Zasady rekrutacji uczniów do szkół podstawowych

Drukuj Powiększ tekst (skrót: +) Pomniejsz tekst (skrót: -)

Termin rekrutacji

Przyjmowanie kart zgłoszeń i wniosków do klasy pierwszej odbywa się od 1 lutego do 31 marca każdego roku.

Obowiązek szkolny

 • Obowiązek szkolny w roku szkolnym 2014/2015 dotyczy dzieci 7 letnich (rocznik 2007)  oraz dzieci 6 letnich (urodzonych od 1 stycznia do 30 czerwca 2008 r.).
 • W roku szkolnym 2014/2015, na wniosek rodziców, obowiązkiem szkolnym może być objęte dziecko, które w tym roku kończy 6 lat (urodzone od 1 lipca do 31 grudnia 2008 r.) i było objęte wychowaniem przedszkolnym w roku 2013/2014.

Zasady rekrutacji

 • Do szkoły przyjmuje się z urzędu dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły na podstawie wypełnionego przez rodziców lub prawnych opiekunów dziecka druku „Karta zgłoszenia dziecka do szkoły”.
 • Dzieci zamieszkałe poza obwodem szkoły przyjmuje się do szkoły jedynie w przypadku, gdy placówka dysponuje wolnymi miejscami, na podstawie wypełnionego przez rodziców lub prawnych opiekunów dziecka druku „Wniosek o przyjęcie dziecka do szkoły spoza obwodu szkoły”. Dziecko przyjęte spoza obwodu nie może spowodować otwarcia nowej klasy.
 • W przypadku, gdy liczba wniosków rodziców (prawnych opiekunów) o przyjęcie do szkoły dziecka zamieszkałego poza obwodem szkoły jest większa niż liczba wolnych miejsc, którymi dysponuje szkoła, dzieci przyjmuje się z uwzględnieniem kolejności następujących kryteriów:

a)    w szkole obowiązek szkolny spełnia rodzeństwo dziecka (5 pkt),

b)   miejsce pracy rodziców znajduje się w pobliżu szkoły (4 pkt),

c)    w obwodzie szkoły zamieszkują krewni dziecka (babcia, dziadek) wspierający rodziców (opiekunów prawnych) w zapewnieniu mu należytej opieki (3 pkt),

d)   droga dziecka do szkoły jest krótsza niż do szkoły obwodowej (2 pkt),

e)   dzieci pracowników szkoły (1 pkt).

 • O przyjęciu dziecka spoza obwodu decyduje liczba uzyskanych punktów, w przypadku równej liczby punktów decyduje data wpływu wniosku.
 • W przypadku wolnych miejsc, jeżeli kandydaci nie spełniają żadnego z kryteriów określonych w punkcie 3, decyduje data złożenia wniosku.
 • Decyzję o przyjęciu ucznia do szkoły podejmuje Dyrektor Szkoły.
 • W sprawie przydziału dzieci przyjętych do szkoły do określonych oddziałów klasowych, decyzję podejmuje Dyrektor Szkoły po uwzględnieniu kryterium wiekowego dzieci.

Zapisy

 • Do dopełnienia czynności związanych ze zgłoszeniem dziecka do szkoły zobowiązani są jego rodzice lub prawni opiekunowie.
 • Druki: „Karta zgłoszenia dziecka do szkoły” lub „Wniosek o przyjęcie dziecka do szkoły” można dostać w sekretariatach szkół oraz pobrać ze stron internetowych szkół lub Urzędu Miasta Mysłowice.
 • Wypełnione druki należy złożyć w sekretariacie wybranej szkoły do 31 marca danego roku.
 • Celem przeprowadzenia rekrutacji dyrektor powołuje komisję w składzie: przewodniczący - dyrektor/wicedyrektor, członkowie - pedagog szkolny i nauczyciele klas I-III (komisja składa się z minimum 3 osób).

a)    komisja dokonuje weryfikacji wniosków w oparciu o przyjęte kryteria zawarte w zasadach rekrutacji,

b)   komisja sporządza protokół i przedkłada dyrektorowi szkoły.

 • O wynikach rekrutacji do klasy pierwszej rodzice dziecka zostają poinformowani niezwłocznie po zakończeniu rekrutacji, nie później niż do 31 maja. Lista dzieci przyjętych i nieprzyjętych do klasy I zostanie wywieszona w szkole.

Zasady rekrutacji do mysłowickich przedszkoli zostaną opublikowane do końca lutego 2014 r.

System informacji o terenie miastaBudżet obywatelskiFundusze europejskieWirtualne Biuro MieszkańcaStrategia Rozwoju Miasta