ePUAPSEKAPSilesia

Prezydent Miasta

Drukuj Powiększ tekst (skrót: +) Pomniejsz tekst (skrót: -)
Urząd Stanu Cywilnego (SC)
ul. Strumieńskiego 5, 41-400 Mysłowice
tel.: (+48) 32 225 10 85, 32 317 13 12
fax: (+48) 32 225 10 59
Pracownicy: znajdź pracownika

tel.: (+48) 32 225 10 85, (+48) 32 225 10 59

Urząd Stanu Cywilnego czynny:

 • w poniedziałek od 7.30 do 17.00
 • we wtorek, środę, czwartek w godz. od 7.30 do 15.30
 • w piątek od 7.30 do 14.00

Referat Zgonów czynny jest w każdą sobotę w godz. 9.00-11.00.


..:: Pobierz wniosek lub złóż on-line ::..

Zakres działań:
 • Zadania własne:

a) planowanie i realizacja jubileuszy:

 • 100. i dalszych rocznic urodzin mieszkańców miasta Mysłowice,
 • 50. rocznicy pożycia małżeńskiego mieszkańców miasta Mysłowice.

b) opracowywanie projektów zarządzeń Prezydenta oraz projektów uchwał Rady w zakresie działania USC.

 • Zadania zlecone w oparciu o Ustawę z dnia 29 września 1986 r. Prawa o aktach stanu cywilnego, Ustawę z dnia 25 lutego 1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy, Konkordat między Stolica Apostolską i Rzecząpospolitą Polską, Ustawę z dnia 12 listopada 1965 r. – Prawo prywatne międzynarodowe, Ustawę z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego, Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 26 października 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad sporządzania aktów stanu cywilnego, ich kontroli, przechowywania i zabezpieczania oraz wzorów aktów stanu cywilnego, ich odpisów, zaświadczeń i protokołów, a w szczególności:

a) rejestracja zdarzeń z zakresu stanu cywilnego (urodzenia, małżeństwa, zgony), prowadzenie rejestru tych zdarzeń (księgi, system informatyczny);

b) sporządzanie aktów stanu cywilnego i wydawanie ich odpisów (skróconych, zupełnych i wielojęzycznych), zaświadczeń z ksiąg stanu cywilnego;

c) wydawanie decyzji, postanowień związanych z rejestracją stanu cywilnego i zmianami w księgach oraz pism odmawiających wskazanych prawem czynności Kierownika USC;

d) dokonywanie wzmianek i przypisków w aktach stanu cywilnego,

e) przyjmowanie zapewnień o braku przeszkód do zawarcia związku małżeńskiego i odbieranie oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński oraz wydawanie zaświadczeń:

 • braku okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa (małżeństwa wyznaniowe),
 • zdolności prawnej do zawarcia małżeństwa za granicą.

f) odbierania oświadczeń:

 • koniecznych do uznania ojcostwa dziecka oraz ustalenia jego nazwiska;
 • małżonków o nadaniu dziecku nazwiska jednego z nich jakie nosiłoby ich wspólne dziecko zgodnie z ustawą Kodeks rodzinny i opiekuńczy;
 • małżonków o nazwisku ich dzieci składanego przy sporządzeniu aktu urodzenia ich pierwszego dziecka;
 • rodziców dziecka o zmianie imienia wpisanego do aktu urodzenia w chwili sporządzenia tego aktu;
 • małżonka rozwiedzionego o powrocie do nazwiska noszonego przed zawarciem małżeństwa.

g) powiadamianie:

 • Sądu Rejonowego o urodzeniu dziecka przez matkę nieletnią;
 • właściwej placówki konsularnej o zgonie cudzoziemca;
 • Urzędu Stanu Cywilnego miejsca urodzenia cudzoziemca o zawarciu przez niego związku małżeńskiego oraz o jego zgonie w przypadkach rejestracji tych zdarzeń w tut. Urzędzie Stanu Cywilnego;
 • organów gminy właściwych w sprawach wynikających z ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych o dokonywanych zmianach w aktach stanu cywilnego;

h) przyjmowanie zgłoszeń zdarzeń (urodzenia i zgony) podlegających rejestracji w innym Urzędzie Stanu Cywilnego i przekazywanie protokołów zgłoszeń do właściwego Urzędu Stanu Cywilnego.

 • Zadania z zakresu administracji rządowej w oparciu o Ustawę z dnia 17 października 2008 r. o zmianie imienia i nazwiska:

a) przyjmowanie wniosków w sprawie zmiany imienia i nazwiska od obywateli polskich, cudzoziemców nieposiadających obywatelstwa żadnego państwa, posiadających w Rzeczypospolitej Polskiej miejsce stałego pobytu, cudzoziemców mających status uchodźcy oraz

b) prowadzenie postępowania, orzekanie i wydawanie decyzji w tych sprawach,

c) informowanie właściwych organów o dokonanej zmianie.

 • Profilaktyka i konserwacja akt stanu cywilnego i przekazywanie materiałów archiwalnych do archiwum państwowego.
 • Pobieranie opłaty skarbowej z zakresu działań wykonywanych przez USC w oparciu o Ustawę z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej.
System informacji o terenie miastaBudżet obywatelskiFundusze europejskieNGOKomunikaty dot. bezpieczeństwa