ePUAPSEKAPSilesia

Prezydent Miasta

Drukuj Powiększ tekst (skrót: +) Pomniejsz tekst (skrót: -)
Zespół Planowania i Strategii (PS)
Plac Wolności 2, 41-400 Mysłowice
pok.: 19
tel.: (+48) 32 31 71 214
Pracownicy: znajdź pracownika

Kierownik
Dominik Lorenc
tel.: (+48) 32 317 12 14
pokój: 10
Zakres działań:
 • Planowanie strategiczne rozwoju miasta
 • Udział w pracach planowania strategicznego o zasięgu ponadlokalnym
 • Koordynowanie spraw związanych z działalnością Górnośląsko- Zagłębiowskiej metropolii
 • Koordynowaniei opiniowanie planów rozwojowych miasta z planami jednostek administracji rządowej i samorządowej
 • Zbieranie,przetwarzanie i aktualizowanie informacji o mieście dla potrzeb zarządzania miastem, opracowanie raportu o stanie miasta oraz innych danych dla potrzeb zarządzania miastem
 • Współpraca pod względem formalnym w sprawach przygotowania i opracowania projektów branżowych strategii, programów operacyjnych i planów: rozwoju układu komunikacyjnego miasta w odniesieniu lokalnym jaki i powiązań regionalnych, rozwoju sieci drogowej oraz planów finansowania budowy i ochrony dróg a także obiektów mostowych i drogowych obiektów inżynierskich, rozwój miejskich sieci wodnokanalizacyjnych, ciepłowniczych i energetycznych, zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla obszaru miasta lub jego części w przypadku gdy plany przedsiębiorstw energetycznych nie zapewniają pełnego zaopatrzenia, budowy i remontów sieci uzbrojenia pod i naziemnego ustytułowanego w pasie drogowym, uzbrajanie terenów pod budownictwo mieszkaniowe oraz terenów przeznaczonych pod inwestycje
 • Współpraca i monitorowanie przygotowania oraz wdrażanie programów sektorowych dla realizacji strategii rozwoju miasta
 • Koordynacja planistyczna spraw związanych z planami przebiegu na terenie miasta Drogowej Trasy Średnicowej
 • Planowanie przestrzenne rozwoju miasta
 • Dokonywanie okresowej analizy zmian w zagospodarowaniu przestrzennym, w szczególności oceny postępów w opracowaniu miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz oceny aktualności dokumentów planistycznych
 • Prowadzenie spraw związanych z opracowaniem zmian i aktualizacji studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
 • Prowadzenie rejestru wniosków o sporządzenie lub zmianę miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
 • Opracowanie i zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego
 • Przechowywanie oryginałów obowiązujących, uchylonych i nieobowiązujących miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego i studiów uwarunkowań zagospodarowania przestrzennego
 • Opracowanie studiów przedprojektowych i koncepcji zagospodarowania przestrzennego wskazanych terenów-obszarów gminy. Koordynacja miejskiej Komisji Urbanistyczno-Architetkonicznej.
 • Prowadzenie spraw, o których mowa w art. 36 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w zakresie ustalania wysokości odszkodowania w związku z obniżeniem wartości nieruchomości lub jednorazowej opłaty na skutek jej wzrostu, będących wynikiem uchwalenia planu miejscowego albo jego zmiany
 • Tworzenie współpracy z innymi wydziałami i jednostkami organizacyjnymi Urzędu Wieloletniego Planu Inwestycyjnego
 • Inicjowanie, konsultowanie, wdrażanie i monitorowanie wszelkich działań mających na celu rozwój komunikacji rowerowej
 • Raport o stanie miasta
System informacji o terenie miastaBudżet obywatelskiFundusze europejskieNGOKomunikaty dot. bezpieczeństwa