ePUAPSEKAPSilesia

Prezydent Miasta

Drukuj Powiększ tekst (skrót: +) Pomniejsz tekst (skrót: -)
Wydział Infrastruktury Miejskiej (IM)
ul. Plac Wolności 5, 41-400 Mysłowice
tel.: (+48) 32 317 13 61
fax: (+48) 32 317 11 10
Pracownicy: znajdź pracownika

Naczelnik Wydziału
Tadeusz Witański
tel.: (+48) 32 317 12 06
pokój: 110
Zakres działań:
 • Realizacja zadań wynikających z ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu Cywilnego
 • Realizacja zadań wynikających z ustawy o dodatkach mieszkaniowych i energetycznych
 • Rozliczenie kosztów zarządu i funduszu remontowego, koordynowanie spraw związanych ze Wspólnotami Mieszkaniowymi
 • Prowadzenie spraw dotyczących udzielanych dotacji Miejskiemu Zarządowi Gospodarki Komunalnej (MZGK)
 • Obsługa Społecznej Komisji Mieszkaniowej
 • Realizacjazadania wynikającego z rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 27 grudnia 2007 r. w sprawie określenia danych dotyczących czynszów najmu lokali miszkalnych (Dz. U. z 2007r., 250, poz.1873).
 • Sprawowanie bezspośredniego nadzoru i kontroli nad MZGK
 • Tworzenie uchwał i zarządzeń związanych z wynajem lokali użytkowych oraz prowadzenie spraw z tym związanych
 • Prowadzenie spraw związanych z wypłatą odszkodowań innym administratorom oraz prowadzenie spraw związanych z roszczeniami zdrowotnymi
 • Prowadzenie spraw związanych z cmentarzami komunalnym i wyznaniowym
 • Pielęgnacja drzew i krzewów w mieście, dokonywanie nasadzeń zastępczych na terenach miejskich, a także nadzorowanie prac w tym zakresie z wyłączeniem decyzji wynikających z realizacji inwestycji na terenie miasta, a także decyzji pozyskanych przez zarządców terenów
 • Pielęgnacja ustanowionych pomników przyrody
 • Realizacja zadań wynikających z ustawy o ochronie zwierząt
 • Utrzymanie i remonty miejsc pamięci narodowej
 • Utrzymanie i remonty grobownictwa wojennego
 • Utrzymywanie czystości w przejściach podziemnych i utrzymanie szaletów miejskich
 • Letnie i zimowe utrzymywanie czystości dróg publicznych, wewnętrznych, placów, parków i chodników na terenie gminy
 • Prowadzenie postępowań dotyczących pojazdów usuniętych na podstawie dyspozycji wydanej przez uprawniony podmiot, stosownie do art 50a i 130 a ustawy z dnia 20 czerwca 1997 - Prawo o ruchu drogowym, jak również przygotowanie uchwał i zarządzeń w przedmiotowym zakresie
 • Prowadzenie postępowań dotyczących przyznania wynagrodzenia za dozór, zwrot koniecznych wydatków związanych z wykonywaniem dozoru oraz kosztów usunięcia pojazdówz drogi
 • Utrzymanie wiat przystankowych, słupów ogłoszeniowych oraz tablic informacyjnych
 • Utrzymanie placów zabaw, siłowni napowietrznych (plenerowych) oraz boisk na terenach będących własnością gminy
 • Utrzymanie fontann
 • Utrzymanie ławek parkowych i ławek w pasie drogowym
 • Utrzymanie miejsc zieleni urządzonej na terenach stanowiących własność gminy, utrzymanie Parku Zamkowego, utrzymanie rond, obsadzanie kwiatami skwerów miejskich, donic oraz tworzenie nowych miejsc zieleni urządzonej 
 • Sprawowanie kontroli i nadzoru nad ZOM Sp. z o. o. w zakresie działań Wydziału
 • Sprawowanie kontroli i nadzoru nad Śląskim Towarzystwem Budownictwa Społeczngo Sp.z o.o w zakresie wynajmu mieszkań
 • Flagowanie miasta
 • Zadania wynikające z ustawy o drogach publicznych, ustawy prawo o ruchu drogowym i innych pokrewnych ustaw dotyczących dróg, w szczególności: w zakresie zarządcy dróg i mostów, utrzymanie bieżące dróg, utrzyamnie bieżące dróg wewętrznych, parkingów, zatok i przystanków, utrzymanie bieżące obiektów mostowych, wydanie zezwoleń na zajęcie pasa drogowego i zjazdy z dróg oraz pobieranie opłat i kar pieniężnych, weryfikacja (odbiór) stanu technicznego pasa drogowego po realizacji zamierzeń inwestycyjnych, na które udzielono zgody na zajęcie pasa drogowego
 • Wypłata odszkodowań za nieruchomości zajęte pod drogi
 • Wypłaty odszkodowań za nieruchomości zajęte pod drogi.Określanie przynależności projektowanych dróg (wynikających z obowiązujących miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego lub istniejących dróg) do zasobu dróg powiatowych lub gminnych; określanie przebiegu pasów drogowych tych dróg, dróg publicznych, wewnętrznych.
 •  Wykonywanie zadań określonych w ustawie o publicznym transporcie zbiorowym oraz prowadzenie spraw związanych z rozliczeniami finansowymi z KZK GOP, MZK Tychy oraz Zarządu Transportu Metropolitalnego.
 •  Utrzymanie przykanalików i studzienek kanalizacji deszczowej, w tym czyszczenie i remonty.
 •  Przejmowanie nieruchomości zajętych pod drogi na własność Skarbu Państwa, Powiatu lub Gminy.
 •  Wznowienia, rozgraniczenia, i podziały nieruchomości zajętych pasami drogowymi.
 •  Zlecanie szacowania nieruchomości drogowych.
 •  Składanie wniosków wieczysto – księgowych regulujących stan posiadania nieruchomości drogowych.
 •  Przekazywanie nieruchomości pozostających w pasach drogowych w trwały zarząd na rzecz właściwych podmiotów.
 •  Inwentaryzacja dróg wewnętrznych zlokalizowanych na gruntach komunalnych.
 •  Wykupy nieruchomości pod istniejącymi i planowanymi drogami gminnymi, wewnętrznymi, powiatowymi i wojewódzkimi, krajowymi pozostającymi w zarządzie Prezydenta Miasta.
 •  Współpraca w zakresie opracowywania projektów rozwoju sieci drogowej.
 •  Tworzenie informacji o drogach dla GDDKiA.
 •  Współpraca w zakresie przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych, o których mowa w ustawie z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania  i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych, z wyłączeniem wydawania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowych.
 • Współpraca w zakresie przygotowania uchwał w sprawie zaliczenia niektórych dróg na terenie miasta Mysłowice do właściwej kategorii.
 • Prowadzenie spraw związanych z DTŚ – Wschód”.
 •  Remonty bieżące nawierzchni jezdni i chodników drogowych.
 •  Realizacja zadań z zakresu remontów rowów przydrożnych, komunalnych i melioracyjnych na terenach gminnych.
 • Wypłaty odszkodowań za nieruchomości zajęte pod drogi.
 •  Określanie przynależności projektowanych dróg (wynikających z obowiązujących miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego lub istniejących dróg) do zasobu dróg powiatowych lub gminnych; określanie przebiegu pasów drogowych tych dróg, dróg publicznych, wewnętrznych.
 •  Wykonywanie zadań określonych w ustawie o publicznym transporcie zbiorowym oraz prowadzenie spraw związanych z rozliczeniami finansowymi z KZK GOP, MZK Tychy oraz Zarządu Transportu Metropolitalnego.
 •  Utrzymanie przykanalików i studzienek kanalizacji deszczowej, w tym czyszczenie i remonty.
 •  Przejmowanie nieruchomości zajętych pod drogi na własność Skarbu Państwa, Powiatu lub Gminy.
 •  Wznowienia, rozgraniczenia, i podziały nieruchomości zajętych pasami drogowymi.
 •  Zlecanie szacowania nieruchomości drogowych.
 •  Składanie wniosków wieczysto – księgowych regulujących stan posiadania nieruchomości drogowych.
 •  Przekazywanie nieruchomości pozostających w pasach drogowych w trwały zarząd na rzecz właściwych podmiotów.
 •  Inwentaryzacja dróg wewnętrznych zlokalizowanych na gruntach komunalnych.
 •  Wykupy nieruchomości pod istniejącymi i planowanymi drogami gminnymi, wewnętrznymi, powiatowymi i wojewódzkimi, krajowymi pozostającymi w zarządzie Prezydenta Miasta.
 •  Współpraca w zakresie opracowywania projektów rozwoju sieci drogowej.
 •  Tworzenie informacji o drogach dla GDDKiA.
 •  Współpraca w zakresie przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych, o których mowa w ustawie z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania  i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych, z wyłączeniem wydawania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowych.
 • Współpraca w zakresie przygotowania uchwał w sprawie zaliczenia niektórych dróg na terenie miasta Mysłowice do właściwej kategorii.
 • Prowadzenie spraw związanych z DTŚ – Wschód”.
 •  Remonty bieżące nawierzchni jezdni i chodników drogowych.
 •  Realizacja zadań z zakresu remontów rowów przydrożnych, komunalnych i melioracyjnych na terenach gminnych.
System informacji o terenie miastaBudżet obywatelskiFundusze europejskieNGOKomunikaty dot. bezpieczeństwa