ePUAPSEKAPSilesia

Prezydent Miasta

Drukuj Powiększ tekst (skrót: +) Pomniejsz tekst (skrót: -)
Kancelaria Prezydenta Miasta (KP)
ul. Powstańców 1, 41-400 Mysłowice
tel.: (+48) 32 317 12 05
fax: (+48) 32 222 25 65
Pracownicy: znajdź pracownika

tel.: (+48) 32 317 12 05
pokój: 216
Zakres działań:
 • Obsługa kancelaryjno – biurowa Prezydenta.
 • Realizacja zadań wynikających z wykonywania przez Prezydenta funkcji reprezentacyjnych.
 • Inicjowanie i koordynowanie działań promocyjnych Miasta Mysłowice.
 • Przygotowywanie opinii, opracowań, ekspertyz i informacji w dziedzinach objętych działalnością Miasta i Urzędu.
 • Sporządzanie raportów i sprawozdań na polecenie Prezydenta, analizowanie politycznych, społecznych i medialnych wyników wdrażania strategii, działań i przedsięwzięć Prezydenta.
 • Współpraca z jednostkami miejskimi w zakresie realizacji zadań przekazanych im przez Prezydenta.
 • Przygotowanie materiałów i informacji dotyczących pracy Prezydenta.
 • Organizowanie obchodów, rocznic, uroczystości i świąt z udziałem Prezydenta.
 • Organizowanie spotkań z Prezydentem.
 • Organizowanie i przeprowadzanie konsultacji społecznych i debat.
 • Prowadzenie spraw związanych z przyznawaniem tytułów Honorowego Obywatela Miasta, Zasłużonego dla Miasta Mysłowice.Koordynacja pracy Młodzieżowej Rady Miasta oraz Rady Seniorów.
 • Koordynacja współpracy Prezydenta z instytucjami, firmami lub osobami fizycznymi.
 • Koordynacja realizacji programów wynikających ze współpracy miasta z instytucjami na poziomie krajowym i regionalnym.
 • Prowadzenie dokumentacji dotyczącej współpracy miasta z władzami samorządu terytorialnego wszystkich szczebli, związkami i porozumieniami komunalnymi z udziałem Miasta.
 • Prowadzenie spraw związanych z udzielaniem zgody na wykorzystywanie herbu Miasta.
 • Rozpatrywanie wniosków o objęcie przez Prezydenta honorowego patronatu nad wszelkiego rodzaju imprezami, konkursami itp.
 • Współorganizacja imprez, konkursów, itp., nad którymi honorowy patronat objął Prezydent.
 • Prowadzenie spraw związanych z dzierżawą miejskich billboardów.
 • Inicjowanie i koordynowanie działań promocyjnych.
 • Inicjowanie i koordynowanie współpracy zagranicznej.
 • Koordynacja odpowiedzi w zakresie dostępu do informacji publicznej.
 • Koordynacja medialnego wizerunku miasta, w zakresie działalności Urzędu i Prezydenta.
 • Organizowanie kontaktów publicznych organów administracji samorządowej, w tym pracowników Urzędu realizowanych z udziałem lub za pośrednictwem środków społecznego przekazu.
 • Przygotowywanie odpowiedzi na publikacje prasowe oraz audycje radiowe i telewizyjne, a także materiały rozpowszechniane w innych środkach społecznego przekazu, dotyczące działalności Urzędu oraz jednostek podporządkowanych.
 • Przygotowywanie sprostowań i protestów oraz odpowiedzi na krytykę i interwencję prasową.
 • Przygotowywanie na zasadach i w trybie określonym w odrębnych przepisach komunikatów do opublikowania w środkach społecznego przekazu.
 • Monitoring wybranych tytułów prasowych.
 • Archiwizacja materiałów prasowych dotyczących Miasta.
 • Współorganizowanie konferencji prasowych.
 • Współpraca z innymi komórkami organizacyjnymi Urzędu w celu przygotowania materiałów prasowych promujących miasto.
 • Redakcja i aktualizacja strony internetowej Urzędu.
 • Redakcja i aktualizacja Biuletynu Informacji Publicznej.
 • Nadzór nad Wirtualnym Biurem Mieszkańca.
 • Koordynowanie funkcjonowania zewnętrznej obsługi prawnej Urzędu.
 • Realizacja zadań z zakresu kultury i sztuki oraz kultury fizycznej:

a) współpraca z instytucjami kultury i kultury fizycznej w zakresie planowania i realizacji budżetu,

b) bieżący nadzór nad działalnością instytucji kultury i kultury fizycznej miasta,

c) kontrola prawidłowości wykorzystania dotacji przez instytucje kultury i kultury fizycznej.

d) koordynacja i dofinansowanie przedsięwzięć kulturalnych i sportowych na terenie miasta,

e) współdziałanie w rozwoju kultury fizycznej ze stowarzyszeniami krzewiącymi kulturę fizyczną oraz udzielanie pomocy w realizacji zadań,  

f) realizacja kontaktów międzynarodowych w dziedzinie kultury, kultury fizycznej i turystyki,

g) współpraca z Miejskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji w zakresie upowszechniania i organizacji sportu szkolnego oraz Miejskich Sekcji Sportowych,

h)  prowadzenie rejestru stowarzyszeń sportowych,

i) nadzór nad stowarzyszeniami sportowymi,

j) współpraca z placówkami oświatowymi w zakresie organizacji imprez kulturalnych i sportowo-rekreacyjnych,

k) inicjowanie i współdziałanie w zakresie upowszechniania turystyki oraz rozwoju informacji turystycznej,

l) prowadzenie rejestru instytucji upowszechniających kulturę, dla których organem prowadzącym jest miasto,

m) popieranie rozwoju towarzystw regionalnych, twórczości ludowej i innych form społecznej działalności kulturalnej,

n) prowadzenie rejestru kąpielisk.

System informacji o terenie miastaBudżet obywatelskiFundusze europejskieNGOKomunikaty dot. bezpieczeństwa