ePUAPSEKAPSilesia

Prezydent Miasta

Drukuj Powiększ tekst (skrót: +) Pomniejsz tekst (skrót: -)
Zespół Nadzoru Właścicielskiego (NW)
ul. Powstańców 1, 41-400 Mysłowice
pok.: 401, 316
tel.: (+48) 32 317 12 43
Pracownicy: znajdź pracownika

tel.: (+48) 32 317 12 43
pokój: 401
Zakres działań:
  • Obsługa Prezydenta w zakresie pełnienia przez Gminę funkcji organu założycielskiego lub udziałowca spółek.
  • Gromadzenie i analizowanie informacji o organach zarządzających i nadzorczych spółek, majątku wniesionym przez gminę, oraz gwarancjach i poręczeniach udzielonych przez spółki, w których Gmina posiada udziały lub akcje.
  • Prowadzenie ewidencji i dokumentacji spółek, w których Gmina posiada udziały lub akcje.
  • Przygotowywanie i aktualizacja statutów oraz umów spółek prawa handlowego, w których Gmina posiada udziały lub akcje.
  • Prowadzenie spraw związanych z tworzeniem, nabywaniem, likwidacją, reorganizacją, sprzedażą spółek, udziałów lub akcji Gminy w spółkach prawa handlowego.
  • Nadzór na wykorzystaniem majątku Gminy, w tym przekazanym w formie wkładu spółkom prawa handlowego, w których Gmina posiada udziały lub akcje oraz monitorowanie realizacji zadań własnych Gminy przez te spółki
  • Monitorowanie sytuacji ekonomiczno – finansowej działalności spółek, w których Gmina posiada udziały lub akcje.
  • Analiza dokumentacji przekazywanej przez spółki (w tym przekazywanych na Walne Zgromadzenia lub Zgromadzenia Wspólników) oraz opracowywanie na ich podstawie opinii i wniosków.
  • Przygotowywanie wniosków o przeprowadzenie czynności kontrolnych przez Rady Nadzorcze w spółkach handlowych, w których Gmina posiada udziały lub akcje.
System informacji o terenie miastaBudżet obywatelskiFundusze europejskieNGOKomunikaty dot. bezpieczeństwa