ePUAPSEKAPSilesia

Prezydent Miasta

Drukuj Powiększ tekst (skrót: +) Pomniejsz tekst (skrót: -)
Wydział Ochrony Środowiska (OS)
ul. Strumieńskiego 5, 41-400 Mysłowice
tel.: (+48) 32 31 71 367
fax: (+48) 32 222 25 65
Plac Wolności 1, 41-400 Mysłowice
tel.: (+48) 32 317 11 62
fax: (+48) 32 222 25 65
Pracownicy: znajdź pracownika

Naczelnik Wydziału
Andrzej Holecki
tel.: (+48) 32 317 13 62
pokój: 1
Zakres działań:
 • Zadania wynikające z ustawy Prawo ochrony środowiska związane z:

a) ochroną przed hałasem, wibracjami i polami elektromagnetycznymi,

b) ochroną powietrza,

c) przyjmowaniem zgłoszeń instalacji,

d) zobowiązywaniem do wykonania przeglądu ekologicznego,

e) wydawaniem pozwoleń.

 • Zadania wynikające z ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, w szczególności związane z:

a) ochroną środowiska w działalności inwestycyjnej,

b) udostępnianiem informacji o środowisku,

c) prowadzeniem publicznie dostępnych wykazów w formie elektronicznej,

d) wydawaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia.

 • Zadania wynikające z ustawy Prawo wodne w tym:

a) regulowanie spraw związanych z dostępem do wody, rozgraniczaniem gruntów pokrytych wodami, ustalanie linii brzegu,

b) ochrona wód przed zanieczyszczeniem w ramach zwykłego korzystania z wód,

c) zatwierdzanie ugód w sprawach zmian stosunków wodnych na gruncie,

d) utrzymanie rowów melioracyjnych,

e) prowadzenie postępowań administracyjnych w sprawach pozwoleń wodnoprawnych w zakresie kompetencji przysługujących prezydentowi miasta na prawach powiatu.

 • Zadania wynikające z ustawy o odpadach:

a) prowadzenie postępowań administracyjnych w sprawach: uzgadniania, zezwalania i opiniowania sposobu postępowania z odpadami innymi niż komunalne,

b) zatwierdzanie programów gospodarki odpadami,

c) przyjmowanie informacji o odpadach,

d) zezwalanie na prowadzenie działalności w zakresie odzysku lub unieszkodliwiania odpadów,

e) zezwolenia na zbieranie lub transport odpadów oraz magazynowanie odpadów,

f) prowadzenie rejestru posiadaczy odpadów zwolnionych z obowiązku uzyskania zezwoleń,

g) nakazywanie w drodze decyzji usuwania odpadów z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania,

h) zatwierdzanie instrukcji eksploatacji składowisk,

i) zezwalanie na składowanie odpadów niebezpiecznych na wydzielonych częściach innych składowisk,

j) wydawanie pozwoleń na wytwarzanie odpadów,

 • Zadania wynikające z ustawy o ochronie przyrody:

a) prowadzenie rejestrów roślin i zwierząt podlegających ograniczeniom,

b) prowadzenie rejestrów pomników przyrody, stanowisk dokumentacyjnych, użytków ekologicznych oraz zespołów przyrodniczo – krajobrazowych,

 • Zadania związane z prowadzeniem działalności rolniczej, w tym:

a) wydawanie zaświadczeń o wliczaniu okresu pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych do celów rentowych,

b) statystyka – organizacja i prowadzenie spisów rolnych,

c) organizacja i prowadzenie wyborów do Izb Rolniczych,

d) współpraca z Powiatowym Lekarzem Weterynarii,

e) współpraca z Powiatowym Inspektoratem Ochrony Roślin,

f) współpraca z Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego,

g) współpraca ze Śląską Izbą Rolniczą.

 • Zadania wynikające z ustawy o rybactwie, w tym:

a) wydawanie kart wędkarskich i ich aktualizacja,

b) rejestracja sprzętu służącego do amatorskiego połowu.

 • Zadania wynikające z ustawy o łowiectwie, w tym:

a) wydawanie zezwoleń na posiadanie i hodowanie chartów rasowych lub ich mieszańców,

b) zatwierdzanie rocznych planów łowieckich,

c) opiniowanie wniosków Kół Łowieckich do zawierania umów na dzierżawę obwodów łowieckich.

 • Zadania wynikające z ustawy o lasach, w tym m.in:

a) nadzór nad gospodarką w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa w porozumieniu z Nadleśnictwem.

 • Zadania wynikające z ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych m.in:

a) w zakresie decyzyjności o wyłączeniu gruntów z produkcji rolnej, leśnej,

b) zobowiązywanie do rekultywacji gruntów zdegradowanych.

 • Zadania wynikające z ustawy prawo geologiczne i górnicze związane z całokształtem prowadzonych prac eksploatacyjnych w tym:

a) opiniowanie planów i dodatków do planów ruchu zakładów górniczych,

b) uzgadnianie planów ruchu likwidowanych zakładów górniczych,

c) udzielanie koncesji na poszukiwanie, rozpoznawanie i wydobywanie kopalin pospolitych,

d) wykonywanie zadań I instancji administracji geologicznej,

e) przyjmowanie zgłoszeń o zamiarze wykonywania prac geologicznych,

f) przyjmowanie dokumentacji geologicznej bez zastrzeżeń w drodze zawiadomienia,

g) gromadzenie informacji uzyskanych w wyniku prowadzenia prac geologicznych,

h) przyjmowanie dokumentacji hydrogeologicznych,

i) prowadzenie spraw z zakresu wymaganego dla miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w granicach terenu górniczego – pod kątem oceny konieczności przystąpienia/odstąpienia od sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w granicach terenu górniczego z przygotowaniem materiałów uzasadniających konieczność przystąpienia / odstąpienia włącznie.

 • Prowadzenie spraw związanych z kontrolą ubezpieczeń budynków rolniczych zgodnie z art. 84 ust. 4 ustawy z dnia 22.05.2003 r. o Ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz. U. Nr 124, poz.1152).
 • Prowadzenie spraw związanych ze zwrotem podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.
 • Prowadzenie postępowań dot. usuwania i niszczenia drzew i krzewów z terenu Gminy Mysłowice.
 • Wydawanie decyzji w sprawach rozłożenia na raty lub przesunięcia terminu płatności za usuwanie lub zniszczenie drzew lub krzewów.
 • Koordynacja całokształtu spraw związanych z naprawą szkód spowodowanych ruchem zakładów górniczych w obiektach stanowiących własność gminy, a w szczególności przygotowanie wniosków o naprawę szkód spowodowanych ruchem zakładów górniczych w obiektach stanowiących własność gminy na podstawie wniosków zarządców tych obiektów, prowadzenie postępowań ugodowych z zakładami górniczymi odnośnie ustalania zakresu rzeczowo–finansowego oraz warunków realizacji napraw szkód, prowadzenie ewidencji i rejestru ugód dotyczących naprawy szkód górniczych.
 • Realizacja zadań wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w tym m.in. w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi, w szczególności:

a) współudział w opracowywaniu regulaminu utrzymania czystości i porządku w gminiei realizacja zadań wynikających z zapisu regulaminu,

b) prowadzenie ewidencji umów zawartych na odbieranie odpadów,

c) prowadzenie ewidencji zbiorników bezodpływowych i oczyszczalni ścieków,

d) prowadzenie spraw związanych z wydaniem zezwolenia na odbiór odpadów stałych i ciekłych,

e) kontrola działalności przedsiębiorcy w zakresie zgodności z wydanym zezwoleniem,

f) kontrola i egzekwowanie odprowadzania ścieków z szamb do rowów, kanalizacji itp.

 • Prowadzenie spraw związanych z likwidacją dzikich wysypisk.
 • Prowadzenie zbiórki odpadów wielkogabarytowych.
 • Prowadzenie spraw związanych z selektywną zbiórką odpadów komunalnych.
 • Edukacja ekologiczna w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi.
 • Podjęcie prac przygotowawczych dotyczących zmiany przepisów w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi.
 • Prowadzenie spraw z zakresu strategii funkcjonowania rowów komunalnych.
 • Realizacja zadań wynikających z ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków.
 • Sprawowanie nadzoru i kontroli nad MPWiK Sp. z o.o. w zakresie zadań Wydziału.
System informacji o terenie miastaBudżet obywatelskiFundusze europejskieNGOKomunikaty dot. bezpieczeństwa