ePUAPSEKAPSilesia

Rekrutacja do przedszkoli

Drukuj Powiększ tekst (skrót: +) Pomniejsz tekst (skrót: -)
  • DZIECI KONTYNUUJĄCE EDUKACJĘ PRZEDSZKOLNĄ

Dzieci, których rodzice/opiekunowie prawni wyrażają wolę kontynuowania edukacji przedszkolnej w dotychczasowej placówce nie biorą udziału w rekrutacji. Wystarczy złożyć deklarację o kontynuowaniu w terminie do  5 marca br. w przedszkolu, do którego dziecko uczęszcza obecnie.

 

  • WARUNKI I ZASADY UDZIAŁU W REKRUTACJI

O przyjęcie do przedszkola  na rok szkolny 2016/2017 mogą ubiegać się dzieci   zamieszkałe na terenie Miasta Mysłowice.

Aby ubiegać się o przyjęcie do przedszkola  należy wypełnić elektroniczny formularz na stronie www.myslowice.przedszkola.vnabor.pl  lub wypełnić ręcznie wniosek o przyjęcie do przedszkola, który można wydrukować z wyżej wymienionej strony internetowej albo pobrać w dowolnej placówce.

Można wybrać maksymalnie 3 placówki, pamiętając, że ich kolejność oznacza hierarchię ważności. Wniosek wydrukowany z systemu elektronicznego lub wypełniony ręcznie wraz ze stosownymi dokumentami i oświadczeniami należy złożyć w placówce pierwszego wyboru (wymienionej na wniosku jako pierwsza) w terminie od 10 marca  do 25 marca br.

 

  • WAŻNE TERMINY

Postępowanie rekrutacyjne:

Lp.

Rodzaj czynności w postępowaniu rekrutacyjnym
 

Data rozpoczęcia

Data zakończenia

1.

Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola wraz z dokumentami potwierdzającymi  spełnienie przez kandydata warunków lub  kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

10.03.2016 r.
godz. 8.00

 

25.03.2016 r.
godz. 15.00

 

2.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną  wniosków  o przyjęcie do przedszkola i dokumentów potwierdzających spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

 

10.03.2016 r.

godz. 8.00

31.03.2016 r.

godz. 15.00

3.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną list kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych w postępowaniu rekrutacyjnym

22.04.2016 r.

godz. 8.00

4.

Potwierdzenie przez rodzica   kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia

 

22.04.2016 r.

godz. 8.00

 

02.05.2016 r.

godz. 15.00

5.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych
i kandydatów  nieprzyjętych

05.05.2016 r.

godz. 8.00

Postępowanie uzupełniające:

Lp.

Rodzaj czynności w postępowaniu rekrutacyjnym uzupełniającym

Data
rozpoczęcia

Data zakończenia

1.

Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola
wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym uzupełniającym

09.05.2016 r.

godz. 8.00

 

13.05.2016 r.

godz. 15.00

 

2.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną  wniosków
o przyjęcie do przedszkola i dokumentów potwierdzających spełnienie przez kandydata  warunków lub kryteriów branych pod uwagę
w postępowaniu rekrutacyjnym uzupełniającym

09.05.2016 r.

godz. 8.00

18.05.2016 r.

godz. 15.00

3.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych w postępowaniu rekrutacyjnym uzupełniającym

01.06.2016 r.

godz. 8.00

4.

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postacie pisemnego oświadczenia w postępowaniu rekrutacyjnym uzupełniającym

01.06.2016 r.

godz. 8.00

06.06.2016 r.

godz. 15.00

5.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych
i kandydatów nieprzyjętych w postępowaniu rekrutacyjnym uzupełniającym.

08.06.2016 r.

godz. 15.00

 

 

  • KRYTERIA REKRUTACJI  I SPOSÓB UDOKUMENTOWANIA

Lp.

Nazwa kryterium

Sposób udokumentowania

Liczba punktów

Kryteria podstawowe

 

 

1.

Kandydat mieszka na terenie Miasta Mysłowice

oświadczenie na Wniosku o przyjęcie do przedszkola

1000 pkt

2.

Wielodzietność rodziny kandydata (3 i więcej dzieci)

oświadczenie do Wniosku o przyjęcie do przedszkola

100 pkt

3.

Niepełnosprawność kandydata

orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność, orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności. Oryginał, notarialnie poświadczona kopia albo urzędowo poświadczony zgodnie z art. 76a § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego odpis lub wyciąg z dokumentu lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata

 

 

 

100 pkt

4.

Niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata

orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27.08.1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, z późn. zm.).                                                                                                                      Oryginał, notarialnie poświadczona kopia albo urzędowo poświadczony zgodnie z art. 76a § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego odpis lub wyciąg z dokumentu lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata

 

 

 

100 pkt

5.

Niepełnosprawność obojga rodziców kandydata

orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27.08.1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, z późn. zm.).                                                                                                                      Oryginał, notarialnie poświadczona kopia albo urzędowo poświadczony zgodnie z art. 76a § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego odpis lub wyciąg z dokumentu lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata

 

 

 

 

 

 

100 pkt

6.

Niepełnosprawność rodzeństwa kandydata

orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność, orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27.08.1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, z późn. zm.).                                                                                                                      Oryginał, notarialnie poświadczona kopia albo urzędowo poświadczony zgodnie z art. 76a § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego odpis lub wyciąg z dokumentu lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata

 

 

 

 

 

100 pkt

7.

Samotne wychowywanie kandydata w rodzinie

prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu oraz oświadczenie o samotnym wychowaniu dziecka oraz niewychowaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem.                                                                                                                Oryginał, notarialnie poświadczona kopia albo urzędowo poświadczony zgodnie z art. 76a § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego odpis lub wyciąg z dokumentu lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata

 

 

 

 

 

100 pkt

8.

Objęcie kandydata pieczą zastępczą

dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie z ustawą z dnia 9.06.2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 135, z 2012 r. poz. 1519 oraz z 2013 r. poz.154 i 866).  Oryginał, notarialnie poświadczona kopia albo urzędowo poświadczony zgodnie z art. 76a § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego odpis lub wyciąg z dokumentu lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata

 

 

 

 

     100 pkt

Kryteria dodatkowe

 

 

 

 

9.

Kandydat obojga rodziców /prawnych opiekunów pracujących/studiujących/uczących się w trybie dziennym lub kandydat rodzica prawnego opiekuna samotnie wychowującego/studiującego/uczącego się

 

oświadczenie o zatrudnieniu/kontynuacji nauki

 

 

32 pkt

 

 

10.

Rodzeństwo kandydata kontynuuje edukację przedszkolną w przedszkolu pierwszego wyboru w roku szkolnym, na który prowadzone jest postępowanie rekrutacyjne

oświadczenie na wniosku o przyjęcie do przedszkola

 

16 pkt

 

11.

Kandydat będący pod opieką Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej za wyjątkiem świadczeń jednorazowych

 

 

oświadczenie na wniosku o przyjęcie do przedszkola

 

8 pkt

 

 

12.

Kandydat, który w roku szkolnym poprzedzającym postępowanie rekrutacyjne ubiegał się o przyjęcie do przedszkola i nie został przyjęty

 

oświadczenie na wnioskuo przyjęcie do przedszkola

4 pkt

 

13.

Kandydat będzie korzystał z całodziennej opieki przedszkolnej (8 i więcej godzin dziennie)

 

oświadczenie na wnioskuo przyjęcie do przedszkola

2 pkt

 

14.

Kandydat, który w roku szkolnym poprzedzającym postępowanie rekrutacyjne uczęszczał do żłobka

oświadczenie na wnioskuo przyjęcie do przedszkola

1 pkt

  • WAŻNE

Wszystkie oświadczenia dołączone do wniosku muszą zawierać klauzulę „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”.

Przewodniczący Komisji Rekrutacyjnej może żądać dokumentów potwierdzających okoliczności zawarte w oświadczeniach dołączonych do niniejszego wniosku  potwierdzających spełnienie zaznaczonych kryteriów.

Przewodniczący Komisji Rekrutacyjnej może zwrócić się z wnioskiem do Prezydenta Miasta o weryfikację spełnienia kryteriów.

W przypadku nieprzedłożenia w terminie wskazanym przez Przewodniczącego dokumentów potwierdzających spełnienie kryteriów oraz przypadku negatywnego wyniku weryfikacji przez Prezydenta Miasta przyjmuje się, że kandydat nie spełnia danego kryterium.

System informacji o terenie miastaBudżet obywatelskiFundusze europejskieDrogowa Trasa ŚrednicowaStrategia Rozwoju Miasta