Rekrutacja do szkół podstawowych

Drukuj Powiększ tekst (skrót: +) Pomniejsz tekst (skrót: -)
 • TERMIN REKRUTACJI

Przyjmowanie kart zgłoszeń i wniosków do klasy pierwszej odbywa się od 1 lutego do 31 marca każdego roku.

 • OBOWIĄZEK SZKOLNY

Obowiązkiem szkolnym, od roku szkolnego 2015/2016, objete są dzieci od szóstego roku życia.

 

 • ZASADY REKRUTACJI

Do szkoły przyjmuje się z urzędu dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły na podstawie wypełnionego przez rodziców lub prawnych opiekunów dziecka druku „Karta zgłoszenia dziecka do szkoły”.

Dzieci zamieszkałe poza obwodem szkoły przyjmuje się do szkoły jedynie w przypadku, gdy placówka dysponuje wolnymi miejscami, na podstawie wypełnionego przez rodziców lub prawnych opiekunów dziecka druku „Wniosek o przyjęcie dziecka do szkoły spoza obwodu szkoły”. Dziecko przyjęte spoza obwodu nie może spowodować otwarcia nowej klasy.

W przypadku, gdy liczba wniosków rodziców (prawnych opiekunów) o przyjęcie do szkoły dziecka zamieszkałego poza obwodem szkoły jest większa niż liczba wolnych miejsc, którymi dysponuje szkoła, dzieci przyjmuje się z uwzględnieniem kolejności następujących kryteriów:

 1. w szkole obowiązek szkolny spełnia rodzeństwo dziecka (5 pkt),
 2. miejsce pracy rodziców znajduje się w pobliżu szkoły (4 pkt),
 3. w obwodzie szkoły zamieszkują krewni dziecka (babcia, dziadek) wspierający rodziców (opiekunów prawnych) w zapewnieniu mu należytej opieki (3 pkt),
 4. droga dziecka do szkoły jest krótsza niż do szkoły obwodowej (2 pkt),
 5. dzieci pracowników szkoły (1 pkt).

O przyjęciu dziecka spoza obwodu decyduje liczba uzyskanych punktów, w przypadku równej liczby punktów decyduje data wpływu wniosku.

W przypadku wolnych miejsc, jeżeli kandydaci nie spełniają żadnego z kryteriów określonych w punkcie 3, decyduje data złożenia wniosku.

Decyzję o przyjęciu ucznia do szkoły podejmuje Dyrektor Szkoły.

W sprawie przydziału dzieci przyjętych do szkoły do określonych oddziałów klasowych, decyzję podejmuje Dyrektor Szkoły po uwzględnieniu kryterium wiekowego dzieci.

 

 • ZAPISY

Do dopełnienia czynności związanych ze zgłoszeniem dziecka do szkoły zobowiązani są jego rodzice lub prawni opiekunowie. Druki: „Karta zgłoszenia dziecka do szkoły” lub „Wniosek o przyjęcie dziecka do szkoły spoza obwodu szkoły” można otrzymać w sekretariatach szkół oraz pobrać ze stron internetowych szkół lub Urzędu Miasta Mysłowice. Wypełnione druki należy złożyć w sekretariacie wybranej szkoły do 31 marca danego roku.

Celem przeprowadzenia rekrutacji dyrektor powołuje komisję w składzie: przewodniczący - dyrektor/wicedyrektor, członkowie - pedagog szkolny i nauczyciele klas I-III (komisja składa się z minimum 3 osób).

 1. komisja dokonuje weryfikacji wniosków w oparciu o przyjęte kryteria zawarte w zasadach rekrutacji,
 2. komisja sporządza protokół i przedkłada dyrektorowi szkoły.

O wynikach rekrutacji do klasy pierwszej rodzice dziecka zostają poinformowani niezwłocznie po zakończeniu rekrutacji, nie później niż do 31 maja. Lista dzieci przyjętych i nieprzyjętych do klasy I jest publikowana w szkole.

 

Dokumenty do pobrania:

System informacji o terenie miastaBudżet obywatelskiFundusze europejskieDrogowa Trasa ŚrednicowaStrategia Rozwoju Miasta