ePUAPSEKAPSilesia

Prezydent Miasta

Drukuj Powiększ tekst (skrót: +) Pomniejsz tekst (skrót: -)
Wydział Gospodarki Nieruchomościami (GN)
ul. Powstańców 1, 41-400 Mysłowice
pok.: 312
tel.: (+48) 32 317 13 31
fax: (+48) 32 317 13 31, 32 222 25 65
Pracownicy: znajdź pracownika

Naczelnik Wydziału
Marcjanna Mądry
tel.: (+48) 32 317 12 15
pokój: 312
Zakres działań:
 • bieżąca obsługa kancelaryjno-biurowa wydziału,
 • zlecanie szacowania wartości nieruchomości oraz podziałów geodezyjnych dla potrzeb wydziału,
 • przygotowywanie nieruchomości do obrotu prawnego poprzez uzyskiwanie niezbędnych uzgodnień branżowych,
 • składanie wniosków wieczysto-księgowych wraz z dokumentacją geodezyjną z zakresu działań wydziału,
 • sprzedaż i oddawanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych w trybie przetargowym i bezprzetargowym,
 • przeprowadzanie, organizowanie i ogłaszanie przetargów na zbycie nieruchomości,
 • ustanawianie służebności na nieruchomościach,
 • zamiana nieruchomości Gminy i Skarbu Państwa na nieruchomości osób fizycznych i prawnych,
 • znoszenie współwłasności nieruchomości,
 • naliczanie i aktualizacja opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego i trwałego zarządu,
 • współpraca z innymi organami, właściwymi jednostkami samorządu terytorialnego, które na mocy odrębnych przepisów o gospodarce nieruchomościami Skarbu Państwa zbywają nieruchomości na podstawie pełnomocnictwa wojewody,
 • realizacja obowiązków wynikających z ustaw podatkowych związanych z zasobem nieruchomości Skarbu Państwa i Gminy, zabezpieczanie środków finansowych na ten cel,
 • przygotowywanie informacji o stanie mienia gminy,
 • tworzenie i gospodarowanie gminnym zasobem nieruchomości,
 • tworzenie i gospodarowanie powiatowym zasobem nieruchomości,
 • tworzenie i gospodarowanie zasobem nieruchomości Skarbu Państwa,
 • prowadzenie i aktualizowanie w/w zasobów,
 • przygotowywanie nieruchomości do wydzierżawienia poprzez uzyskiwanie niezbędnych uzgodnień branżowych,
 • wydzierżawianie nieruchomości w trybach przetargowym i bezprzetargowym,
 • zmiana opłat z tytułu wydzierżawiania i udostępniania nieruchomości,
 • podejmowanie czynności we współpracy z radcami prawnymi o roszczenie wynikające z zawartych umów dzierżawy i posiadanych praw do nieruchomości,
 • wydawanie zgody na czasowe zajęcie nieruchomości celem prowadzenia modernizacji, remontu, budowy lub wymiany sieci uzbrojenia w nieruchomościach Gminy i Skarbu Państwa - poza pasem drogowym,
 • wyrażanie zgody na budowę w granicy działki,
 • prowadzenie spraw związanych z wydzierżawianiem nieruchomości niestanowiących pasów drogowych pod umieszczenie nośników reklamowych, z wyłączeniem miejskich billboardów,
 • oddawanie nieruchomości w użyczenie,
 • ustalanie opłat adiacenckich w związku z urządzeniem lub modernizacją drogi albo stworzeniem warunków do podłączenia nieruchomości do poszczególnych urządzeń infrastruktury technicznej,
 • komunalizacja mienia Skarbu Państwa z mocy prawa i na wniosek prezydenta miasta,
 • ustalanie sposobów i terminów zagospodarowania nieruchomości gruntowych wraz z ustalaniem dodatkowych terminów zagospodarowania,
 • stwierdzanie nabycia z mocy prawa użytkowania wieczystego gruntów oraz własności budynków i innych urządzeń związanych z gruntem przez państwowe i komunalne osoby prawne,
 • przekształcanie w drodze decyzji prawa użytkowania wieczystego w prawo własności,
 • sprzedaż lub oddawanie w użytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu wraz ze sprzedażą lokalu,
 • wywłaszczanie nieruchomości, 
 • sprzedaż nieruchomości na rzecz użytkownika wieczystego,
 • orzekanie o zwrocie wywłaszczonych nieruchomości na żądanie poprzednich właścicieli i ich następców prawnych,
 • wykreślanie z ksiąg wieczystych wpisów dotyczących obciążeń, które wygasły lub stały się bezpodstawne,
 • zawieranie aktów notarialnych wykupu nieruchomości stanowiących konsekwencję przeprowadzenia i zakończenia właściwej procedury przez Wydział Rozwoju Miasta na podstawie art. 36 Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,
 • oddawanie nieruchomości w trwały zarząd,
 • regulacja stanów prawnych nieruchomości zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego,
 • wykupy nieruchomości do zasobu mienia gminnego poza pasami drogowymi,
 • nabywanie nieruchomości poza pasami drogowymi, w drodze pierwokupu, podziałów i scaleń,
 • nabywanie nieruchomości na podstawie ordynacji podatkowej,
 • nabywanie nieruchomości w wyniku przeprowadzonego przez radców prawnych postępowania spadkowego,
 • nabywanie nieruchomości na skutek zrzeczenia się lub po zlikwidowaniu lub sprywatyzowaniu osób prawnych oraz po zlikwidowanych komunalnych jednostkach organizacyjnych lub na podstawie innych tytułów prawnych,
 • odbieranie gruntów przekazanych w użytkowanie wieczyste lub trwały zarząd w przypadku nie dotrzymania warunków umowy,
 • przekazywanie nieruchomości Skarbu Państwa na cele szczególne,
 • regulowanie nieruchomości zajętych pod ogrody działkowe,
 • wydawanie rozstrzygnięć zgodnie z art. 124 - 126 Ustawy o gospodarce nieruchomościami.
System informacji o terenie miastaBudżet obywatelskiFundusze europejskieNGOKomunikaty dot. bezpieczeństwa