ePUAPSEKAPSilesia

II Zastępca Prezydenta Miasta

Drukuj Powiększ tekst (skrót: +) Pomniejsz tekst (skrót: -)
Wydział Inwestycji (ID)
Plac Wolności 2, 41-400 Mysłowice
tel.: (+48) 32 317 11 42
fax: (+48) 32 31 71 110
Plac Wolności 4, 41-400 Mysłowice
tel.: (+48) 32 317 12 38, 32 317 11 00 wew. 403
Pracownicy: znajdź pracownika

Naczelnik Wydziału
Roman Michalski
tel.: (+48) 32 317 12 16
pokój: 13
Zakres działań:
 • Udzielanie zamówień dotyczących opracowania dokumentacji projektowych dla zadań inwestycyjnych i remontowych na terenach będących własnością Gminy lub usytuowanych na terenach Gminy i przez Gminę administrowanych gdy wartość udzielanego zamówienia jest poniżej progu wynikającego z ustawy Prawo zamówień publicznych.
 • Realizacja robót budowlanych i remontowych na podstawie dokumentacji projektowych dotyczących obiektów kubaturowych i liniowych będących własnością Gminy lub usytuowanych na terenach Gminy i przez Gminę administrowanych.
 • Realizacja zadań z zakresu budowy rowów przydrożnych, komunalnych i melioracyjnych na terenach gminnych.
 • Budowa jezdni i chodników drogowych oraz drogowych obiektów inżynierskich.
 • Realizacja inwestycji zapewniających miastu infrastrukturę drogową, w tym przebieg tras rowerowych w mieście oraz infrastrukturę dla strefy użyteczności publicznej.
 • Sprawowanie stałego nadzoru nad realizacją zadań inwestycyjnych oraz remontowych.
 • Odbiór i rozruch zakończonych zadań inwestycyjnych oraz remontowych.
 • Prowadzenie przeglądów gwarancyjnych zadań inwestycyjnych i remontowych.
 • Przygotowanie dokumentów do przekazania środka trwałego powstałego w procesie inwestycyjnym.
 • Obsługa finansowa zadań inwestycyjnych i remontowych.
 • Prowadzenie rozliczeń finansowych zadań inwestycyjnych i remontowych.
 • Przygotowanie projektów umów o wykonanie dokumentacji projektowej, o wykonanie robót budowlanych, inwestycyjnych i remontowych, prowadzenie ewidencji i rejestru umów dla zadań inwestycyjnych i remontowych.
 • Współpraca z komórkami organizacyjnymi Urzędu oraz jednostkami zewnętrznymi w zakresie niezbędnych uzgodnień i decyzji wydawanych w procesie przygotowania, koordynowania i prowadzenia inwestycji.
 • Współpraca ze wszystkimi uczestnikami procesu planowania i realizacji inwestycji.
 • Współudział w przygotowaniu Wieloletniej Prognozy Finansowej w zakresie wykazu zadań przeznaczonych do realizacji.
 • Podejmowanie działań w celu pozyskiwania zewnętrznych źródeł finansowania przedsięwzięć inwestycyjnych w tym opracowywanie stosownych wniosków we współpracy z merytorycznymi jednostkami organizacyjnymi.
System informacji o terenie miastaBudżet obywatelskiFundusze europejskieNGOKomunikaty dot. bezpieczeństwa