kandydata orzeczono znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności, bądź całkowitą niezdolność do pracy oraz niezdolność do samodzielnej egzystencji na podstawie odrębnych przepisów

orzeczenie o niepełnosprawności rodziców kandydata lub o stopniu niepełnosprawności lub równoważne

100 pkt

6.

Wobec rodzeństwa kandydata orzeczono znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności

orzeczenie o niepełnosprawności rodzeństwa kandydata lub o stopniu niepełnosprawności lub równoważne

100 pkt

7.

Kandydat wychowywany przez samotną matkę lub samotnego ojca

odpowiednie dokumenty (prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu)   oraz  oświadczenie o samotnym wychowywaniu kandydata

100 pkt

8.

Kandydat umieszczony w rodzinie zastępczej

odpowiedni dokument potwierdzający pieczę zastępczą

100 pkt

Kryteria dodatkowe (na rok 2014/2015)

 

 

9.

Kandydat obojga rodziców pracujących/studiujących/uczących się w trybie dziennym

oświadczenie o miejscu pracy/studiów/nauki

32 pkt

10.

Kandydat z rodziny będącej pod opieką Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej

oświadczenie o korzystaniu z pomocy MOPS

16 pkt

11.

Rodzeństwo kandydata kontynuuje edukację przedszkolną w roku szkolnym 2014/15 w przedszkolu pierwszego wyboru

oświadczenie

8 pkt

12.

Kandydat mieszka w obwodzie tej szkoły podstawowej, w którym znajduje się przedszkole pierwszego wyboru

oświadczenie

4 pkt

13.

Kandydat w 2014 roku jest czterolatkiem

oświadczenie

2 pkt

14.

Kandydat będzie korzystał z całodziennej opieki przedszkolnej (8 i więcej godz. dziennie)

oświadczenie

1 pkt

 

  • WAŻNE:
  1. Wszystkie oświadczenia dołączone do wniosku muszą zawierać klauzulę „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”.
  2. Przewodniczący Komisji Rekrutacyjnej może żądać dokumentów potwierdzających okoliczności zawarte w oświadczeniach dołączonych do wniosku  potwierdzających spełnienie zaznaczonych kryteriów.
  3. Przewodniczący Komisji Rekrutacyjnej może zwrócić się z wnioskiem do Prezydenta Miasta o weryfikację spełnienia kryteriów.
  4. W przypadku nieprzedłożenia w terminie wskazanym przez Przewodniczącego dokumentów potwierdzających spełnienie kryteriów oraz w przypadku negatywnego wyniku weryfikacji przez Prezydenta Miasta przyjmuje się, że kandydat nie spełnia danego kryterium.
System informacji o terenie miastaBudżet obywatelskiFundusze europejskieDrogowa Trasa ŚrednicowaStrategia Rozwoju Miasta